Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 13/2020 - zakończenie naboru

17-07-2020

Kujawsko - Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy zakończył procedurę naboru na stanowisko młodszego informatyka w Wydziale Informatyki, Sekcja Aplikacji. Rekrutacja została zakończona bez wyłonienia kandydata.

Procedura naboru 13/2020 została zakończona.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń 


Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko młodszego informatyka w Wydziale Informatyki – Sekcja Aplikacji

Wymiar etatu: 1,0 etat

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

 

Główne obowiązki:

 • administrowanie systemem dziedzinowym K-P OW NFZ-SINFZ,
 • zapewnienie ciągłej i sprawnej pracy systemu ( części bazodanowo-aplikacyjnej),
 • nadawanie i weryfikacja uprawnień użytkowników systemu,
 • szkolenie i wdrażanie nowych rozwiązań systemu, aktualizacja eksploatowanego oprogramowania przez K-P OW NFZ.

 

Wykształcenie: średnie lub wyższe ( preferowane informatyczne)

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • podpisany, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisane CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • podpisana klauzula informacyjna - oświadczenie ( druk do pobrania).

 

Wymagania konieczne:

 • podstawowa znajomość relacyjnych baz danych,
 • podstawowa znajomość języka SQL,
 • bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Windows oraz podstawowa znajomość systemu operacyjnego Linux,
 • bardzo dobra znajomość aplikacji Excel.

 

Wymagania pożądane:

 • umiejętność identyfikacji i rozwiązywania problemów,
 • kreatywność, otwartość na zdobywanie nowej wiedzy i nowych umiejętności,
 • komunikatywność.

Termin składania ofert:

 • do dnia 31 lipca  2020 r. (decyduje data wpływu do Oddziału)

 

Miejsce składania dokumentów:

 • Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33, Kancelaria,
 • oferty można składać za pośrednictwem poczty,
 • oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy oferty pracy nr 13/2020”.

Dodatkowe informacje dot. naboru:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
 • kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani,
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia,
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne,
 • informacje pod numerem telefonu: 52 3252 914,
 • w przypadku zatrudnienia wymagane będzie spełnianie wymogów określonych w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1373, z późn. zm.).

 

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami lub pracownikami aptek związanych z Funduszem umową na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, właścicielami lub pracownikami świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów lub osobami współpracującymi z tymi podmiotami;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, z wyłączeniem urzędu obsługującego organ sprawujący nadzór nad Funduszem;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

 5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2019 poz. 381 i 730);

 6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

 7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

 8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

 9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

 

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

 2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń 

Podmiot publikujący: Kujawsko – Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Aleksandra Gackowska
Publikujący informację: Katarzyna Kujawa
Publikacja informacji: 17.07.2020 11:18
Aktualizacja informacji: 11.09.2020 15:12
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności