Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego Skóry z dnia 11 listopada 2018 r.

13-11-2018

Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego Skóry z dnia 11 listopada 2018 r.

W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 51), zwanym dalej „obwieszczeniem”, oraz zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, zwanym dalej „zarządzeniem”, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określa regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego Skóry.

 1. Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego Skóry, zwany dalej „Zespołem Koordynacyjnym” powołuje Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

 2. Zespół Koordynacyjny działa przy ośrodku będącym realizatorem świadczenia „kwalifikacja do leczenia w programie lekowym oraz weryfikacja jego skuteczności” (Jednostka Koordynująca).

 3. W skład Zespołu Koordynacyjnego wchodzą specjaliści w dziedzinie dermatologii i wenerologii, onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej, radioterapii onkologicznej.

 4. W posiedzeniach Zespołu Koordynacyjnego mają prawo uczestniczyć z prawem głosu, w kwestii zgodności z opisem świadczenia – przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, a także w roli obserwatorów bez prawa głosu – przedstawiciele Jednostki Koordynującej.

 5. Zespół Koordynacyjny kwalifikuje pacjentów do leczenia w ramach programu lekowego Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem (ICD-10 C44). Kwalifikacja odbywa się zgodnie z opisem programu lekowego.

 6. Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego oraz Zastępcę Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego wskazuje Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast Zespół Koordynacyjny wybiera spośród swoich członków Sekretarza Zespołu Koordynacyjnego. Wybór następuje zwykłą większością głosów. Obsługę Zespołu Koordynacyjnego zapewnia sekretariat, którego siedziba znajduje się w Jednostce Koordynującej, w Klinice Dermatologii WIM CSK MON w Warszawie; adres: 04-141 Warszawa, ul. Szaserów 128.

 7. Pracami Zespołu Koordynacyjnego kieruje Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

 8. Do zadań Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego należy w szczególności:

  1)     zapewnienie przestrzegania przez Zespół Koordynacyjny stosowania postanowień niniejszego regulaminu;

  2)     organizacja oraz prowadzenie posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego;

  3)     przydzielanie członkom Zespołu Koordynacyjnego zadań niezbędnych do prawidłowego wypełniania obowiązków Zespołu;

  4)     sporządzanie i podpisywanie stanowisk, opinii oraz innych dokumentów wytwarzanych przez Zespół Koordynacyjny;

  5)     reprezentowanie Zespołu Koordynacyjnego na zewnątrz.

 9. Do zadań sekretariatu Zespołu Koordynacyjnego należy w szczególności: archiwizacja nadesłanej dokumentacji medycznej, przekazywanie korespondencji, kontaktowanie się z członkami Zespołu Koordynacyjnego, protokołowanie posiedzeń, zawiadamianie o spotkaniach oraz informowanie ośrodka występującego z wnioskiem o kwalifikację do leczenia o decyzji Zespołu Koordynacyjnego.

 10. Posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego odbywają się w zależności od bieżących potrzeb, co najmniej cztery razy w roku. Posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego mogą także odbywać się z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej.

 11. Harmonogram posiedzeń ustala na początku danego roku kalendarzowego Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego, który przesyła Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia informację o terminach posiedzeń Zespołu. Na wniosek Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego lub Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego mogą odbywać się poza terminami wynikającymi z harmonogramu.

 12. Kwalifikacja pacjentów do leczenia w ramach programu lekowego Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem (ICD-10 C44) odbywa się na podstawie prawidłowo uzupełnionego Wniosku o zakwalifikowanie pacjenta do leczenia w programie lekowym Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem, którego wzór określony jest w zarządzeniu. Wniosek jest przesyłany do sekretariatu Zespołu Koordynacyjnego.
  Wnioski w formie elektronicznej należy przesyłać do sekretariatu Zespołu Koordynacyjnego na adres poczty: bcc@wim.mil.pl lub w szczególnych przypadkach pocztą na adres: Klinika Dermatologiczna WIM; Sekretariat Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego Skóry, 04-141 Warszawa, ul. Szaserów 128, nr tel./ fax. 261 817 187.

 13. Decyzję o zakwalifikowaniu pacjenta do programu lekowego Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem (ICD-10 C44) podejmuje co najmniej 4 członków Zespołu Koordynacyjnego zwykłą większością głosów. W przypadku oddania równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego lub w przypadku jego nieobecności – Zastępcy Przewodniczącego.

 14. Członek Zespołu Koordynacyjnego zobowiązany jest powiadomić w formie pisemnej sekretariat o przyczynie swojej nieobecności na posiedzeniu Zespołu Koordynacyjnego. W przypadku braku możliwości wykonywania obowiązków związanych z pracą w Zespole z powodu urlopu, zwolnienia lekarskiego, dłuższej nieobecności lub innej przyczyny należy również powiadomić Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego.

 15. Uchwały oraz inne decyzje Zespołu Koordynacyjnego zapadają na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego lub Zastępcy Przewodniczącego, w obecności nie mniej niż 4 członków Zespołu. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego lub w przypadku jego nieobecności - Zastępcy Przewodniczącego.

 16. Uchwały, stanowiska lub wnioski podpisuje Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

 17. Z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego lub jego Zastępca. Protokół jest przekazywany do Narodowego Funduszu Zdrowia i zamieszczany na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia w zakładce Zespoły Koordynacyjne.

 18. Każda osoba powołana przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w skład Zespołu Koordynacyjnego zobowiązana jest do zgłoszenia ewentualnego konfliktu interesów oraz zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które nabyła w związku z udziałem w pracach Zespołu.

 19. Zespół Koordynacyjny jest niezależny, a jego członkowie nie porozumiewają się w sprawach pracy Zespołu, a szczególnie wydawanych opinii, z jakąkolwiek osobą, organizacją czy instytucją, która mogłaby być zainteresowana kwalifikacją danego pacjenta do leczenia w ramach programu. Wszystkie informacje, które mogą mieć znaczenie przy podejmowaniu decyzji muszą być zamieszczone w nadesłanym wniosku.

 20. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności