Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich

15-01-2015

Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich

zatwierdzony w dniu 12.01.2015 r. w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 19   grudnia 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 80), zwanym dalej "obwieszczeniem" oraz zarządzeniem Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)1), zwanym dalej "zarządzeniem Nr 27/2012/DGL".

1. Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich, zwany dalej "Zespołem Koordynacyjnym", powołuje Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

2. Zespół Koordynacyjny działa przy ośrodku będącym realizatorem świadczenia "Kwalifikacja i weryfikacja leczenia chorób ultrarzadkich" (Jednostka Koordynująca).

3. W skład Zespołu Koordynacyjnego wchodzą lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie  pediatrii, chorób wewnętrznych oraz lekarze z innymi specjalizacjami niezbędnymi do weryfikacji procesów diagnozowania chorób ultrarzadkich oraz ich terapii, a także bez prawa głosu - osoba z wykształceniem prawniczym jako przedstawiciel Jednostki Koordynującej.

4. Zespół Koordynacyjny wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Zespołu, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza zwykłą większością głosów. Kadencja członków Zespołu trwa 3 lata.

5. Obsługę Zespołu zapewnia sekretariat, którego siedziba znajduje się w Jednostce Koordynującej. Do zadań sekretariatu należy w szczególności archiwizacja dokumentów, przekazywanie korespondencji, kontaktowanie się z członkami Zespołu, protokołowanie posiedzeń, zawiadamianie o spotkaniach oraz informowanie ośrodka występującego z wnioskiem o kwalifikację do leczenia, kontynuację i zaprzestanie stosowania leku.

6. W posiedzeniach Zespołu Koordynacyjnego mają prawo uczestniczyć z prawem głosu w kwestii zgodności z opisem świadczenia -   przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz Jednostki Koordynującej, z wyłączeniem głosowania w zakresie kwalifikacji pacjentów do  programu zdrowotnego (lekowego) oraz głosowania w zakresie  weryfikacji skuteczności leczenia pacjentów.

7. W posiedzeniach Zespołu Koordynacyjnego mogą uczestniczyć z głosem doradczym, eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego.

8. W posiedzeniach Zespołu Koordynacyjnego mogą brać udział również, bez prawa głosu, zaproszeni  przez Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego przedstawiciele stowarzyszeń pacjentów. Przedstawiciele stowarzyszeń pacjentów nie uczestniczą w posiedzeniach, których przedmiotem jest analiza wniosków o zakwalifikowanie pacjenta do leczenia.

9. Zespół Koordynacyjny kwalifikuje do leczenia oraz  weryfikuje skuteczność leczenia pacjentów w ramach programów zdrowotnych (lekowych) finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

1) "Leczenie choroby Gaucher`a (ICD - 10 E 75.2)";

2) "Leczenie choroby Gaucher`a typ I (ICD - 10 E 75.2)";

3) "Leczenie choroby Hurler (ICD - 10 E 76.0)";

4) "Leczenie choroby Pompego (ICD - 10 E 74.0)";

5) "Leczenie mukopolisacharydozy typu II (Zespół Huntera) (ICD - 10 E - 76.1)";

6) "Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (Zespół Maroteaux  -  Lamy) (ICD - 10 E - 76.2)";

7) "Leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemii (ICD - 10 E 72.1)";

8) "Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej (ICD - 10 E 72.0)"

- określonych w obwieszczeniu.

10. Kwalifikacja do leczenia w ramach danego programu zdrowotnego (lekowego) odbywa się zgodnie z opisem świadczenia, określonym w załączniku do obwieszczenia oraz zgodnie z zarządzeniem Nr 27/2012/DGL.

11. Zespół Koordynacyjny podejmuje decyzje dotyczące rozpoczęcia leczenia, kontynuowania oraz zakończenia leczenia pacjenta w programie zdrowotnym (lekowym), jak również dotyczące wielkości dawki stosowanego leku, na podstawie prawidłowo wypełnionych dokumentów, niezbędnych dla kwalifikacji oraz monitorowania leczenia pacjenta, zgodnie z opisem programu, oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii recenzenta, wybranego spośród członków Zespołu Koordynacyjnego. Wzory przedmiotowych dokumentów określone są w załączniku nr 7 do zarządzenia Nr 27/2012/DGL.

12. Posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego odbywają się zgodnie z przyjętym na dany rok harmonogramem. Harmonogram posiedzeń ustala na początku danego roku kalendarzowego Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego, który przesyła Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia informację o terminach posiedzeń Zespołu.

13. Na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego mogą odbywać się poza terminami wynikającymi z harmonogramu.

14. Posiedzenia odbywają się przy udziale co najmniej połowy członków Zespołu Koordynacyjnego.

15. Zespół Koordynacyjny podejmuje decyzje w sposób niezależny, a jego członkowie nie kontaktują się w sprawach pracy Zespołu, w szczególności w zakresie wydawanych opinii, z lekarzem prowadzącym pacjenta, pacjentem lub jakąkolwiek osobą, organizacją czy instytucją, która mogłaby być zainteresowana bezpośrednio lub pośrednio podejmowanymi przez Zespół Koordynacyjny decyzjami.

16. Zespół Koordynacyjny przekazuje do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Jednostki Koordynującej informacje o podjętych decyzjach. Zawiadomienia ośrodka występującego z wnioskiem o zakwalifikowanie pacjenta do leczenia w programie zdrowotnym (lekowym), kontynuację lub zaprzestanie leczenia, dokonuje sekretariat Zespołu Koordynacyjnego.

17. Decyzje Zespołu Koordynacyjnego dotyczące leczenia pacjentów oraz inne decyzje Zespołu Koordynacyjnego dotyczące realizacji programów zdrowotnych (lekowych) są podejmowane na posiedzeniach zwykłą większością głosów, w obecności Przewodniczącego Zespołu lub w przypadku jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego. W razie oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku jego nieobecności -Zastępcy Przewodniczącego. Dokumenty zawierające decyzje podejmowane przez Zespół Koordynujący, podpisuje Przewodniczący, a w razie nieobecności Przewodniczącego - Zastępca Przewodniczącego.

18. W wyjątkowych okolicznościach związanych z koniecznością zapewnienia szybkiego dostępu do terapii bądź zachowania ciągłości terapii pacjentów będących w trakcie leczenia w danym programie lekowym, decyzję co do kontynuacji terapii, bądź przydzielenia leczenia może jednoosobowo podjąć Przewodniczący Zespołu lub Zastępca Przewodniczącego. Decyzja nie może zostać podjęta na okres dłuższy niż do czasu najbliższego posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich. W każdym tego typu przypadku, na najbliższym posiedzeniu Zespołu przedstawiany jest wniosek o zakwalifikowanie pacjenta, bądź w przypadku kontynuacji terapii - karta monitorowania leczenia pacjenta.

19. Z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu lub w przypadku jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego. Protokół jest przekazywany Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Jednostce Koordynującej.

20. Zespół Koordynacyjny może występować do Ministra Zdrowia oraz do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawach związanych z realizacją programów zdrowotnych (lekowych)  dotyczących chorób ultrarzadkich wymienionych w obwieszczeniu.

21. Osoba powołana przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w skład Zespołu Koordynacyjnego otrzymuje za pośrednictwem sekretariatu Zespołu Koordynacyjnego do wypełnienia formularze oświadczeń: o braku konfliktu interesów oraz o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji, które nabyła w związku z udziałem w Zespole.

22. Obsługę Zespołu Koordynacyjnego zapewnia Jednostka Koordynująca.

23. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.    

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Tadeusz Jędrzejczyk

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały wprowadzone zarządzeniem Nr 42/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 66/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 października 2012 r., zarządzeniem Nr 95/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r., zarządzeniem Nr 3/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr 8/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 marca 2013 r., zarządzeniem Nr 19/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Nr 29/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 maja 2013 r., zarządzeniem Nr 42/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2013 r., zarządzeniem Nr 48/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 września 2013 r., zarządzeniem Nr 59/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 października 2013 r., zarządzeniem Nr 78/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r., zarządzeniem Nr 5/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 lutego 2014 r., zarządzeniem Nr 15/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr 37/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 lipca 2014 r., zarządzeniem Nr 57/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 74/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 listopada 2014 r.


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 29.05.2014 r. Agnieszka Długokęcka
Ostatnio zapisany: 15.01.2015 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności