Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 5/2020 - zakończenie naboru

06-03-2020

Kujawsko - Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy, że procedura naboru na stanowisko młodszego specjalisty w Wydziale ds. Służb Mundurowych – Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego  została zakończona zatrudnieniem kandydata.

 źródło: Wydział Kadr i Szkoleń 


Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko młodszego specjalisty  w Wydziale ds. Służb Mundurowych – Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego

Wymiar etatu: 1,0 etat

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:

 • Przyjmowanie i kompleksowa obsługa skierowań na leczenie uzdrowiskowe
 • Rejestracja przyjmowanych skierowań na leczenie uzdrowiskowe
 • Rejestracja rezygnacji ubezpieczonych z potwierdzonych skierowań na leczenie uzdrowiskowe

 

Wykształcenie: wyższe  

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 • podpisany, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisane CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzające rok pracy zawodowej na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej,
 • podpisana klauzula informacyjna - oświadczenie ( druk do pobrania).

Wymagania konieczne:

 • Minimum rok pracy zawodowej,
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności MS WORD i Excel,
 • Znajomość przepisów prawa :

            - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 poz.1373 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. 2019 r. poz. 1136)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego ( tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 923 późn. ).

 

Wymagania pożądane:

 • Duża kultura osobista,
 • Odporność na stres,
 • Sumienność i zaangażowanie.

Termin składania ofert:

 • do dnia 20 marca  2020 r. (decyduje data wpływu do Oddziału)

 

Miejsce składania dokumentów:

 • Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33, Kancelaria,
 • oferty można składać za pośrednictwem poczty,
 • oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy oferty pracy nr 05/2020”.

Dodatkowe informacje dot. naboru:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
 • kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani,
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia,
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne,
 • informacje pod numerem telefonu: 52 3252 914,
 • w przypadku zatrudnienia wymagane będzie spełnianie wymogów określonych w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1373, z późn. zm.).

 

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami lub pracownikami aptek związanych z Funduszem umową na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, właścicielami lub pracownikami świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów lub osobami współpracującymi z tymi podmiotami;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, z wyłączeniem urzędu obsługującego organ sprawujący nadzór nad Funduszem;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

 5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2019 poz. 381 i 730);

 6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

 7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

 8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

 9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

 

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

 2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń 

Podmiot publikujący: Kujawsko – Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Aleksandra Gackowska
Publikujący informację: Renata Chyrek
Publikacja informacji: 06.03.2020 13:41
Aktualizacja informacji: 11.08.2020 08:58
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności