Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego ds. Zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B

24-05-2018

zatwierdzony w dniu 23 maja 2018 r. w związku obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min Zdr. poz. 32 ), zwanym dalej „obwieszczeniem”, oraz zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, zwanym dalej „zarządzeniem”.

 1. Zespół Koordynacyjny ds. Zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B, zwany dalej „Zespołem Koordynacyjnym” powołuje Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
 2. Zespół Koordynacyjny działa przy ośrodku będącym realizatorem świadczenia Kwalifikacja do programu zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B oraz weryfikacja jego efektów, zwanym dalej „Jednostką Koordynującą”.
 3. W skład Zespołu Koordynacyjnego wchodzą specjaliści w dziedzinie hematologii lub angiologii, lub transfuzjologii, lub pediatrii, lub onkologii i hematologii dziecięcej.
 4. W posiedzeniach Zespołu Koordynacyjnego mają prawo uczestniczyć z prawem głosu, w kwestii zgodności z opisem świadczenia – przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, a także przedstawiciele Jednostki Koordynującej.
 5. Zespół Koordynacyjny kwalifikuje pacjentów do leczenia w ramach programów lekowych Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D66, D67). Kwalifikacja odbywa się zgodnie z opisami programów lekowych.
 6. Przewodniczącego Zespołu oraz Zastępcę Przewodniczącego Zespołu wskazuje Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast Zespół Koordynacyjny wybiera spośród swoich członków Sekretarza Zespołu. Wybór następuje zwykłą większością głosów.
 7. Pracami Zespołu Koordynacyjnego kieruje Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
 8. Do zadań Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego należy w szczególności:

1) zapewnienie przestrzegania przez Zespół Koordynacyjny stosowania postanowień niniejszego regulaminu;
2) organizacja oraz prowadzenie posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego;
3) przydzielanie członkom Zespołu Koordynacyjnego zadań niezbędnych do prawidłowego wypełniania obowiązków Zespołu;
4) sporządzanie i podpisywanie decyzji, stanowisk, opinii oraz innych dokumentów wytwarzanych przez Zespół Koordynacyjny;
5) reprezentowanie Zespołu Koordynacyjnego na zewnątrz.

 1. Obsługę Zespołu zapewnia sekretariat, którego siedziba znajduje się w Jednostce Koordynującej. Do zadań sekretariatu należy w szczególności:

1) archiwizacja dokumentów;
2) przekazywanie korespondencji;
3) kontaktowanie się z członkami Zespołu Koordynacyjnego;
4) protokołowanie posiedzeń;
5) zawiadamianie o spotkaniach oraz informowanie o decyzjach Zespołu Koordynacyjnego, ośrodka występującego z wnioskiem o kwalifikację do leczenia, kontynuację i zaprzestanie terapii.

 1. Posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego odbywają się w zależności od bieżących potrzeb, co najmniej cztery razy w roku. Posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego mogą także odbywać się z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej.
 2. Terminy posiedzeń ustala Przewodniczący Zespołu. Na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego mogą odbywać się poza ustalonym terminem. Zaproszenia na posiedzenia Zespołu wysyła Jednostka Koordynująca.
 3. Kwalifikacja do leczenia odbywa się zgodnie z opisem świadczenia, określonym w załączniku do obwieszczenia oraz zgodnie z zarządzeniem.
 4. Zespół Koordynacyjny podejmuje decyzje dotyczące kwalifikacji pacjentów do programu oraz inne decyzje dotyczące realizacji programów lekowych (decyzje takie nie są decyzjami administracyjnymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).
 5. Decyzje Zespołu Koordynacyjnego dotyczące leczenia pacjentów oraz inne decyzje Zespołu Koordynacyjnego dotyczące realizacji programu lekowego są podejmowane na posiedzeniach zwykłą większością głosów, w obecności Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku jego nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego, w obecności nie mniej niż 4 członków Zespołu. W razie oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego. Dokumenty zawierające decyzje podejmowane przez Zespół Koordynujący podpisuje Przewodniczący, a w razie nieobecności Przewodniczącego - Zastępca Przewodniczącego.
 6. Zespół Koordynacyjny podejmuje decyzje w sposób niezależny, a jego członkowie nie kontaktują się w sprawach pracy Zespołu, w szczególności w zakresie wydawanych opinii, z  jakąkolwiek osobą, organizacją, czy instytucją, która mogłaby być zainteresowana bezpośrednio lub pośrednio podejmowanymi przez Zespół Koordynacyjny decyzjami.
 7. Członek Zespołu zobowiązany jest powiadomić w formie pisemnej Przewodniczącego lub jego Zastępcę oraz Jednostkę Koordynującą o przyczynie swojej nieobecności na posiedzeniu Zespołu Koordynacyjnego.
 8. Uchwały oraz inne decyzje Zespołu Koordynacyjnego zapadają na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego lub Zastępcy Przewodniczącego oraz w obecności nie mniej niż 4 członków Zespołu. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego lub w przypadku jego nieobecności - Zastępcy Przewodniczącego.
 9. Uchwały, stanowiska lub wnioski podpisuje Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
 10. Z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego lub jego Zastępca. Protokół jest przekazywany do Narodowego Funduszu Zdrowia i zamieszczany na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia w zakładce Zespoły Koordynacyjne.
 11. Zespół Koordynacyjny może występować do Ministra Zdrowia oraz do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawach związanych z realizacją programu lekowego.
 12. Każda osoba powołana przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w skład Zespołu Koordynacyjnego zobowiązana jest do zgłoszenia ewentualnego konfliktu interesów oraz zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które nabyła w związku z udziałem w pracach Zespołu.
 13. Obsługę administracyjną, w tym obsługę prawną na rzecz Zespołu Koordynacyjnego  jak i jego członków zapewnia Jednostka Koordynująca.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.  

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 24.05.2018 00:00
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności