Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Nadmiarów Żelaza w Organizmie

12-05-2014

Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Nadmiarów Żelaza w Organizmie

zatwierdzony w dniu 7.05.2014 r. w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2014 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 53), zwanym dalej "obwieszczeniem" oraz zarządzeniem Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)1), zwanym dalej "zarządzeniem Nr 27/2012/DGL".

 1. Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Nadmiarów Żelaza w Organizmie, zwany dalej "Zespołem Koordynacyjnym", powołuje Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
 2. Zespół Koordynacyjny działa przy ośrodku będącym realizatorem świadczenia "Kwalifikacja i weryfikacja leczenia doustnego stanów nadmiaru żelaza w organizmie" (Jednostka Koordynująca).
 3. W skład Zespołu Koordynacyjnego wchodzą  lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej lub pediatrii.
 4. Zespół Koordynacyjny wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Zespołu, Zastępcę Przewodniczącego  oraz  Sekretarza zwykłą większością głosów. Kadencja członków Zespołu trwa 3 lata.
 5. Obsługę Zespołu zapewnia sekretariat, którego siedziba znajduje się w Jednostce Koordynującej. Do zadań sekretariatu należy w szczególności archiwizacja dokumentów, przekazywanie korespondencji, kontaktowanie się z członkami Zespołu, protokołowanie posiedzeń, zawiadamianie o spotkaniach oraz informowanie ośrodka występującego z wnioskiem o kwalifikację do leczenia, kontynuację i zaprzestanie stosowania leku.
 6. W posiedzeniach Zespołu Koordynacyjnego mają prawo uczestniczyć z prawem głosu w kwestii zgodności z opisem świadczenia - przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz Jednostki Koordynującej, z wyłączeniem głosowania w zakresie kwalifikacji pacjentów do  programu  zdrowotnego (lekowego) oraz  głosowania w zakresie weryfikacji skuteczności leczenia pacjentów.
 7. W posiedzeniach Zespołu Koordynacyjnego mogą uczestniczyć z głosem doradczym eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego.
 8. W posiedzeniach Zespołu Koordynacyjnego mogą brać udział  również, bez prawa głosu, zaproszeni  przez Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego przedstawiciele stowarzyszeń pacjentów, z wyłączeniem sytuacji, gdy przedmiotem posiedzenia jest analiza wniosków o zakwalifikowanie pacjenta do leczenia.
 9. Zespół Koordynacyjny kwalifikuje do leczenia oraz weryfikuje skuteczność leczenia pacjentów w ramach programu  zdrowotnego (lekowego) finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia "Leczenie doustne stanów nadmiaru żelaza w organizmie (ICD-10 E.83.1)" określonego w obwieszczeniu.
 10. Kwalifikacja do leczenia w ramach danego programu zdrowotnego (lekowego) odbywa się zgodnie z opisem świadczenia, określonym w załączniku do  obwieszczenia oraz zgodnie z zarządzeniem Nr 27/2012/DGL.
 11. Zespół Koordynacyjny podejmuje decyzje dotyczące rozpoczęcia leczenia, kontynuowania oraz zakończenia leczenia pacjenta w programie zdrowotnym (lekowym), jak również dotyczące wielkości dawki stosowanego leku, na podstawie prawidłowo wypełnionych dokumentów, niezbędnych dla kwalifikacji oraz monitorowania leczenia pacjenta, zgodnie z opisem programu. Wzory przedmiotowych dokumentów określone są w załączniku nr 12 do zarządzenia Nr 27/2012/DGL.
 12. Posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego odbywają się zgodnie z przyjętym na dany rok harmonogramem. Harmonogram posiedzeń ustala na początku danego roku kalendarzowego Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego, który przesyła Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia informację o terminach posiedzeń Zespołu.
 13. Na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego mogą odbywać się poza terminami wynikającymi z harmonogramu.
 14. Posiedzenia odbywają się przy udziale co najmniej połowy członków Zespołu Koordynacyjnego.
 15. Zespół Koordynacyjny podejmuje decyzje w sposób niezależny, a jego członkowie nie kontaktują się w sprawach pracy Zespołu, w szczególności w zakresie wydawanych opinii, z lekarzem prowadzącym pacjenta, pacjentem lub jakąkolwiek osobą, organizacją, czy instytucją, która mogłaby być zainteresowana bezpośrednio lub pośrednio podejmowanymi przez Zespół Koordynacyjny decyzjami.
 16. Zespół Koordynacyjny przekazuje do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Jednostki Koordynującej informacje o podjętych decyzjach. Zawiadomienia ośrodka występującego z wnioskiem o zakwalifikowanie pacjenta do leczenia w programie zdrowotnym (lekowym), kontynuację lub zaprzestanie leczenia, dokonuje sekretariat Zespołu Koordynacyjnego.
 17. Decyzje Zespołu Koordynacyjnego dotyczące leczenia pacjentów oraz inne decyzje Zespołu Koordynacyjnego dotyczące realizacji programu zdrowotnego (lekowego), są podejmowane na posiedzeniach zwykłą większością głosów, w obecności Przewodniczącego Zespołu lub w przypadku jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego. W razie oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku jego nieobecności - Zastępcy Przewodniczącego. Dokumenty zawierające decyzje podejmowane przez Zespół Koordynujący, podpisuje Przewodniczący, a w razie nieobecności Przewodniczącego - Zastępca Przewodniczącego.
 18. Z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu lub w przypadku jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego. Protokół jest przekazywany Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Jednostce Koordynującej.
 19. Zespół może występować do Ministra Zdrowia oraz do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawach związanych z realizacją programu zdrowotnego (lekowego) dotyczącego leczenia nadmiaru żelaza w organizmie wymienionego w obwieszczeniu.
 20. Osoba powołana przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w skład Zespołu Koordynacyjnego otrzymuje za pośrednictwem sekretariatu Zespołu Koordynacyjnego do wypełnienia formularze oświadczeń: o braku konfliktu interesów oraz o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji, które nabyła w związku z udziałem w Zespole.
 21. Obsługę administracyjną Zespołu Koordynacyjnego zapewnia Jednostka Koordynująca.
 22. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.

Zastępca Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
ds. Służb Mundurowych

Zbigniew Teter

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały wprowadzone zarządzeniem Nr 42/2012/DGL z dnia 10 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 66/2012/DGL z dnia 19 października 2012 r., zarządzeniem Nr 95/2012/DGL z dnia 18 grudnia 2012 r., zarządzeniem Nr 3/2013/DGL z dnia 19 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr 8/2013/DGL z dnia 5 marca 2013 r., zarządzeniem Nr 19/2013/DGL z dnia 10 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Nr 29/2013/DGL z dnia 15 maja 2013 r., zarządzeniem Nr 42/2013/DGL z dnia 9 sierpnia 2013 r., zarządzeniem Nr 48/2013/DGL z dnia 6 września 2013 r. oraz zarządzeniem Nr 59/2013/DGL z dnia 15 października 2013 r., zarządzeniem Nr 78/2013/DGL z dnia 13 grudnia 2013 r., zarządzeniem Nr 5/2014/DGL z dnia 12 lutego 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 15/2014/DGL z dnia 7 kwietnia 2014 r.


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 12.05.2014 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 12.05.2014 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności