O NFZ

Kontrole

Kontrole w aptekach w II kwartale 2018 r.

06-09-2018

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w aptekach w II kwartale 2018 r.

W II kwartale 2018 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 2011) postępowań kontrolnych w aptekach, z czego 186 kontroli zakończyło się przekazaniem zaleceń pokontrolnych (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych przyjęto datę wysłania/przekazania zaleceń pokontrolnych lub protokołu kontroli w przypadku, gdy nie wystosowano zaleceń pokontrolnych). W 26 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (65 postępowań) lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (110 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości m.in.:

  • w zakresie danych niezbędnych do realizacji recepty na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę oraz świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki:

realizacja recept pomimo braku, niepełnych lub nieczytelnych danych pacjenta bądź osoby uprawnionej do wystawiania recept, w tym: brak podpisu, pieczątki przy zaordynowanych lekach bądź naniesionych poprawkach; brak daty wystawienia recepty; nieprawidłowe lub niepełne dane dotyczące przepisanych leków, niespełniające wymogów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich; realizacja recept przed datą realizacji bądź po dacie ważności; brak potwierdzenia realizacji recepty, tj. brak na rewersie recepty imienia i nazwiska osoby wydającej lek w formie nadruku, pieczęci bądź podpisu; wydanie bezpłatnie leków osobom z uprawnieniami dodatkowymi bez ich sprawdzenia oraz odnotowania na rewersie recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego te uprawnienia; wydanie leków w ilości większej niż przepisana przez lekarza, a także gdy lekarz nie określił lub określił nieprawidłowo: sposób dawkowania, wielkość opakowania lub dawkę leku; realizacja recept niezgodnie z odpłatnością określoną na recepcie; realizacja recept przez osobę nieposiadającą kwalifikacji do ich realizacji; realizacja recept pomimo braku ilości/dawkowania leku psychotropowego bądź braku ilości wyrażonej słownie; realizacja recepty na lek z grupy 1-N pomimo rozbieżności między ilością substancji czynnej zapisaną słownie i zapisaną liczbowo; realizacja recept na leki narkotyczne lub psychotropowe z innymi lekami na 1 recepcie; wyliczenie kosztu sporządzenia leku recepturowego niezgodne z przepisami; realizacja recepty wypisanej na blankiecie należącym do innego lekarza;

  • w zakresie prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ:

niepełne lub nieprawidłowe otaksowanie recept (niepełne lub nieprawidłowe dane itp.); przekazywanie przez apteki w komunikacie elektronicznym innych danych niż odczytane ze zrealizowanych recept w aptekach (w tym: data wystawienia recepty, PESEL pacjenta, REGON świadczeniodawcy, numer prawa wykonywania zawodu lekarza, identyfikator oddziału NFZ); niesprawozdanie uprawnień dodatkowych; niesprawozdanie adnotacji "pro auctore” i „pro familiae"; niesprawozdanie adnotacji „nie zamieniać”; niesprawozdanie daty realizacji "od dnia”; brak informacji o wydaniu odpowiednika; niepodanie informacji o uprawnieniu dodatkowym; nieterminowe przekazanie danych o obrocie lekami w formie Zbiorczych Zestawień Recept; sprawozdanie danych osoby wydającej lek niezgodnie ze stanem faktycznym; podanie w danych o obrocie innego numeru kodowego EAN niż faktyczny dla wydanego leku gotowego lub kod(u) - postaci leku recepturowego zapisanego na recepcie; podanie w danych o obrocie innej ceny hurtowej brutto leku lub surowca farmaceutycznego; podanie w danych o obrocie innej ilości surowca farmaceutycznego niż widniejąca na druku taksacyjnym;

  • braku poinformowania OW NFZ o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece,
  • nieprzedstawienia recept do kontroli;
  • braku przedstawienia podstawy dokonania korekty stanu magazynowego „aktualizacja kart zakupów” w  postaci dokumentu zakupu leku tzn. rozchód produktów leczniczych przewyższał ich przychód;
  • braku faktur zakupu leków.

źródło - Departament Kontroli


1) Liczba zawiera 1 kontrolę, która została przyporządkowana do II kwartału z uwagi na nie sprawozdanie jej przez OW NFZ w I kwartale w wyniku przeoczenia.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 06.09.2018 00:00
Źródło: Departament Kontroli
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności