Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 14/2020 - zakończenie naboru

26-08-2020

Kujawsko - Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że procedura naboru na stanowisko referenta w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym, została zakończona zatrudnieniem kandydata.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń


Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko referenta w Wydziale Ekonomiczno - Finansowym – Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych

Wymiar etatu: 1,0 etat

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:

 • sporządzanie dziennych raportów ze stanu kontraktowania,
 • prowadzenie ewidencji umów administracyjnych ,
 • kontrola zgodności poszczególnych przelewów dla świadczeniodawców przygotowanych przez dział rozliczeń z listą przelewów do realizacji w zakresie zgodności z danymi w systemie informatycznym,
 • uzgadnianie zbiorczych danych ze sporządzanej sprawozdawczości z ewidencją księgową,
 • rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Działu,
 • rejestracja i przekazywanie dokumentów do archiwum,
 • monitoring terminów płatności zrealizowanych przelewów,
 • sporządzanie wszelkich sprawozdań, analiz ekonomicznych dla potrzeb własnych i na zlecenie Dyrektora Oddziału, Centrali NFZ i Ministerstwa Zdrowia.

 

Wykształcenie: minimum średnie

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 • podpisany, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisane CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • podpisana klauzula informacyjna - oświadczenie ( druk do pobrania).

Wymagania konieczne:

 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera.
 • bardzo dobra znajomość MS Office.
 • Znajomość przepisów prawa :

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1398), w szczególności w zakresie gospodarki finansowej Funduszu

 

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie ekonomiczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • kreatywność,
 • dyspozycyjność.

 

Termin składania ofert:

 • do dnia 09  września  2020 r. (decyduje data wpływu do Oddziału)

 

Miejsce składania dokumentów:

 • Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33, Kancelaria,
 • oferty można składać za pośrednictwem poczty,
 • oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy oferty pracy nr 14/2020”.

Dodatkowe informacje dot. naboru:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
 • kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani,
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia,
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne,
 • informacje pod numerem telefonu: 52 3252 914,
 • w przypadku zatrudnienia wymagane będzie spełnianie wymogów określonych w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1398).

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami lub pracownikami aptek związanych z Funduszem umową na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, właścicielami lub pracownikami świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów lub osobami współpracującymi z tymi podmiotami;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, z wyłączeniem urzędu obsługującego organ sprawujący nadzór nad Funduszem;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

 5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2020 poz. 895);

 6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

 7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

 8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

 9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

 

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

 2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń 

Podmiot publikujący: Kujawsko – Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Aleksandra Gackowska
Publikujący informację: Renata Chyrek
Publikacja informacji: 26.08.2020 13:09
Aktualizacja informacji: 24.11.2020 12:14
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności