O NFZ

Komunikaty i ogłoszenia

Komunikat w sprawie okresu ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

19-10-2018
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że okres ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej w związku z pobytem czasowym w innym państwie członkowskim UE/EFTA z dniem 20 października 2018r.  zostaje wydłużony do 5 lat, dla następujących osób:
  • zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku poniżej 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 rok życia);
  • nieubezpieczonych dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają polskie obywatelstwo(okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 rok życia);
  • Dzieci / uczniów, posiadających własny tytuł do ubezpieczenia  w wieku poniżej 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 rok życia)
Okres ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej w związku z pobytem czasowym w innym państwie członkowskim UE/EFTA z dniem 20 października 2018r. wydłużony zostaje do 18 miesięcy dla następujących osób:
  • zatrudnionych;
  • prowadzących pozarolniczą i  rolniczą działalność gospodarczą;
  • pobierających zasiłek / świadczenie przedemerytalne;
  • pobierających rentę;
  • zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18 roku życia;
  • dzieci / uczniów, posiadających własny tytuł do ubezpieczenia  w wieku powyżej 18 roku życia;
  • studentów zgłoszonych do  ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię.
W przypadku posiadania przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informacji
o wcześniejszej dacie utraty prawa wnioskodawcy do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, okres ważności, na jaki wydana ma być EKUZ, nie może być dłuższy niż okres przysługującego wnioskodawcy uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 
Wniosek o wydanie EKUZ w związku z pobytem czasowym osoby  w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA, który nie jest związany z wykonywaniem na terytorium tych państw pracy lub podjęciem nauki można składać drogą pocztową, elektroniczną i za pośrednictwem faxu wyłącznie  do właściwego dla wnioskodawcy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 
Bez zmian pozostaje możliwość osobistego złożenia wniosku o wydane EKUZ w dowolnym oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, oddział ten przekazuje wniosek do właściwego dla wnioskodawcy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 
Podstawa prawna: Zarządzenie nr 111/2018/DWM Prezesa Narodowego Funduszu z dnia 19 października 2018 r. w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA.
 
źródło - Departament Współpracy Międzynarodowej
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 19.10.2018 00:00
Aktualizacja informacji: 19.10.2018 15:48
Źródło: Departament Współpracy Międzynarodowej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności