Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 49/2017 - zakończenie naboru (2017-12-18)

17-11-2017

Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że procedura naboru nr 49/2017 na stanowisko inspektora kontroli w Wydziale Kontroli – Dział Kontroli Realizacji Umów na Świadczenia, została zakończona zatrudnieniem kandydata.

                                                                                                                      źródło: Wydział Kadr i Szkoleń


Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:

 • Kontrola realizacji umów na świadczenia, w tym w szczególności, kontrola dokumentacji medycznej, warunków udzielania świadczeń.
 • Określanie zasadności sprawozdawania wskazanych świadczeń do zapłaty.
 • Sporządzanie dokumentów związanych z prowadzonymi postępowaniami kontrolami.

Wykształcenie: wyższe medyczne – lekarz medycyny

Wymagania formalne:

 • Staż pracy w zawodzie minimum 3 lata.
 • Aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza.
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 • podpisany, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania)
 • podpisany: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści – „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,  staż pracy oraz prawo wykonywania zawodu lekarza.

Wymagania konieczne:

 • znajomość obowiązujących przepisów koniecznych dla wykonywania zadań inspektora kontroli

Wymagania pożądane:

 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość obsługi programów z pakietu Microsoft Office, w szczególności program Word i Excel
 • umiejętność pracy w zespole

Termin składania ofert:

 • do dnia 01 grudnia 2017r. (decyduje data wpływu do Oddziału)

 

Miejsce składania dokumentów:

 • Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu  Zdrowia, 85-071 Bydgoszcz Al. Mickiewicza 15, Kancelaria pok. Nr 9  
 • Oferty można składać za pośrednictwem poczty.
 • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy oferty pracy nr 49/2017”

Inne informacje:

 • Oferty nie spełniające wymagań formalnych i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
 • Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie spotkania rekrutacyjnego
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone
 • w przypadku zatrudnienia wymagane będzie spełnianie wymogów określonych w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz.1938)

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

 2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

 3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

 4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

 5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);`

 6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

 7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

 8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

 9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

 

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

 2) wykonywać działalności gospodarczej.

 

                                                                                                                         źródło: Wydział Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Kujawsko-Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Lucyna Stołowska
Publikujący informację: Jacek Hojan
Publikacja informacji: 17.11.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 30.04.2020 08:26
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności