O NFZ

Kontrole

Kontrole w aptekach w IV kwartale 2018 r.

05-03-2019

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie NFZ w aptekach w IV kwartale 2018 r.

W IV kwartale 2018 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 286 postępowań kontrolnych w aptekach, z czego 260 kontroli zakończyło się przekazaniem zaleceń pokontrolnych (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych w okresie sprawozdawczym przyjęto datę wysłania/przekazania zaleceń pokontrolnych lub protokołu kontroli w przypadku, gdy nie wystosowano zaleceń pokontrolnych). W 45 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (140 postępowań) lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (101 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie m.in.:

  • danych niezbędnych do realizacji recepty na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę, świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki:

- realizacja recept pomimo braku, niepełnych lub nieczytelnych danych pacjenta bądź osoby uprawnionej do wystawiania recept, w tym: brak podpisu, pieczątki przy zaordynowanych lekach bądź naniesionych poprawkach;

- nieprawidłowe lub niepełne dane dotyczące przepisanych leków, niespełniające wymogów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich;

- realizacja recept przed datą realizacji bądź po dacie ważności/brak daty wystawienia recepty;

- brak potwierdzenia realizacji recepty, tj. brak na rewersie recepty imienia i nazwiska osoby wydającej lek w formie nadruku, pieczęci bądź podpisu;

- wydanie bezpłatnie leków osobom z uprawnieniami dodatkowymi bez ich sprawdzenia oraz odnotowania na rewersie recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego te uprawnienia;

- wydanie leków w ilości większej niż przepisana przez lekarza, a także gdy lekarz nie określił lub określił nieprawidłowo: sposób dawkowania, wielkość opakowania lub dawkę leku;

- realizacja recept niezgodnie z preskrypcją lekarza;

- realizacja recept przez osobę nieposiadającą kwalifikacji do ich realizacji;

- realizacja recepty wypisanej na blankiecie należącym do innego lekarza;

  • prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ:

- nieprawidłowe otaksowanie recept;

- przekazywanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym (m.in.: data wystawienia recepty, PESEL pacjenta, REGON świadczeniodawcy, identyfikator oddziału NFZ bądź niesprawozdanie: uprawnień dodatkowych; adnotacji "pro auctore"; adnotacji „nie zamieniać”; wydanego odpowiednika; daty realizacji "od dnia”);

  • nieprzedstawienia recept do kontroli;
  • braku faktur zakupu leków;
  • nieterminowe przekazanie danych o obrocie lekami w formie Zbiorczych Zestawień Recept;
  • braku poinformowania OW NFZ o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece; rozbieżność pomiędzy personelem zgłoszonym do umowy z OW NFZ a faktycznie realizującym recepty refundowane w aptece;
  • braku umieszczenia w widocznym i łatwo dostępnym miejscu informacji o zawarciu umowy na realizację recept.

źródło - Departament Kontroli

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 05.03.2019 00:00
Źródło: Departament Kontroli
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności