O NFZ

Kontrole

Kontrole ordynacji lekarskiej w IV kwartale 2019 r.

09-03-2020

Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w IV kwartale 2019 r.

W IV kwartale 2019 r. Terenowe Wydziały Kontroli NFZ przeprowadziły łącznie 67 postępowań kontrolnych ordynacji lekarskiej1 (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych w okresie sprawozdawczym przyjęto datę wysłania wystąpienia pokontrolnego). W 12 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ordynacji lekarskiej. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (21 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (34 postępowania).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.

  • wystawienia recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie kontroli:

- oznaczenia poziomu odpłatności niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

- przepisania leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi i/lub w ilości przewyższającej wskazania dotyczące dawkowania oraz niezgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego;

  • prowadzenia dokumentacji medycznej:

- nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej (nieponumerowane strony, brak zachowania chronologii, brak oznaczenia osoby udzielającej świadczeń medycznych);

- brak wpisów w dokumentacji medycznej dotyczących porad ambulatoryjnych, wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego, zaordynowanych leków i dawkowania, rozpoznania choroby oraz wystawionych recept;

- brak medycznego uzasadnienia zastosowania przepisanych na receptach leków;

- brak zgodności treści wpisów dotyczących ordynacji lekarskiej w dokumentacji medycznej z treścią wystawianych recept;

  • braku dokumentacji medycznej.

źródło - Departament Kontroli


1 Postępowania dotyczące IV kwartału 2019 r. przeprowadzono w 14 TWK NFZ (2 TWK NFZ nie zakończyły kontroli przekazaniem wystąpień pokontrolnych przypadających na IV kwartał 2019 r.)

 

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 09.03.2020 11:25
Źródło: Departament Kontroli
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności