O NFZ

Kontrole

Kontrole w aptekach w III kwartale 2019 r.

05-12-2019

W III kwartale 2019 r. Terenowe Wydziały Kontroli NFZ przeprowadziły łącznie 135 postępowań kontrolnych w aptekach, z czego 130 kontroli zakończyło się przekazaniem zaleceń/wystąpień pokontrolnych (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych w okresie sprawozdawczym przyjęto datę wysłania/przekazania zaleceń/wystapień pokontrolnych lub protokołu kontroli w przypadku, gdy nie wystosowano zaleceń pokontrolnych). W 12 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (36 postępowań) lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (87 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie m.in.:

  • danych niezbędnych do realizacji recept na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę, świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki:

- realizacja recept pomimo braku, niepełnych lub nieczytelnych danych pacjenta bądź osoby uprawnionej do wystawiania recept, w tym: brak podpisu, pieczątki przy naniesionych poprawkach;

- realizacja recept z niepełnymi danymi dotyczącymi przepisanych leków, niespełniających wymogów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich;

- realizacja recept po dacie ważności, bez bądź z błędną datą wystawienia recepty;

- brak potwierdzenia realizacji recepty, tj. brak na rewersie recepty imienia i nazwiska osoby wydającej lek w formie nadruku, pieczęci bądź podpisu;

- wydanie bezpłatnie leków osobom z uprawnieniami dodatkowymi bez ich sprawdzenia oraz odnotowania na rewersie recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego te uprawnienia;

- realizacja recept niezgodnie z preskrypcją lekarza (w tym m.in. wydanie leków w ilości większej bądź z inną odpłatnością niż przepisał lekarz, a także gdy lekarz nie określił lub określił nieprawidłowo: sposób dawkowania, wielkość opakowania lub dawkę leku);

- realizacja recept przez osobę nieposiadającą kwalifikacji do ich realizacji;

- wykonanie leku recepturowego niezgodnie z przepisami;

- realizacja recepty wypisanej na druku z numerem recepty z puli recept przypisanej innemu lekarzowi;

- realizacja recept dla pacjentów z uprawnieniem dodatkowym „S” wystawionych przez lekarzy w poradniach specjalistycznych;

  • prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ:

- nieprawidłowe otaksowanie recept;

- przekazywanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym (m. in.: daty wystawienia recepty, kodu OW NFZ, numeru PESEL pacjenta, uprawnień dodatkowych, adnotacji „nie zamieniać”, wydanego odpowiednika, daty realizacji "od dnia”, kodu EAN/GTIN składnika, typu i numeru identyfikatora osoby realizującej receptę, uprawnienia dodatkowego „S” pomimo braku oznaczenia na recepcie);

  • nieprzedstawienia recept do kontroli;
  • nieprawidłowej wyceny leku recepturowego (zawyżenie ceny surowca poprzez m.in. zastosowanie ceny innej niż hurtowa bądź złego mnożnika);
  • braku faktur zakupu leków oraz dokumentów przychodu/rozchodu;
  • błędnie ustalonej wysokości marży detalicznej/taksy laborum;
  • nieterminowego przekazania danych o obrocie lekami w formie Zbiorczych Zestawień Recept;
  • braku poinformowania OW NFZ o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece.

źródło - Departament Kontroli

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 05.12.2019 13:05
Źródło: Departament Kontroli
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności