O NFZ

Kontrole

Kontrole w aptekach w II kwartale 2017 r.

31-08-2017

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w aptekach w II kwartale 2017 r.

W II kwartale 2017 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 212 postępowań kontrolnych w aptekach, z czego 199 kontroli zakończyło się przekazaniem zaleceń pokontrolnych (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych przyjęto datę wysłania/przekazania zaleceń pokontrolnych lub protokołu kontroli w przypadku, gdy nie wystosowano zaleceń pokontrolnych)1. W 25 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (56 postępowań) lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (131 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości m.in.:

  • w zakresie danych niezbędnych do realizacji recepty na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę oraz świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki:

realizacja recept pomimo braku, niepełnych lub nieczytelnych danych pacjenta bądź osoby uprawnionej do wystawiania recept, w tym: brak podpisu, pieczątki przy zaordynowanych lekach bądź naniesionych poprawkach; brak na receptach pełnych danych świadczeniobiorcy; brak daty wystawienia recepty; nieprawidłowe lub niepełne dane dotyczące przepisanych leków, niespełniające wymogów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich; realizacja recept przed terminem realizacji lub po upływie terminu ich ważności; brak potwierdzenia realizacji recepty, tj. brak na rewersie recepty imienia i nazwiska osoby wydającej lek w formie nadruku, pieczęci bądź podpisu; dzielenie opakowań leków refundowanych lub niepodzielenie leków przepisanych w postaci, którą można podzielić; wydanie bezpłatnie leków osobom z uprawnieniami dodatkowymi bez ich sprawdzenia oraz odnotowania na rewersie recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego te uprawnienia; wydanie leków w ilości większej niż przepisana przez lekarza, a także gdy lekarz nie określił lub określił nieprawidłowo: sposób dawkowania, wielkość opakowania lub dawkę leku; realizacja recept niezgodnie z odpłatnością określoną na recepcie; wydanie leku nieprzepisanego na recepcie; wydanie leków niespełniających wymogów zamiennika; realizacja recept przez osobę nieposiadającą kwalifikacji do ich realizacji; realizacja recept pomimo braku ilości leku psychotropowego wyrażonej słownie; realizacja przez technika farmacji recepty na lek zawierający w składzie substancję bardzo silnie działającą z wykazu A bądź leku recepturowego zawierającego w swoim składzie substancję odurzającą z grupy II-N wykonany; realizacja recept wystawionych przez felczerów na niedozwolone leki z wykazów: A, P1-P3, N1-N2; pobranie od pacjenta opłaty ryczałtowej pomimo zaznaczenia na recepcie uprawnień dodatkowych „S”; naliczenie podwójnej „taksy laborum”;

  • w zakresie prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w  aportach statystycznych do NFZ:

niepełne lub nieprawidłowe otaksowanie recept (niepełne lub nieprawidłowe dane itp.); przekazywanie przez apteki w komunikacie elektronicznym innych danych niż odczytane ze zrealizowanych recept w aptekach (data wystawienia recepty, EAN leku, PESEL pacjenta, REGON świadczeniodawcy, numer prawa wykonywania zawodu lekarza, identyfikator oddziału NFZ itp.); niesprawozdanie odpowiednika; nie sprawozdano adnotacji "pro auctore" i „pro familiae”; nieterminowe przekazywanie informacji zawierających dane o obrocie i uzgodnionego zestawienia zbiorczego w formie pisemnej w ustawowym terminie; nie sprawozdano adnotacji „nie zamieniać”;

  • niezgodność stanu ilościowego niektórych leków ze stanem magazynowym na dany dzień,
  • nieprzedstawienia recept do kontroli,
  • utrudniania lub udaremnianiaczynności kontrolnych.

źródło - Departament Kontroli


1) Uwzględniona jest 1 kontrola z Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ z uwagi na odstąpienie od wydania zaleceń pokontrolnych. Zgodnie z kwalifikacją kontrola powinna być zaliczona do I kwartału.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 31.08.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 31.08.2017 14:41
Źródło: Departament Kontroli
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności