O NFZ

Kontrole

Kontrole ordynacji lekarskiej w III kwartale 2019 r.

05-12-2019

W III kwartale 2019 r. Terenowe Wydziały Kontroli NFZ przeprowadziły łącznie 78 postępowań kontrolnych ordynacji lekarskiej (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych w okresie sprawozdawczym przyjęto datę wysłania wystąpienia pokontrolnego). W 20 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ordynacji lekarskiej. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (20 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (38 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.

  • wystawiania recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie kontroli:

- oznaczania poziomu odpłatności niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

- przepisywania leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi i/lub w ilości przewyższającej wskazania dotyczące dawkowania oraz niezgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego;

- wystawiania recept „pro auctore” na receptach posiadających numery przydzielone do umów zawartych w rodzaju leczenie stomatologiczne, nie prowadząc jednocześnie  dokumentacji medycznej „pro auctore”;

- wykorzystania recept z puli przyznanej dla świadczeniodawcy, do ordynowania leków refundowanych, w prywatnym gabinecie, niemającym podpisanej umowy z NFZ;

  • prowadzenia dokumentacji medycznej:

- brak wpisów w dokumentacji medycznej dotyczących porad ambulatoryjnych, wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego, zaordynowanych leków i dawkowania, rozpoznania choroby oraz wystawionych recept;

- brak medycznego uzasadnienia zastosowania przepisanych na receptach leków;

- brak zgodności treści wpisów dotyczących ordynacji lekarskiej w dokumentacji medycznej z treścią wystawianych recept.

źródło - Departament Kontroli

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 05.12.2019 12:57
Źródło: Departament Kontroli
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności