O NFZ

Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja

Projekt „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”

W oparciu o „Porozumienie o partnerstwie na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”, zawarte pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a Narodowym Funduszem Zdrowia w dniu 21 czerwca 2017 roku, Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje projekt pozakonkursowy pt.: „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: nr 2 „E-administracja o otwarty rząd”.

Numer i nazwa Działania: 

  • Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”
  • Poddziałanie: nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

 

Strona główna projektu

 

Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości danych publicznych oraz zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystywania.

Projekt dostarczy systemowe rozwiązania zwiększające dostępność i jakość danych publicznych oraz zwiększające możliwości ich ponownego wykorzystywania poprzez rozbudowę portalu danepubliczne.gov.pl.  Za pomocą API zostanie otwartych 6 rejestrów o dużym potencjale gospodarczym i społecznym. Rozbudowany portal danepubliczne.gov.pl ułatwi wyszukiwanie, analizę i wykorzystywanie danych.

Projekt będzie realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w swojej skali oddziaływania ma charakter ogólnokrajowy (ponadregionalny).

W ramach projektu Narodowy Fundusz Zdrowia udostępni API do baz danych:

  • Statystyka NFZ, w tym Statystyka LEKI i Statystyka JGP;
  • Informator o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne;
  • Umowy NFZ.
  • poprawa jakości otwartych danych publicznych dzięki wypracowaniu i upowszechnieniu standardów otwartości danych publicznych w 3 wymiarach: regulacji prawnych, bezpieczeństwa i technicznych;
  • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dysponentów danych w zakresie otwierania i wykorzystywania danych publicznych;
  • otwarcie przez API (Application Programming Interface – interfejs programistyczny aplikacji) sześciu rejestrów publicznych, które przechowują lub udostępniają dane publiczne o dużym potencjale gospodarczym i społecznym;
  • ułatwienie wyszukiwania danych publicznych i ich ponownego wykorzystywania na portalu danepubliczne.gov.pl dzięki dostosowaniu go do potrzeb różnych grup odbiorców i rozbudowie funkcjonalności: konwertowania danych do formatów o wyższym stopniu otwartości, wyszukiwania i korzystania z danych oraz ich podglądu i wstępnej analizy, a także poprawie użyteczności systemu i łatwości obsługi;
  • upowszechnienie informacji o potencjale danych gromadzonych przez administrację publiczną oraz korzyściach wynikających z otwierania danych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa