Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 10/2020 - zakończenie naboru

17-06-2020

Kujawsko - Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że procedura naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Ekonomiczno - Finansowego, została zakończona zatrudnieniem kandydata.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń


Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko Naczelnika Wydziału Ekonomiczno – Finansowego

Wymiar etatu: 1,0 etat

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:

 • nadzór nad działalnością i realizacją zadań Wydziału,
 • wewnętrzna organizacja pracy Wydziału,
 • współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali w zakresie realizacji zadań Wydziału,
 • sporządzanie prognoz kosztów Oddziału,
 • opracowywanie projektów planów finansowych Oddziału,
 • sporządzanie planów do kontraktowania,
 • bieżące monitorowanie stanu kontraktowania i realizacji planu finansowego,
 • sporządzanie analiz w zakresie realizacji planu finansowego,
 • koordynowanie działań pionu ekonomiczno-finansowego i medycznego w zakresie decyzji finansowych,
 • opiniowanie wniosków dotyczących wydatkowania środków w ramach planu finansowego Oddziału,
 • opracowywanie wszelkich niezbędnych analiz i prognoz dla potrzeb własnych i na zlecenie jednostek nadrzędnych.

 

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • podpisany, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisane CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających 6 lat pracy zawodowej na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej,
 • podpisana klauzula informacyjna - oświadczenie ( druk do pobrania).

Wymagania konieczne:

 • minimum 6 lat pracy zawodowej,
 • znajomość przepisów prawa :

          - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1373, z późn. zm.), w szczególności w zakresie gospodarki finansowej    Funduszu,

 • umiejętności strategiczne,
 • duża odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagania pożądane:

 • minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania komórkami finansowo-księgowymi,
 • doświadczenie w controllingu,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • analityczne myślenie,
 • umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem, w tym biegłego posługiwania się aplikacjami Word, Excel z pakietu Microsoft Office.

Termin składania ofert:

 • do dnia 01 lipca  2020 r. (decyduje data wpływu do Oddziału)

Miejsce składania dokumentów:

 • Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33, Kancelaria,
 • oferty można składać za pośrednictwem poczty,
 • oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy oferty pracy nr 10/2020”.

Dodatkowe informacje dot. naboru:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
 • kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani,
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia,
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne,
 • informacje pod numerem telefonu: 52 3252 914,
 • w przypadku zatrudnienia wymagane będzie spełnianie wymogów określonych w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1373, z późn. zm.).

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami lub pracownikami aptek związanych z Funduszem umową na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, właścicielami lub pracownikami świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów lub osobami współpracującymi z tymi podmiotami;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, z wyłączeniem urzędu obsługującego organ sprawujący nadzór nad Funduszem;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

 5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2019 poz. 381 i 730);

 6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

 7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

 8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

 9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

 

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

 2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń 

Podmiot publikujący: Kujawsko – Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Aleksandra Gackowska
Publikujący informację: Renata Chyrek
Publikacja informacji: 17.06.2020 11:27
Aktualizacja informacji: 18.09.2020 10:51
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności