Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu u Pacjentów Dorosłych oraz u Młodzieży

22-01-2021

Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu u Pacjentów Dorosłych oraz u Młodzieży po Zakończeniu Terapii Promującej Wzrastanie z dnia 20.01.2021

Na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 88), zwanym dalej „obwieszczeniem”, oraz zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, zwanym dalej „zarządzeniem”, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, określa regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu u Pacjentów Dorosłych oraz u Młodzieży po Zakończeniu Terapii Promującej Wzrastanie.

1.    Zespół  Koordynacyjny  ds. Stosowania Hormonu Wzrostu  u Pacjentów Dorosłych oraz    u Młodzieży po Zakończeniu Terapii Promującej Wzrastanie, zwany dalej „Zespołem Koordynacyjnym”, powołuje Prezes Funduszu.
2.    Zespół Koordynacyjny działa przy ośrodku będącym realizatorem świadczenia „kwalifikacja do leczenia w programie lekowym oraz weryfikacja jego skuteczności” (Jednostka Koordynująca).
3.    W skład Zespołu Koordynacyjnego wchodzą specjaliści w dziedzinie endokrynologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, chorób wewnętrznych lub pediatrii.
4.    Zespół Koordynacyjny wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza (prezydium Zespołu Koordynacyjnego) zwykłą większością głosów. Kadencja prezydium Zespołu Koordynacyjnego trwa 3 lata.
5.    Do zadań Przewodniczącego należy, w szczególności:

1)    organizacja oraz prowadzenie posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego;
2)    przydzielanie członkom Zespołu Koordynacyjnego obowiązków niezbędnych do prawidłowego wypełniania zadań Zespołu Koordynacyjnego;
3)    wyrażanie  zgody  na   udział   oraz   wyznaczanie   sposobu   i   czasu   uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu Koordynacyjnego osób, o których mowa w ust. 9;
4)    nadzorowanie przestrzegania przez Zespół stosowania postanowień niniejszego Regulaminu; 
5)    sporządzanie i podpisywanie protokołów z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego;
6)    reprezentowanie Zespołu Koordynacyjnego na zewnątrz.

6.    Obsługę Zespołu zapewnia sekretariat, którego siedziba znajduje się w Jednostce Koordynującej. Do zadań sekretariatu należy w szczególności:

1)    archiwizacja dokumentów;
2)    przekazywanie korespondencji;
3)    kontaktowanie się z członkami Zespołu Koordynacyjnego;
4)    protokołowanie posiedzeń;
5)    zawiadamianie o spotkaniach oraz informowanie o decyzjach Zespołu Koordynacyjnego, ośrodka występującego z wnioskiem o kwalifikację do leczenia, kontynuację i zaprzestanie terapii.

7.    W posiedzeniach Zespołu Koordynacyjnego mają prawo uczestniczyć z prawem głosu przedstawiciele    Funduszu,    Ministerstwa    Zdrowia     oraz    Jednostki    Koordynującej,  z wyłączeniem głosowania w zakresie kwalifikacji pacjentów do programu lekowego oraz głosowania w zakresie weryfikacji skuteczności leczenia.
8.    W posiedzeniach Zespołu Koordynacyjnego mogą uczestniczyć z głosem doradczym, eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego.
9.    W posiedzeniach Zespołu Koordynacyjnego mogą brać udział również, bez prawa głosu, zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego przedstawiciele stowarzyszeń pacjentów. Przedstawiciele stowarzyszeń pacjentów nie uczestniczą w posiedzeniach, których przedmiotem jest analiza wniosków o zakwalifikowanie pacjenta do leczenia.
10.    Zespół Koordynacyjny kwalifikuje do leczenia pacjentów w ramach programu lekowego
„Leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po
zakończeniu terapii promującej wzrastanie (ICD-10 E23.0)”.
11.    Kwalifikacja do leczenia odbywa się zgodnie z opisem świadczenia, określonym
w załączniku do obwieszczenia oraz zgodnie z zarządzeniem.
12.    Posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego odbywają się zgodnie z przyjętym na dany rok harmonogramem. Harmonogram posiedzeń ustala Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego. Informacja w tym zakresie jest przesyłana Prezesowi Funduszu.
13.    Posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego mogą odbywać się w formie bezpośredniego spotkania w siedzibie Jednostki Koordynującej lub z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej. Na wniosek Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego lub Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego mogą odbywać się poza terminami wynikającymi z harmonogramu.
14.    Posiedzenia odbywają się przy udziale co najmniej połowy członków Zespołu
Koordynacyjnego.
15.    Zespół Koordynacyjny podejmuje decyzje dotyczące kwalifikacji pacjentów do programu oraz inne decyzje dotyczące realizacji programów lekowych. Decyzje, o których mowa w niniejszym regulaminie nie są decyzjami administracyjnymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).
16.    Decyzje Zespołu Koordynacyjnego dotyczące leczenia pacjentów oraz inne decyzje Zespołu Koordynacyjnego dotyczące realizacji programów lekowych są podejmowane na posiedzeniach zwykłą większością głosów, w obecności Przewodniczącego Zespołu lub w przypadku jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego. W razie oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego. Dokumenty zawierające decyzje podejmowane przez Zespół Koordynujący, podpisuje Przewodniczący, a w razie nieobecności Przewodniczącego - Zastępca Przewodniczącego lub Sekretarz.
17.    Zespół Koordynacyjny podejmuje decyzje w sposób niezależny, a jego członkowie nie kontaktują się w sprawach pracy Zespołu, w szczególności w zakresie wydawanych opinii, z jakąkolwiek osobą, organizacją, czy instytucją, która mogłaby być zainteresowana bezpośrednio lub pośrednio podejmowanymi przez Zespół Koordynacyjny decyzjami.
18.    Zespół Koordynacyjny przekazuje do Jednostki Koordynującej informacje o podjętych decyzjach. Zawiadomienia ośrodka występującego z wnioskiem o zakwalifikowanie pacjenta do leczenia, kontynuację lub zaprzestanie leczenia, dokonuje sekretariat Zespołu Koordynacyjnego.
19.    Z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu lub w przypadku jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego lub Sekretarz. Protokół jest przekazywany Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Jednostce Koordynującej.
20.    Zespół Koordynacyjny może występować do Ministra Zdrowia oraz do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawach związanych z realizacją programu lekowego.
21.    Każda osoba powołana przez Prezesa Funduszu w skład Zespołu Koordynacyjnego obowiązana jest do zgłoszenia do przewodniczącego Zespołu, ewentualnego konfliktu interesów oraz do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które nabyła w związku z udziałem w pracach Zespołu.
22.    Obsługę administracyjną, w tym obsługę prawną na rzecz Zespołu Koordynacyjnego  jak  i jego członków zapewnia Jednostka Koordynująca.
23.    Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.


Bernard Waśko
Z up. p.o. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 22.01.2021 11:29
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności