O NFZ

Funkcjonalny Systemem Rehabilitacji

Logotyp FSR: treść: Funkcjonalny System Rehabilitacji efektywność - rehabilitacji - innowacyjność

Projekt "Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych"

Projekt „Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Partnerami w projekcie są: uczelnia Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt z Eichstätt oraz Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.

Tytuł Projektu: Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych

Nazwa programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Numer i nazwa Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa

 

Aktualności

 

Cele projektu

Projekt ma na celu wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji.

W ramach Projektu zostaną opracowane standardy oceny funkcjonalnej, które pozwolą na jednolity opis pacjentów, korzystających z rehabilitacji w formie stacjonarnej oraz w formie ambulatoryjnej.

Do ujednolicenia oceny funkcjonalnej pacjenta zastosowana będzie Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

Wdrożone standardy oceny funkcjonalnej pozwolą na wprowadzenie jednolitego systemu planowania wsparcia pacjenta. W wybranych ośrodkach medycznych świadczących rehabilitację w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym, które wdrożą nowe rozwiązania we współpracy z Partnerem Ponadnarodowym, oceniana będzie jakość i efektywność rehabilitacji leczniczej na poziomie pacjenta oraz podmiotu realizującego usługi rehabilitacyjne a także wszystkich uczestników procesu rehabilitacji.

Ze względu na charakter, zakres i czas realizacji, Projekt został podzielony na zadania:

 • Zadanie 1. przygotowanie nowego rozwiązania
 • Zadanie 2. przetestowanie wypracowanych rozwiązań
 • Zadanie 3. analiza efektów testowanych rozwiązań
 • Zadanie 4. wdrożenie nowego rozwiązania do praktyki
 • Zadanie 5. wypracowanie rekomendacji w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowania rozwiązania w praktyce.

Projekt zakłada przygotowanie i pilotażowe wdrożenie ICF do oceny stanu funkcjonalnego pacjenta a tym samym badanie wyników zastosowanego leczenia.

Pilotaż obejmie 10 podmiotów świadczących usługi rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej, które podpiszą umowę z Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki na testowanie rozwiązań. Spośród tych 10 podmiotów zostanie zrekrutowana grupa 50 specjalistów zajmujących się zarówno diagnozą funkcjonalną pacjentów, którzy korzystają z rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej jak również prowadzeniem rehabilitacji dla tych pacjentów.

W ramach projektu będzie uczestniczyło 1500 pacjentów, z tego 1000 korzystających z rehabilitacji w formie stacjonarnej oraz 500 w formie ambulatoryjnej. Sposób organizacji ich rehabilitacji będzie zgodny z obecnie obowiązującymi zasadami. Ich udział w projekcie będzie związany z przetestowaniem opracowanych systemów informatycznych i materiałów do oceny efektywności rehabilitacji.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowią:

 • kadra oddziałów rehabilitacyjnych świadczących usługi rehabilitacyjne na rzecz pacjentów w tym: lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, która podniesie swoje kompetencje w zakresie oceny efektywności rehabilitacji - 50 osób
 • pracownicy oddziałów rehabilitacyjnych, którzy podniosą swoje kompetencje w zakresie wdrożenia ICF - 320 osób
 • pacjenci oddziałów rehabilitacyjnych objęci pilotażem – 1500 osób

Rezultatem projektu będzie opracowany nowy standard w zakresie oceny efektywności rehabilitacji leczniczej pacjentów oraz wdrożenie go do codziennej praktyki.

Po zakończeniu projektu wypracowany standard oceny efektywności prowadzonych działań rehabilitacyjnych zostanie wdrożony do praktyki poprzez Zarządzenie Prezesa NFZ, a oddziały rehabilitacyjne będą sprawozdawały efekty prowadzonych działań przez wdrożony system informatyczny.

Poprzez realizację projektu polscy pacjenci, w tym także osoby czasowo lub trwale niepełnosprawne, będą w sposób jednolity oceniani wg ICF. Wprowadzenie oceny wg ICF pozwoli na wprowadzenie jednolitej oceny efektywności i jakości usług rehabilitacyjnych.

Wdrożenie ICF jest niezwykle istotnym elementem rozwoju organizacji systemu opieki zdrowotnej, stanowiącym uzupełnienie powszechnie stosowanej klasyfikacji medycznej Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10). Łączne wykorzystanie klasyfikacji ICF i ICD-10 jest istotnym elementem nowoczesnego podejścia do ochrony zdrowia.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 14 096 965,96 zł  w tym:

 • dofinansowanie w kwocie 13 673 971,96 zł, z następujących źródeł:
  • ze środków europejskich w kwocie 13 292 029,20 zł
  • ze środków dotacji celowej w kwocie 381 942,76 zł
 • wkład własny w kwocie 422 994,00 zł

Projekt realizowany od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.

Harmonogram realizacji projektu:

 • Zadanie 1. przygotowanie nowego rozwiązania – 01.10.2020 – 31.12.2022
 • Zadanie 2. przetestowanie wypracowanych rozwiązań – 01.10.2022 – 31.07.2023
 • Zadanie 3. analiza efektów testowanych rozwiązań – 01.08.2023 – 30.09.2023
 • Zadanie 4. wdrożenie nowego rozwiązania do praktyki 01.10.2023 – 31.12.2023
 • Zadanie 5. wypracowanie rekomendacji w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowania rozwiązania w praktyce 01.10.2023 – 31.12.2023

Umowa nr UDA-POWR.04.03.00-00-0025/19-00 o dofinansowanie Projektu: „Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Warszawie w dniu 30 grudnia 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich a Narodowym Funduszem Zdrowia, działającym w imieniu własnym i na swoją rzecz oraz w imieniu i na rzecz Partnerów: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki oraz Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Lider

Narodowy Fundusz Zdrowia

www.nfz.gov.pl 

 

Partnerzy

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

www.imw.lublin.pl

Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt

www.ku.de

Narodowy Fundusz Zdrowia

ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

www.nfz.gov.pl

 

Kierownik Projektu - Katarzyna Klonowska

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

e-mail: Katarzyna.Klonowska@nfz.gov.pl