Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne

Regulamin Zespołu Koordynującego - Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B

17-09-2010

Regulamin Zespołu Koordynującego ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.

Sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 140 poz. 1148), Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 23/2010/DGL z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne oraz Komunikatu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie powołania Zespołu Koordynującego ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.

 • Zespół Koordynujący powołuje Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, na wniosek Konsultanta Krajowego w dziedzinie Onkologii i Hematologii Dziecięcej.
 • Zespół Koordynujący wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Zespołu, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. Wybór następuje zwykłą większością głosów.
 • W posiedzeniach Zespołu Koordynującego mają prawo uczestniczyć w roli obserwatorów (bez prawa głosu) przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz (w wypadku zaproszenia przez Przewodniczącego Zespołu Koordynującego) reprezentanci organizacji chorych na hemofilię posiadających osobowość prawną (każda organizacja może mieć jednego reprezentanta).
 • Zadaniem Zespołu Koordynującego jest :
  • monitorowanie prawidłowej realizacji celów programu, w oparciu o dane pozyskiwane z rejestru chorych na hemofilię,
  • prowadzenie prac mających na celu dopracowywanie założeń i rozwiązań  przedmiotowego programu.
 • Zespół Koordynujący podejmuje uchwały w szczególności dotyczące:
  • ostatecznej decyzji o kwalifikacji pacjentów do leczenia w ramach poszczególnych modułów przedmiotowego programu,
  • określenia indywidualnych schematów immunotolerancji oraz indywidualnego dawkowania podawanych czynników omijających (aPCC, rVIIa),
  • podjęcia decyzji dotyczących oceny wyników immunotolerancji oraz w przypadku jej sukcesu lub niepowodzenia, podjęcia decyzji o jej zaprzestaniu u danego pacjenta, w oparciu o właściwie wprowadzony do aplikacji komputerowej wniosek o zakwalifikowanie pacjenta do leczenia w ramach programu, przekazany do członków Zespołu Koordynującego.
 • Kwalifikacja i weryfikacja może odbywać się drogą elektroniczną lub korespondencyjną.
 • Uchwały Zespołu Koordynującego zapadają na posiedzeniach zwykłą większością głosów, w obecności Przewodniczącego Zespołu lub Zastępcy Przewodniczącego oraz w obecności nie mniej niż 4 członków Zespołu.
 • Zespół Koordynujący może występować do Ministerstwa Zdrowia oraz do Narodowego Funduszu Zdrowia o dokonanie zmian w programie.
 • Zespół wyraża swoje stanowisko w formie uchwał, stanowisk, wniosków i apeli. Dokumenty, o których mowa, podpisuje Przewodniczący, a w razie nieobecności Przewodniczącego - Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
 • Z posiedzeń Zespołu Koordynującego sporządza się protokół, który musi być podpisany przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, który zastępował Przewodniczącego podczas posiedzenia oraz Sekretarza Zespołu Koordynującego.
 • Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu Koordynującego zapewnia Jednostka Koordynująca.

źródło - Departament Gospodarki Lekami
Wszystkie aktualności