Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu NR 9/2020 - zakończenie naboru

10-06-2020

Kujawsko - Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy zakończył procedurę naboru na stanowisko starszego specjalisty w komórce Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Rekrutacja została zakończona bez wyłonienia kandydata.

Procedura naboru 09/2020 została zakończona.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń 


Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko starszego specjalisty  w komórce  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Wymiar etatu: 0,75 etatu

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:

 • bezpośredni nadzór nad obiegiem materiałów niejawnych,
 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii niejawnej,
 • przyjmowanie przesyłek oraz rejestrowanie materiałów niejawnych w odpowiednich dziennikach lub rejestrach,
 • kontrola właściwego oznaczania i rejestrowania materiałów w kancelarii niejawnej KP OW NFZ,
 • udostępnianie materiałów niejawnych osobom do tego uprawnionym,
 • wydawanie materiałów niejawnych osobom do tego uprawnionym, które zapewniają odpowiednie warunki do ich przechowywania,
 • egzekwowanie zwrotu materiałów niejawnych,
 • weryfikacja i bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania eksploatowanego STI służącego do przetwarzania informacji niejawnych,
 • realizacja wniosków o udostępnienie danych osobowych.

 

Wykształcenie: średnie lub wyższe ( preferowane  o  profilu technicznym, informatycznym, prawno-administracyjnym)

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • podpisany, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisane CV
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzające lata pracy zawodowej na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej ( 6 lat w przypadku wykształcenia średniego / 4 lataw przypadku wykształcenia wyższego)
 • podpisana klauzula informacyjna - oświadczenie ( druk do pobrania).

Wymagania konieczne:

 • minimum 6 lat pracy zawodowej w przypadku wykształcenia średniego,
 • minimum 4 lata pracy zawodowej w przypadku wykształcenia wyższego,
 • obywatelstwo polskie,
 • zaświadczenie stwierdzające ukończenie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych dla administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego wymagane przepisami art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz.742) wydane przez ABW albo SKW lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się takiemu szkoleniu,
 • znajomość i umiejętność stosowania w praktyce ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) o ochronie informacji niejawnych oraz wydanych do niej aktów wykonawczych w zakresie nadzoru nad obiegiem materiałów niejawnych,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu wg przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) o ochronie informacji niejawnych,
 • znajomość przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 poz.1373),
 • znajomość przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w zakresie nadzoru nad obiegiem materiałów niejawnych,
 • umiejętność poprawnego formułowania pism,
 • obsługa komputera oraz dobra znajomość MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • systematyczność, skrupulatność,
 • dobra organizacja czasu pracy i umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego i konstruktywnego myślenia.

Termin składania ofert:

 • do dnia  24 czerwca  2020 r. (decyduje data wpływu do Oddziału)

Miejsce składania dokumentów:

 • Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego FunduszuZdrowia, 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33, Kancelaria,
 • oferty można składać za pośrednictwem poczty,
 • oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy oferty pracy nr 09/2020”.

Dodatkowe informacje dot. naboru:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
 • kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani,
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia,
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne,
 • informacje pod numerem telefonu: 52 3252 914,
 • w przypadku zatrudnienia wymagane będzie spełnianie wymogów określonych w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1373, z późn. zm.).

 

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami lub pracownikami aptek związanych z Funduszem umową na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, właścicielami lub pracownikami świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów lub osobami współpracującymi z tymi podmiotami;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, z wyłączeniem urzędu obsługującego organ sprawujący nadzór nad Funduszem;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

 5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2019 poz. 381 i 730);

 6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

 7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

 8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

 9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

 

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

 2) wykonywać działalności gospodarczej.

źródło: Wydział Kadr i Szkoleń 

Podmiot publikujący: Kujawsko – Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Aleksandra Gackowska
Publikujący informację: Renata Chyrek
Publikacja informacji: 10.06.2020 11:34
Aktualizacja informacji: 11.08.2020 14:08
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności