Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 11/2020 - zakończenie naboru

22-06-2020

Kujawsko - Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że procedura naboru na stanowisko młodszego specjalisty w Delegaturze we Włocławku, została zakończona zatrudnieniem kandydata.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń 


Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko młodszy specjalista - Delegatura we Włocławku

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Włocławek

Główne obowiązki:

 • obsługa klientów i innych interesariuszy w zakresie zadań Delegatury,
 • obsługa punktu potwierdzającego Profil Zaufany,
 • wspieranie merytoryczne innych stanowisk obsługi w Delegaturze.

 

Wykształcenie: średnie lub wyższe – preferowane : medyczne, zdrowie publiczne, dietetyka

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • podpisany, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisane CV
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające 4 lata pracy zawodowej ( w przypadku wykształcenia średniego) lub rok pracy zawodowej (w przypadku wykształcenia wyższego) na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej,
 • podpisana klauzula informacyjna - oświadczenie ( druk do pobrania).

Wymagania konieczne:

 • znajomość przepisów prawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1373, z późn. zm.),
 • minimum 4 lata pracy zawodowej w przypadku wykształcenia średniego lub minimum rok pracy zawodowej w przypadku wykształcenia wyższego,
 • biegła znajomość obsługi komputera w tym pakietu Microsoft Office.

Wymagania pożądane

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość podstawowych zasad doboru właściwej diety,
 • umiejętność pracy w zespole i współpracy z różnymi organizacjami zewnętrznymi,
 • komunikatywność,
 • umiejętności analityczne,
 • wysoka kultura osobista,
 • sumienność i zaangażowanie.

 

Termin składania ofert:

 • do dnia 06 lipca  2020 r. (decyduje data wpływu do Oddziału)

 

Miejsce składania dokumentów:

 • Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego FunduszuZdrowia, 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33, Kancelaria,
 • oferty można składać za pośrednictwem poczty,
 • oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy oferty pracy nr 11/2020”.

Dodatkowe informacje dot. naboru:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
 • kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani,
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia,
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne,
 • informacje pod numerem telefonu: 52 3252 914,
 • w przypadku zatrudnienia wymagane będzie spełnianie wymogów określonych w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1373, z późn. zm.).

 

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami lub pracownikami aptek związanych z Funduszem umową na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, właścicielami lub pracownikami świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów lub osobami współpracującymi z tymi podmiotami;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, z wyłączeniem urzędu obsługującego organ sprawujący nadzór nad Funduszem;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

 5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2019 poz. 381 i 730);

 6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

 7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

 8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

 9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

 

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

 2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń 

Podmiot publikujący: Kujawsko – Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Aleksandra Gackowska
Publikujący informację: Katarzyna Kujawa
Publikacja informacji: 22.06.2020 13:01
Aktualizacja informacji: 03.09.2020 11:38
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności