O NFZ

Kontrole

Kontrole w aptekach w II kwartale 2016 r.

31-08-2016

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w aptekach w II kwartale 2016 r.

W II kwartale 2016 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 224 postępowania kontrolne w aptekach, z czego 199 kontroli zakończyło się przekazaniem zaleceń pokontrolnych (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych przyjęto datę wysłania/przekazania zaleceń pokontrolnych lub protokołu kontroli w przypadku, gdy nie wystosowano zaleceń pokontrolnych). W 31 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (96 postępowań) lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (97 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości m.in.:

  • w zakresie danych niezbędnych do realizacji recepty na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę oraz świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki:

realizacja recept pomimo braku, niepełnych lub nieczytelnych danych pacjenta bądź osoby uprawnionej do wystawiania recept, w tym: brak podpisu, pieczątki przy zaordynowanych lekach bądź naniesionych poprawkach; brak lub błędna data wystawienia recepty; brak identyfikatora płatnika lub błędny wpis; brak pieczęci świadczeniodawcy, nieprawidłowe lub niepełne dane dotyczące przepisanych leków, a w tym: niepełna nazwa leku, postać, dawka, wielkość opakowania i ilość leku oraz sposób dawkowania - niespełniające wymogów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich; realizacja recept przed datą wystawienia lub po upływie terminu ich ważności; brak potwierdzenia realizacji recepty, tj. brak na rewersie recepty imienia i nazwiska osoby wydającej lek w formie nadruku lub pieczęci bądź brak podpisu osoby wydającej; dzielenie opakowań leków refundowanych; wydanie bezpłatnie leków osobom z uprawnieniami dodatkowymi bez ich sprawdzenia oraz odnotowania na rewersie recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego te uprawnienia; wydanie leków nieprzepisanych na recepcie, w ilości większej niż przepisana przez lekarza lub w ilości większej niż można wydać, gdy lekarz określił sposób dawkowania i czas kuracji, a także gdy lekarz nie określił, poprawił lub określił nieprawidłowo: sposób dawkowania, wielkość opakowania lub dawkę leku; realizacja recept niezgodnie z odpłatnością określoną na recepcie; błędna wycena recepty, polegająca na wliczeniu w koszt sporządzenia leku recepturowego  mieszadła; wydawanie leków niespełniających wymogów zamiennika; cena detaliczna leków niezgodna z obowiązującym w tym czasie Obwieszczeniem Ministra Zdrowia; brak na rewersie recepty daty i godziny przyjęcia recepty do realizacji i/lub sporządzenia leku recepturowego; realizacja przez technika farmacji recepty na lek zawierający w składzie substancję bardzo silnie działającą z wykazu A; realizacja recept refundowanych wystawionych jednocześnie na leki z grup N lub P wraz z innymi lekami refundowanymi; dwukrotna realizacja recepty o tym samym numerze; podanie w danych o obrocie innej kwoty podlegającej refundacji niż wynika z tytułu wydanych opakowań leku;

Ponadto realizacja recept: wypisanych przez lekarzy nieuprawnionych, tj. których druki lub zakresy liczb nie zostały im przydzielone przez oddział wojewódzki Funduszu lub świadczeniodawcę, wypisanych na blankiecie lekarza innego niż wystawiający;

  • w zakresie prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ:

niepełne lub nieprawidłowe otaksowanie recept (niepełne lub nieprawidłowe dane apteki, niepełne określenie produktów leczniczych, dawek, wielkości opakowania itp.); przekazywanie przez apteki w komunikacie elektronicznym innych danych niż odczytane ze zrealizowanych recept w aptekach (data wystawienia recepty, data realizacji recepty, PESEL pacjenta, kod uprawnień dodatkowych pacjenta, kod odpłatności za lek, REGON świadczeniodawcy, numer recepty, EAN leku, numer prawa wykonywania zawodu lekarza, identyfikator OW NFZ, itp.); niesprawozdanie uprawnień dodatkowych pacjenta; podanie w danych o obrocie błędnej informacji czy wydano odpowiednik (T - dla leku wydanego zamiennie; N - dla leku wydanego zgodnie z preskrypcją) bądź niesprawozdanie odpowiednika; brak recept w zbiorze recept apteki/nieprzedstawienie recept do kontroli; brak przedstawienia podstawy dokonania korekty stanu magazynowego („aktualizacja kart zakupów”) w postaci dokumentu zakupu leku tzn. rozchód produktów leczniczych przewyższał ich przychód; niesprawozdanie adnotacji „nie zamieniać”; brak kserokopii dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, dla pacjenta korzystającego ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji, sprawozdany nieprawidłowy kod ubezpieczyciela; przekazanie komunikatu elektronicznego po terminie;

  • brak informacji lub nieterminowe informowanie w formie pisemnej lub elektronicznej oddziału wojewódzkiego Funduszu o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece;
  • rozbieżności dotyczące pełnienia funkcji kierownika apteki oraz prawdopodobieństwo sfałszowania podpisu kierownika apteki na zestawieniach zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne.

źródło - Departament Kontroli

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 31.08.2016 00:00
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności