Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 6/2020 - zakończenie naboru

26-05-2020

Kujawsko - Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy informuję, że procedura naboru na stanowisko referenta w Wydziale Ekonomiczno-Finansowy - Sekcja ds. Rozliczeń Finansowych została zakończona zatrudnieniem kandydata.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń


Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko referenta  w Wydziale Ekonomiczno - Finansowym – Sekcja ds. Rozliczeń Finansowych

Wymiar etatu: 1,0 etat

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:

 • przyjmowanie, sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym, dekretacja oraz księgowanie faktur za świadczenia medyczne,
 • rozliczanie zobowiązań i należności z tyt. rozrachunków za świadczenia medyczne,
 • zatwierdzanie umów i aneksów zawartych ze świadczeniodawcami,
 • wykonywanie zadań z zakresu sprawozdawczości finansowej.

Wykształcenie: minimum średnie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • podpisany, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisane CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • podpisana klauzula informacyjna - oświadczenie ( druk do pobrania).

 

Wymagania konieczne:

 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,
 • bardzo dobra znajomość MS Office,
 • znajomość zagadnień dot. gospodarki finansowej NFZ
 • Znajomość przepisów prawa :

         - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
            (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1373, z   późn. zm.)

         - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106)

         - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015 r.w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń
           opieki zdrowotnej   (t.j. Dz.U. 2020 poz.320 z poź. zm.)

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie ekonomiczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • kreatywność

Termin składania ofert:

 • do dnia 09 czerwca  2020 r. (decyduje data wpływu do Oddziału)

Miejsce składania dokumentów:

 • Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego FunduszuZdrowia, 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33, Kancelaria,
 • oferty można składać za pośrednictwem poczty,
 • oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy oferty pracy nr 06/2020”.

Dodatkowe informacje dot. naboru:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
 • kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani,
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia,
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne,
 • informacje pod numerem telefonu: 52 3252 914,
 • w przypadku zatrudnienia wymagane będzie spełnianie wymogów określonych w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1373, z późn. zm.).

 

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami lub pracownikami aptek związanych z Funduszem umową na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, właścicielami lub pracownikami świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów lub osobami współpracującymi z tymi podmiotami;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, z wyłączeniem urzędu obsługującego organ sprawujący nadzór nad Funduszem;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

 5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2019 poz. 381 i 730);

 6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

 7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

 8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

 9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

 

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

 2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń 

Podmiot publikujący: Kujawsko – Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Aleksandra Gackowska
Publikujący informację: Katarzyna Kujawa
Publikacja informacji: 26.05.2020 12:41
Aktualizacja informacji: 05.10.2020 10:11
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności