O NFZ

Kontrole

Kontrole w aptekach w IV kwartale 2019 r.

09-03-2020

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w aptekach w IV kwartale 2019 r.

W IV kwartale 2019 r. Terenowe Wydziały Kontroli NFZ przeprowadziły łącznie 83 postępowania kontrolne w aptekach1, z czego 81 kontroli zakończyło się przekazaniem zaleceń/wystąpień pokontrolnych (za moment ujęcia przeprowadzonych postępowań kontrolnych w okresie sprawozdawczym przyjęto datę wysłania/przekazania zaleceń/wystąpień pokontrolnych lub protokołu kontroli w przypadku, gdy nie wystosowano zaleceń pokontrolnych). W 6 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (18 postępowań) lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (59 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie m.in.:

  • danych niezbędnych do realizacji recept na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę, świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki:

- realizacja recept pomimo braku, niepełnych lub nieczytelnych danych pacjenta bądź osoby uprawnionej do wystawiania recept, w tym: brak podpisu, pieczątki przy naniesionych poprawkach;

- realizacja recept z niepełnymi danymi dotyczącymi przepisanych leków, niespełniających wymogów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich;

- realizacja recept przed datą realizacji „od dnia”, po dacie ważności, bez bądź z błędną datą wystawienia recepty;

- wydanie bezpłatnie leków osobom z uprawnieniami dodatkowymi bez ich sprawdzenia oraz odnotowania na rewersie recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego te uprawnienia;

- realizacja recept niezgodnie z preskrypcją lekarza (w tym m.in. wydanie leków w ilości większej bądź z inną odpłatnością niż przepisał lekarz, a także gdy lekarz nie określił lub określił nieprawidłowo: sposób dawkowania, wielkość opakowania lub dawkę leku);

- nieprawidłowości przy sporządzaniu i wycenianiu leków recepturowych;

- realizacja recept przez osobę nieposiadającą kwalifikacji do ich realizacji;

- wydanie leków w niepełnych, podzielonych opakowaniach;

  • prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ:

- nieprawidłowe otaksowanie recept;

- przekazywanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym (m. in.: numer recepty, kodu OW NFZ, numeru PESEL pacjenta, npwz osoby wystawiającej receptę, uprawnień dodatkowych, adnotacji „nie zamieniać”, wydanego odpowiednika, daty realizacji "od dnia”, kodu EAN/GTIN składnika bądź z błędnymi kodami, typu i numeru identyfikatora osoby realizującej receptę, uprawnienia dodatkowego „S”, „DN”);

  • nieprzedstawienia recept do kontroli;
  • nieprzedstawienia podstawy dokonania korekty stanu magazynowego w postaci dokumentu zakupu leków (rozchód tych leków przewyższał ich przychód),
  • nieterminowego przekazania danych o obrocie lekami w formie Zbiorczych Zestawień Recept;
  • braku poinformowania OW NFZ o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece.

źródło - Departament Kontroli


1 Postępowania dotyczące IV kwartału 2019 r. przeprowadzono w 13 TWK NFZ (3 TWK NFZ nie zakończyły kontroli przekazaniem wystąpień pokontrolnych przypadających na IV kwartał 2019 r.)

 

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 09.03.2020 11:19
Aktualizacja informacji: 09.03.2020 11:35
Źródło: Departament Kontroli
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności