Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 7/2020 - zakończenie naboru

26-05-2020

Kujawsko - Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że procedura naboru na stanowisko referenta w Wydziale Ekonomiczno-Finansowy - Dział  Planowania i Analiz Ekonomicznych (umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności), została zakończona zatrudnieniem kandydata.

 

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń 


Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko referenta  w Wydziale Ekonomiczno - Finansowym – Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych – UMOWA NA CZAS OKREŚLONY W CELU ZASTĘPSTWA PRACOWNIKA W CZASIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI

Wymiar etatu: 1,0 etat

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:

 • sporządzanie dziennych raportów ze stanu kontraktowania,
 • kontrola zgodności poszczególnych przelewów dla świadczeniodawców przygotowanych przez dział rozliczeń z listą przelewów do realizacji ( kontrola faktur i przelewów pod względem : zgodności kwoty, konta bankowego, wymaganych podpisów w zakresie kontroli merytorycznej, formalno-rachunkowej i zatwierdzanie do wypłaty, dat : wystawienia, wpływu, księgowania i płatności w zakresie zgodności z danymi w systemie informatycznym),
 • prowadzenie ewidencji wniosków kosztów administracyjnych i limitów,
 • prowadzenie ewidencji umów administracyjnych,
 • uzgadnianie zbiorczych danych ze sporządzanej sprawozdawczości z ewidencją księgową,
 • rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Działu,
 • rejestracja i przekazywanie dokumentów do archiwum,
 • sporządzanie wszelkich sprawozdań, analiz ekonomicznych dla potrzeb własnych i na zlecenie jednostek zewnętrznych.

 

Wykształcenie: minimum średnie

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • podpisany, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisane CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • podpisana klauzula informacyjna - oświadczenie ( druk do pobrania).

Wymagania konieczne:

 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera
 • bardzo dobra znajomość MS Office,
 • Znajomość przepisów prawa :

         - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
           (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1373, z późn. zm.), w szczególności w zakresie gospodarki finansowej Funduszu

 

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie ekonomiczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • kreatywność,
 • dyspozycyjność.

 

Termin składania ofert:

 • do dnia 09 czerwca  2020 r. (decyduje data wpływu do Oddziału)

 

Miejsce składania dokumentów:

 • Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33, Kancelaria,
 • oferty można składać za pośrednictwem poczty,
 • oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy oferty pracy nr 07/2020”.

Dodatkowe informacje dot. naboru:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
 • kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani,
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia,
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne,
 • informacje pod numerem telefonu: 52 3252 914,
 • w przypadku zatrudnienia wymagane będzie spełnianie wymogów określonych w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1373, z późn. zm.).

 

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami lub pracownikami aptek związanych z Funduszem umową na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, właścicielami lub pracownikami świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów lub osobami współpracującymi z tymi podmiotami;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, z wyłączeniem urzędu obsługującego organ sprawujący nadzór nad Funduszem;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

 5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2019 poz. 381 i 730);

 6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

 7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

 8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

 9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

 

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

 2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń 

Podmiot publikujący: Kujawsko – Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Aleksandra Gackowska
Publikujący informację: Renata Chyrek
Publikacja informacji: 26.05.2020 12:53
Aktualizacja informacji: 14.08.2020 10:49
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności