O NFZ

Bank przykładowych pytań

Z myślą o wszystkich Kandydatach przygotowaliśmy bank przykładowych pytań, które mogą pomóc w merytorycznym przygotowaniu do spotkania z komisją, w trakcie procesu rekrutacji.

Prezentowana lista pytań powstała przy współpracy z komórkami organizacyjnymi Narodowego Funduszu Zdrowia i obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony zdrowia, w tym ustawodawstwa oraz zadania i funkcje Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wszystkim Kandydatom życzymy bardzo dobrych odpowiedzi na te i wiele innych pytań!

 

Biuro Rady Funduszu

 • Jaki obowiązuje w Polsce system ubezpieczenia zdrowotnego?
 • Jakie akty prawne regulują działalność NFZ?
 • Jaki organ nadaje statut NFZ i co w nim określa?
 • Jaki status posiada Narodowy Fundusz Zdrowia?
 • Kto sprawuje nadzór nad NFZ?
 • Jakie są główne zadania Narodowego Funduszu Zdrowia? Proszę wymienić kilka najważniejszych.
 • Proszę wymienić organy Funduszu i krótko scharakteryzować ich działalność?
 • Kto kieruje działalnością NFZ?
 • Jakie zadania wykonuje Prezes NFZ?
 • Jaki jest tryb powołania i odwołania Prezesa NFZ i jego zastępców?
 • W jakim akcie prawnym zostały uregulowane szczegółowe zakresy obowiązków zastępców Prezesa NFZ?
 • Z ilu członków składa się Rada NFZ - kto i na czyj wniosek powołuje członków Rady?
 • Ile trwa kadencja Rady NFZ?
 • W jakich przypadkach i przez jaki organ może zostać odwołany członek Rady NFZ przed upływem jej kadencji?
 • Jakie zadania posiada Rada NFZ?
 • Jakie wymagania i ograniczenia nakłada ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na członków Rady Funduszu?
 • Kto zapewnia techniczno-organizacyjną obsługę Rady NFZ i Prezesa NFZ?

Gabinet Prezesa Funduszu

 • Jak nazywa się dokument określający strukturę i zasady działania Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia?
 • Co określa Regulamin Organizacyjny Centrali NFZ?
 • Jaki dokument precyzuje standardy zachowania i postępowania pracowników Funduszu, w związku z wykonywaniem przez nich zadań?
 • Jaki jest tryb przygotowania i przedłożenia pisma do podpisu:

a) Dyrektora lub zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej?
b) Zastępcy Prezesa Funduszu?
c) Prezesa Funduszu?

 • Proszę wskazać prawidłową odpowiedź dla następującej sytuacji (o ile taka istnieje):

Pan Jan Kowalski, starszy specjalista Wydziału w Departamencie podległym Zastępcy Prezesa ds. Medycznych otrzymał polecenie przygotowania odpowiedzi na pismo skierowane do Centrali Funduszu od Rzecznika Praw Pacjenta. Pracownik przygotowuje odpowiedź:

a) na listowniku departamentu, opatrzoną podpisem pieczęcią i datą pracownika w lewym dolnym rogu na każdej stronie pisma i przedkłada do parafy bezpośredniemu przełożonemu na podpis dyrektora departamentu;
b) na listowniku Zastępcy Prezesa ds. Medycznych, opatrzoną podpisem pieczęcią i datą pracownika w lewym dolnym rogu na każdej stronie pisma i przedkłada do parafy bezpośredniemu przełożonemu, dyrektorowi departamentu na podpis Zastępcy Prezesa ds. Medycznych;
c) na listowniku Prezesa, opatrzoną podpisem pieczęcią i datą pracownika w lewym dolnym rogu na każdej stronie pisma i przedkłada do parafy bezpośredniemu przełożonemu, na podpis Prezesa Funduszu.

 • Proszę wskazać dokument, w którym określone są zadania Centrali Funduszu na dany rok, z wyjątkiem zadań, do których stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.
 • Proszę wskazać podstawową metodę zarządczą, wprowadzoną do ustalenia systematycznego podejścia do zarządzania zespołami i komórkami organizacyjnymi w Centrali Funduszu i określić, na czym ona polega?
 • Proszę wskazać prawidłową odpowiedź w następującej sytuacji:

Pani Janina Kowalska, specjalista w wydziale departamentu podległego Zastępcy Prezesa ds. Finansowych otrzymała polecenie przygotowania odpowiedzi na interwencję poselską, która wpłynęła do Centrali Funduszu. Pracownica przygotowuje projekt odpowiedzi:

a) na listowniku departamentu, którą po odpowiednim parafowaniu przekazuje do podpisu dyrektora departamentu, co zajmuje nie więcej niż 30 dni;
b) na listowniku Prezesa Funduszu z powiadomieniem o stanie rozpatrzenia sprawy lub ze wskazaniem ostatecznego terminu załatwienia sprawy, które po odpowiednim parafowaniu bezpośredniego przełożonego, dyrektora komórki organizacyjnej i Zastępcy Prezesa ds. Finansowych przekazuje za pośrednictwem dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu do podpisu Prezesa Funduszu, co zajmuje nie więcej niż 14 dni;
c) na listowniku Zastępcy Prezesa ds. Finansowych z powiadomieniem o stanie rozpatrzenia sprawy lub wskazaniem ostatecznego terminu załatwienia sprawy, z odpowiednimi parafami bezpośredniego przełożonego, dyrektora komórki organizacyjnej, do podpisu Zastępcy Prezesa ds. Finansowych, co zajmuje nie więcej niż 30 dni.
 

 • Proszę opisać podstawowe zasady obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Jakie przepisy ogólnie (rodzaj) określają zasady korzystania przez pacjentów z opieki zdrowotnej?
 • Jakie przepisy regulują działalność NFZ?
 • Jakie znane Pani/Panu akty normatywne regulują system opieki zdrowotnej w Polsce?
 • Kto sprawuje nadzór nad NFZ?
 • Jaki status posiada Narodowy Fundusz Zdrowia?
 • Proszę wymienić organy Funduszu (struktura NFZ).
 • Ile jest oddziałów wojewódzkich Funduszu i jak są usytuowane?
 • Jaki jest tryb powołania Prezesa NFZ?
 • Kto powołuje dyrektorów oddziałów wojewódzkich?
 • Jaki jest tryb powoływania i odwoływania zastępców Prezesa Funduszu?
 • Jakie są główne zadania Narodowego Funduszu Zdrowia? Proszę wymienić kilka najważniejszych.
 • Co stanowi podstawę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?
 • W jakim trybie następuje zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej?
 • Ile wynosi składka na ubezpieczenie zdrowotne?
 • Skąd głównie pochodzą środki, którymi zasilany jest budżet Narodowego Funduszu Zdrowia?
 • Czy NFZ może być właścicielem zakładów opieki zdrowotnej?
 • Prezes kieruje Narodowym  Funduszem Zdrowia przy pomocy zastępców, ilu i jakich?
 • Jaki organ nadaje statut NFZ i co w nim określa?
 • Czy zna Pan/Pani strukturę Centrali NFZ? Proszę wymienić kilka komórek organizacyjnych.
 • Jakie zna Pan/Pani samorządy zawodów medycznych?
 • Do czego uprawnia i kto wydaje kartę europejskiego ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ?
 • Jakie państwa wchodzą w skład UE/EFTA?
 • Proszę podać adres strony internetowej NFZ i określić, jakie informacje można tam znaleźć?
 • Czy pracownikiem Narodowego Funduszu Zdrowia może być osoba, która jednocześnie jest świadczeniodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?
 • Proszę wymienić organy Senatu RP.
 • Proszę wymienić organy Sejmu RP.
 • Proszę wymienić jednostki podziału administracyjnego kraju.
 • Zgodnie ze statutem NFZ w skład Centrali wchodzą:

a) Gabinet Prezesa Funduszu, zespoły, jednoosobowe stanowiska,
b) Departamenty, Biura, Gabinet Prezesa Funduszu, Specjalista do Spraw BHP, Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
c) wyłącznie Departamenty i Biura,
d) statut nie reguluje tej kwestii,
e) piony, zespoły i referaty,
f) wyłącznie Biura, Specjalista do Spraw BHP oraz Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

 • Zgodnie ze statutem oddziałem wojewódzkim NFZ kieruje:

a) kierownik,
b) dyrektor,
c) zastępca Prezesa Funduszu,
d) naczelnik,
e) Rada Funduszu.

 • W 2015 r. Centrali NFZ nadany został nowy regulamin organizacyjny. Jakie dwie nowe komórki utworzono w strukturze Centrali?

a) Departament Kontroli oraz Departament Analiz i Strategii,
b) Zespół Audytorów Wewnętrznych oraz Zespół Kontroli Wewnętrznej,
c) Departament Współpracy Transgranicznej oraz Biuro Rzecznika Praw Pacjenta,
d) Gabinet Prezesa Funduszu oraz Biuro Komunikacji Społecznej,
e) Departament Analiz i Strategii oraz Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego.

 • Za obsługę prawną Prezesa i Centrali Funduszu odpowiada:

a) Zespół Radców Prawnych,
b) Departament Prawny,
c) Biuro Prawne,
d) Wydział Prawny,
e) Sekcja Obsługi Prawnej.

 • Stosownie do postanowień regulaminu organizacyjnego Centrali NFZ, Zastępca Prezesa Funduszu ds. Finansowych sprawuje bezpośredni nadzór nad:

a) Biurem Komunikacji Społecznej, Departamentem Ekonomiczno-Finansowym i Biurem Księgowości,
b) Departamentem Ekonomiczno-Finansowym, Biurem Księgowości, Biurem Administracyjno-Gospodarczym i Departamentem Współpracy Międzynarodowej,
c) Departamentem Ekonomiczno-Finansowym, Biurem Administracyjno-Gospodarczym, Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Departamentem Informatyki,
d) Biurem Rady Funduszu, Biurem Księgowości i Biurem Prawnym,
e) Departamentem Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Biurem Księgowości i Biurem Administracyjno-Gospodarczym.

 • W komórce organizacyjnej Centrali Funduszu mogą być tworzone:

a) zespoły, sekcje i działy,
b) wydziały, działy, sekcje i samodzielne stanowiska,
c) wyłącznie wydziały i sekcje,
d) wydziały, działy, sekcje, referaty i samodzielne stanowiska,
e) wyłącznie działy.

 • Za organizacyjne i zarządcze wspomaganie Prezesa Funduszu odpowiada:

a) Biuro Organizacyjne,
b) Biuro Prezesa,
c) Gabinet Prezesa Funduszu,
d) Departament Prawny,
e) Biuro Prezesa i Zastępców Prezesa.

 • Za całokształt spraw związanych z obsługą Rady Funduszu odpowiada:

a) Departament Rady,
b) Biuro Rady Funduszu,
c) Gabinet Prezesa Funduszu,
d) Biuro Administracyjno-Gospodarcze,
e) Biuro Prawne.

 • Prowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnych w zakresie leczenia uzdrowiskowego należy do zadań:

a) Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej,
b) Biura Lecznictwa Uzdrowiskowego,
c) Departamentu do Spraw Służb Mundurowych,
d) Departamentu Spraw Świadczeniobiorców,
e) Departamentu Świadczeń Zdrowotnych.

 • Co to są dane osobowe i na jakie dwie kategorie je dzielimy?
 • Co może oznaczać „zasada czystego biurka” w kontekście ochrony danych osobowych i pracy biurowej?
 • Co oznacza pojęcie „przetwarzanie danych osobowych”?

Biuro Komunikacji Społecznej

 • Czym jest briefing? Czym różni się od konferencji prasowej?
 • Jakie elementy powinna zawierać informacja prasowa?
 • W jakim terminie Biuro Komunikacji Społecznej/Biuro Prasowe jest zobowiązane udzielić odpowiedzi na pytania dziennikarzy?
 • Co to jest Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)?
 • Jakie informacje dotyczące NFZ zawiera BIP?
 • Czym jest informacja publiczna?
 • Jak długie może być sprostowanie?
 • Czy redaktor naczelny może dokonywać zmian w treści sprostowania?
 • W jakich sytuacjach redakcja może odmówić publikacji sprostowania?
 • Public relations w sytuacjach kryzysowych.
 • Narzędzia wykorzystywane w PR.
 • Rola mediów społecznościowych w budowaniu wizerunku instytucji.
 • Proszę wymienić trzy branżowe serwisy zajmujące się tematyką dotyczącą zdrowia.
 • Uporządkuj ogólnopolskie dzienniki według aktualnego średniego nakładu:

- Fakt
- Gazeta Wyborcza
- Rzeczpospolita
- Nasz Dziennik

 • Proszę wymienić dwie ponadregionalne organizacje zrzeszające lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Kto powołuje Prezesa NFZ?
 • Kto powołuje dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ?
 • Kto powołuje członków Rady NFZ?
 • Ilu zastępców dyrektora może być powołanych w oddziale wojewódzkim NFZ?
 • Jaka ustawa była podstawą utworzenia NFZ?
 • Co należy do zadań NFZ?
 • Jakie są założenia pakietu onkologicznego?
 • Jakim budżetem dysponuje NFZ?
 • Proszę wymienić sposoby potwierdzenia  prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Rozwiń skróty: CWU, e-WUŚ, ZIP.
 • Czy aktualnie obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość współpłacenia do świadczeń finansowanych przez NFZ?
 • Czym jest CMS?

Departament Ekonomiczno - Finansowy

 • Jaki dokument stanowi podstawę prowadzenia gospodarki finansowej NFZ?
 • Jakie dokumenty stanowią podstawę do opracowania projektu planu finansowego NFZ na dany rok?
 • Kto sporządza plan finansowy NFZ na dany rok?
 • Jaki jest okres obowiązywania planu finansowego?
 • Czym się różni plan finansowy od sprawozdania finansowego?
 • Na jakich zasadach Fundusz prowadzi gospodarkę finansową?
 • Czy środki finansowe Funduszu są środkami publicznymi?
 • Jaki bank prowadzi obsługę bankową Funduszu?
 • Jakie są przychody Funduszu?
 • Jakie są koszty Funduszu?
 • Czy plan finansowy musi być zrównoważony w zakresie przychodów i kosztów?
 • Kto sporządza roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu?
 • Kto zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego? Po spełnieniu jakiego wymogu?
 • Kto sporządza roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu?
 • Kto zatwierdza roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu?
 • Czy urzędowa cena zbytu leku zawiera podatek od towarów i usług VAT?
 • Ile (procentowo) maksymalnie wynosi całkowity poziom budżetu na refundację?
 • Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby NFZ musiał wyznaczyć kwoty przekroczenia dla danej grupy limitowej i naliczyć Wnioskodawcom payback?
 • Czym musi się charakteryzować lek, aby zaliczyć go do konkretnej grupy limitowej?
 • Jakie pozycje/elementy zawarte są w treści decyzji administracyjnej MZ o objęciu leku refundacją?
 • Jakie znasz rodzaje/grupy instrumentów dzielenia ryzyka stosowane w Polsce lub na świecie?

Biuro Księgowe

 • Czym są aktywa i pasywa jednostki? Wymień przykładowe pozycje.
 • Jakie fundusze tworzone są w NFZ?
 • Co to jest dowód księgowy oraz jakie główne elementy powinien zawierać?
 • W jaki sposób przeprowadzana jest inwentaryzacja należności i zobowiązań jednostki?
 • Co to są księgi rachunkowe? Jakie elementy składają się na nie? Omów jeden z nich.
 • Wymień terminy, formy i częstotliwość inwentaryzacji składników aktywów i pasywów jednostki.
 • Jakie akty prawne regulują elementy składowe dowodu księgowego? Proszę krótko wymienić te elementy.
 • Co to jest kontrola zarządcza i jakie są jej cele w jednostkach sektora finansów publicznych?
 • Proszę wymienić główne tytuły przychodów i kosztów NFZ.
 • W jaki sposób następuje pokrycie straty netto lub przeznaczenie zysku netto w Funduszu?
 • Które organy Funduszu są uprawnione do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących majątku i inwestycji Funduszu?
 • Jakie warunki powinny zostać spełnione, aby można było umorzyć w całości należności dochodzone w wyniku decyzji administracyjnej od osoby zobowiązanej do uiszczenia kosztów świadczeń?
 • Proszę opisać tryb dochodzenia należności, wynikających z decyzji administracyjnych.
 • Na czym polega kontrola wstępna dowodów księgowych, o której mowa w ustawie o finansach publicznych?
 • Na jakie cele NFZ otrzymuje dotacje z budżetu państwa?
 • Proszę wymienić przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych dotyczące należności i zobowiązań.
 • Proszę wymienić przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych dotyczące dotacji z budżetu państwa.
 • Proszę wymienić przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych dotyczące zamówień publicznych.
 • Czy Fundusz może zaciągać kredyty i pożyczki? Kto wyraża zgodę na ich zaciągnięcie oraz czy spłata kredytu lub pożyczki ma wpływ na plan finansowy Funduszu?
 • Proszę wymienić rodzaje sprawozdań okresowych, których obowiązek sporządzania wynika z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu.
 • Co to są należności i zobowiązania wymagalne?
 • Z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe jednostki? Proszę krótko omówić każdy z nich.
 • Jaki element łączy bilans oraz rachunek zysków i strat?
 • O czym informuje bilans jednostki?
 • O czym informuje rachunek zysków i strat?
 • Co mają wspólnego amortyzacja i umorzenie?
 • W jaki sposób dokonuje się odpisów amortyzacyjnych?
 • Co to są rezerwy?
 • Czym różnią się rezerwy od biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów?
 • Jakie są nadrzędne zasady rachunkowości wynikające z ustawy o rachunkowości?
 • Czy sprawozdanie finansowe NFZ podlega publikacji? Jeżeli tak, to gdzie?
 • Co obejmuje rachunkowość jednostki?
 • Co powinna zawierać polityka (zasady) rachunkowości jednostki?
 • Co powinien zawierać zapis księgowy?
 • W jaki sposób powinny być prowadzone księgi rachunkowe?
 • Jaki jest cel rachunkowości?
 • W jaki sposób wycenia się środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w budowie?
 • W jaki sposób wycenia się należności i zobowiązania oraz rezerwy jednostki?
 • Co to jest cena nabycia?
 • W odniesieniu, do jakich dłużników można dokonać odpisu aktualizującego wartość należności?
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla podatku od towarów i usług?
 • Jaki dokument opisuje zakres zwolnień z podatku od towarów i usług?
 • Czy NFZ jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?
 • W jaki sposób powinny być dokonywane wydatki w jednostkach sektora finansów publicznych?
 • Jakim dokumentem powinien być uregulowany w jednostce obieg dowodów księgowych oraz na czym polega kontrola formalno – rachunkowa dowodów księgowych?
 • Na czym polega kontrola merytoryczna dowodów księgowych?
 • Jaka ustawa reguluje sposób oraz termin rozliczeń dotacji otrzymanej z budżetu państwa oraz UE?

Departament Spraw Świadczeniobiorców

 • Czemu ma służyć (co ma zapewnić) prowadzona w przychodni, czy szpitalu lista oczekujących?
 • Jakimi kryteriami powinni kierować się świadczeniodawcy umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej?
 • Podaj kategorie medyczne, do jakich kwalifikowani są świadczeniobiorcy wpisywani na listy oczekujących.
 • Czy osoby kontynuujące leczenie u danego świadczeniodawcy powinny być, zgodne z obowiązującymi przepisami umieszczane na listach oczekujących?
 • W jakim terminie świadczeniobiorca, który został wpisany na listę oczekujących jest obowiązany dostarczyć oryginał skierowania do świadczeniodawcy?
 • Jak często listy oczekujących powinny podlegać ocenie dokonywanej przez świadczeniodawcę lub działający u niego zespół oceny przyjęć?
 • Co należy do zadań zespołu oceny przyjęć działającego u świadczeniodawcy?
 • Jakiego rodzaju dane statystyczne z zakresu list oczekujących Narodowego Funduszu Zdrowia pozyskuje się co miesiąc od świadczeniodawców?
 • Jak obliczany jest przez świadczeniodawców średni czas oczekiwania i co on oznacza?
 • Jak często świadczeniodawcy powinni przekazywać informacje o pierwszym wolnym terminie udzielania świadczenia?
 • Wymień pięć świadczeń, w przypadku, których świadczeniodawcy są zobowiązani do prowadzenia list oczekujących w udostępnionej przez NFZ aplikacji.
 • Czy weteranom przysługuje prawo do korzystania poza kolejnością ze wszystkich świadczeń?
 • Kto ma prawo do korzystania ze poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej?
 • Jaka jest główna różnica pomiędzy listami oczekujących na świadczenia udzielone na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego od pozostałych list oczekujących na świadczenia?
 • Jakie dokumenty zobowiązany jest wydać świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy wpisanemu u niego na listę oczekujących?
 • Rozwiąż zadania w MS Excel sprawdzające znajomość tego oprogramowania, w szczególności umiejętność sortowania i filtrowania danych, tworzenia tabel przestawnych, wizualizacji danych na wykresach oraz tworzenia formuł.
 • Wskaż instytucję właściwą do rozpatrzenia skargi, której przedmiotem jest błąd lekarza zatrudnionego u świadczeniodawcy posiadającego umowę z NFZ w zakresie postępowania diagnostyczno-leczniczego.
 • Wskaż, który akt prawny reguluje rozpatrywanie skarg i wniosków w NFZ.
 • Na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opisz sposób potwierdzania prawa do świadczeń przez pacjenta.
 • Jaki charakter mają informacje zawierające historię choroby, zapis ordynowanych leków, wykonanych zabiegów oraz przeprowadzonych operacji?
 • W jakim terminie następuje udostępnienie informacji publicznej?
 • Do jakiego ambulatoryjnego świadczenia specjalistycznego nie jest wymagane skierowanie?
 • Czy w Polsce wszystkie dzieci są ubezpieczone?
 • Do jakich świadczeń upoważnia EKUZ?
 • Komu przysługują szczególne uprawnienia do opieki zdrowotnej?
 • Czy dopuszczalne jest przerwanie połączenia telefonicznego z interesariuszem zewnętrznym, proszę uzasadnić swoje zdanie?
 • Do czego służy e-WUŚ? Kto ma do niego dostęp? W jaki sposób świadczeniobiorca może sprawdzić swoje dane?
 • Czym różni się upoważnienie do przetwarzania danych osobowych od oświadczenia o zachowaniu poufności danych osobowych?
 • Co to są wrażliwe dane osobowe, czy NFZ może przetwarzać takie dane i w jakim zakresie?

Departament Współpracy Międzynarodowej

 • Uzyskanie, jakich dokumentów wymagane jest od świadczeniobiorców przed korzystaniem ze świadczeń na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz po skorzystaniu z tych świadczeń, aby możliwe było dokonanie zwrotu kosztów przez Fundusz na podstawie przepisów implementujących do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE? Proszę wskazać dokumenty właściwe w odniesieniu do poszczególnych rodzajów świadczeń.
 • Proszę omówić podstawowe różnice pomiędzy dokonaniem zwrotu kosztów świadczeń udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a refundacją kosztów świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 • W jakich sytuacjach ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje wydanie przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu decyzji o odmowie zwrotu kosztów w odniesieniu do wniosków złożonych przez świadczeniobiorców na podstawie art. 42b ustawy?
 • W przypadku, jakich rodzajów świadczeń zwrot kosztów świadczeń udzielonych na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest uzależniony od wymogu uzyskania uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu? Jaki akt prawny określa świadczenia objęte wymogiem uzyskania uprzedniej zgody?
 • Jakie są terminy obowiązujące dla złożenia przez świadczeniobiorcę wniosku o zwrot kosztów świadczeń udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych? W jakich terminach wniosek ten jest rozpatrywany przez oddział wojewódzki Funduszu?
 • W jakim trybie rozpatrywane są i przez kogo wnioski o zwrot kosztów świadczeń na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?
 • Jaki jest termin na wniesienie odwołania od decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w sprawach o zwrot kosztów świadczeń udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?
 • Proszę wskazać zasady, zgodnie z którymi Fundusz określa należną świadczeniobiorcy wysokość zwrotu kosztów świadczeń udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych? Jakie przepisy określają te zasady?
 • Proszę wskazać, na jakich zasadach dokonywana jest refundacja poniesionych przez świadczeniobiorcę kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych podczas pobytu czasowego na terenie innego państwa członkowskiego UE/ EFTA, w myśl przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Jaka instytucja i według jakich zasad określa wysokość należnego zwrotu? W jakich przypadkach nie jest możliwe uzyskanie refundacji poniesionych kosztów? Jakie dokumenty należy złożyć by ubiegać się o refundację kosztów świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego poniesionych z powodu nieposiadania lub nieuznania dokumentu uprawniającego, np. karty EKUZ?
 • Czy możliwe jest odzyskanie kosztów świadczeń poniesionych na podstawie przepisów o koordynacji w państwie pobytu na terenie, którego zostały udzielone rzeczowe świadczenia zdrowotne?
 • Jakie zadania realizuje Centrala Funduszu w ramach pełnienia funkcji instytucji łącznikowej w obszarze rzeczowych świadczeń zdrowotnych, w ramach unijnego systemu zabezpieczenia społecznego? Jakie przepisy regulują zakres tych zadań?
 • Jakie zadania realizują oddziały wojewódzkie Funduszu w ramach pełnienia funkcji instytucji właściwej w obszarze rzeczowych świadczeń zdrowotnych, w ramach unijnego systemu zabezpieczenia społecznego? Jakie przepisy regulują zakres tych zadań?
 • Jakie zadania realizują oddziały wojewódzkie Funduszu w ramach pełnienia funkcji instytucji miejsca pobytu/ zamieszkania w obszarze rzeczowych świadczeń zdrowotnych, w ramach unijnego systemu zabezpieczenia społecznego? Jakie przepisy regulują zakres tych zadań?
 • Kiedy możliwe jest uzyskanie zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na pokrycie kosztów transportu do miejsca dalszego leczenia w kraju, wydawanej  na podstawie art. 42i ust. 9? Jakie dokumenty powinny zostać dołączone do wniosku o pokrycie koszów transportu do miejsca dalszego leczenia w kraju? W odniesieniu do transportu z jakich państw możliwe jest wydanie takiej zgody?
 • W jaki sposób Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa koszty transportu do miejsca dalszego leczenia w kraju, na który została wydana zgoda dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 42i ust. 9?
 • Jakie zadania realizuje Centrala Funduszu na podstawie przepisów ustawy implementujących do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE?
 • Jakie obowiązki informacyjne w stosunku do świadczeniobiorców zostały nałożone na oddziały wojewódzkie Funduszu w związku z wejściem w życie przepisów ustawy implementujących do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE?
 • Czy obowiązujące przepisy umożliwiają wykupienie na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej leku objętego w Polsce refundacją  na podstawie recepty wystawionej w Polsce i uzyskanie od Funduszu zwrotu kosztów? Jeżeli tak, to jaka jest podstawa prawna dla dokonania takiego zwrotu i jakie dokumenty będą wymagane w takim przypadku?
 • Jakie rozporządzenia regulują w chwili obecnej w Unii Europejskiej kwestie związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego? Jakie dokumenty służą do rozliczania przez państwa członkowskie UE/EFTA kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom uprawnionym zgodnie z przepisami o koordynacji?
 • Co to jest EKUZ i do czego służy?
 • W jakich sytuacjach nie można skorzystać z karty EKUZ?
 • Czy posiadanie karty EKUZ uprawnia do wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej podczas pobytu tymczasowego na terenie innych państw członkowskich UE/EFTA?
 • Co to jest KPK? Czym się zajmuje?
 • How can a Polish insured person receive health benefits in kind on the grounds of EU regulations in another member state?
 • Who may be acknowledged as a „family member” of the insured, according to the polish  law?
 • Jaki jest zakres przysługujących świadczeń w oparciu o przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a jaki w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej?
 • Jak Pan/Pani rozumie pojęcie „leczenie planowane za granicą”?
 • Jaki organ wydaje decyzję o zgodzie lub odmowie na leczenie planowane za granicą?
 • Co to jest formularz E112/S2, jaki organ go wydaje i do czego upoważnia?
 • Jaki organ wydaje decyzję o zgodzie lub odmowie na leczenie planowane za granicą?
 • Proszę wskazać przesłanki składania wniosku o planowane leczenie za granicą do Prezesa Funduszu.
 • Proszę wskazać przesłanki składania wniosku o leczenie planowane za granicą do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.
 • Wydaniem, jakiego dokumentu kończy się postępowanie w sprawie wniosku o leczenie planowane za granicą?
 • W jakich sytuacjach można złożyć skargę do WSA na decyzję wydaną przez organ Funduszu?
 • Proszę wskazać podstawy prawne decyzji wydawanych przez organy Funduszu w zakresie leczenia planowanego za granicą.

Departament Kontroli

 • Jakie działania należy podjąć ze strony NFZ w celu zmniejszenia wolumenu świadczeń wykonywanych ponad limit określony w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej?
 • Co to jest zarządzanie strategiczne? Jaki są składowe/elementy zarządzania strategicznego?
 • Co to jest plan zakupu świadczeń opieki zdrowotnej? Jak się go tworzy?
 • Jak zachowa się Pani/Pan, jako dyrektor obowiązany do udostępnienia informacji publicznej, która ma charakter informacji przetworzonej?
 • Co to jest zarządzanie ryzykiem? Jakie są elementy/etapy oceny ryzyka?
 • Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych kontrolę dokumentacji medycznej może przeprowadzić:

a) każdy pracownik NFZ posiadający upoważnienie do przeprowadzeniu kontroli,
b) pracownik NFZ posiadający wykształcenie medyczne odpowiadające zakresowi prowadzonej kontroli oraz posiadający upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,
c) pracownik NFZ posiadający wykształcenie medyczne odpowiadające zakresowi prowadzonej kontroli, posiadający upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz osoba, niebędąca pracownikiem Funduszu działająca na zlecenie Funduszu, jeżeli posiada wykształcenie medyczne odpowiadające zakresowi prowadzonej kontroli i upoważnienie do przeprowadzenia kontroli (art. 64 ust. 3 i 4 ustawy).

 • Jakie środki odwoławcze przysługują świadczeniodawcom w toku konkursu ofert?

a) umotywowany protest do komisji konkursowej,
b) protest do komisji konkursowej i odwołanie do dyrektora oddziału wojewódzkiego(art. 153 i 154 ustawy),
c) protest do komisji konkursowej i odwołanie do Prezesa NFZ.

 • Jakie są tryby zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej?

a) konkurs ofert i rokowania,
b) wyłącznie konkurs ofert,
c) konkurs ofert, rokowania i przystąpienie do umowy w przypadku wskazanych w ustawie. zakresów świadczeń opieki zdrowotnej (art. 139 ust. 1 i art. 159 ust 1 i 2 ustawy).

 • Czy dane zamieszczane przez świadczeniodawców w ofertach składanych w postępowaniach konkursowych stanowią informację publiczną?

a) nie, są objęte tajemnicą przedsiębiorcy i nie mogą być w żaden sposób udostępniane przez oddział,
b) podlegają udostępnieniu na wniosek o dostęp do informacji publicznej z wyłączeniem danych wskazanych przez świadczeniodawcę,
c) podlegają udostępnieniu w całości.

 • W jakiej formie odmawia się dostępu do informacji publicznej oraz jaki środek prawny służy podmiotowi, któremu odmówiono dostępu do informacji publicznej?

a) w formie decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w zależności od usytuowania organizacyjnego organu wydającego decyzję odmowną (art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej i KPA),
b) w formie postanowienia, na które służy zażalenie,
c) nie ma szczególnej wymaganej formy.

 • W jakim dokumencie określone są zasady ustalania wysokości kar umownych nakładanych na świadczeniodawców w przypadku negatywnego wyniku kontroli?

a) w Ogólnych Warunkach Umów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (rozporz.MZ do art. 137 ustawy),
b) w zarządzeniach Prezesa NFZ regulujących tryb i zasady przeprowadzania kontroli u świadczeniodawców,
c) w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 • W jakim zakresie świadczeń w polskim systemie opieki zdrowotnej dopuszczalne jest tworzenie koordynowanej opieki zdrowotnej?

a) w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych,
b) na gruncie polskiego systemu prawnego nie ma możliwości tworzenia koordynowanej opieki zdrowotnej,
c) w zakresach wskazanych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z których wyłączono m.in. podstawową opiekę zdrowotną (art. 132a ustawy).

 • Kto zgodnie z Konstytucją RP ma szczególne uprawnienia w zakresie ochrony zdrowia?

a) dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne i osoby w podeszłym wieku (art. 68 ust. 3 Konstytucji RP),
b) wyłącznie dzieci i kobiety ciężarne, których uprawnienia zostały dookreślone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
c) wszyscy mają równe prawa w zakresie dostępu do ochrony zdrowia.

 • Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej można potwierdzić poprzez:

a) okazanie karty ubezpieczenia zdrowotnego lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
b) okazanie karty ubezpieczenia zdrowotnego, poprzez weryfikację elektroniczną w systemie eWUŚ oraz poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o prawie do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
c) okazanie karty ubezpieczenia zdrowotnego lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprzez weryfikację elektroniczną w systemie eWUŚ, a także poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, o którym mowa w pkt 2, w przypadku negatywnej weryfikacji w systemie eWUŚ (art. 50 ustawy o świadczeniach).

 • W jaki sposób następuje windykacja należności od osób nieuprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej, które złożyły fałszywe oświadczenie o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej?
 • Co to jest plan działalności?
 • Do standardów kontroli zarządczej nie należy:

a) przestrzeganie przez osoby zarządzające i pracowników wartości etycznych przyjętych w jednostce,
b) zapewnienie efektywnych mechanizmów komunikacji wewnętrznej w jednostce,
c) przeprowadzanie raz na 2 lata samooceny kontroli zarządczej przez osoby zarządzające ipracowników (pkt 20 Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych – Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 2009 r.).

 • Jaki jest minimalny wymóg sprawowania nadzoru nad pracownikami w postępowaniu kontrolnym w szczególności do czasu przekazania protokołu kontroli do jednostki kontrolowanej?
 • Na jakich zasadach oparte jest postępowanie kontrolne?
 • Jakie są różnice pomiędzy nieprawidłowością, a uchybieniem i czy są one istotne w kontroli?
 • Mierniki w kontroli – co to jest? Do czego służą mierniki? Jakie są rodzaje mierników?
 • W jaki sposób typuje się podmioty do kontroli?
 • Jakie potencjalne nadużycia można wykryć w działalności świadczeniodawców?
 • Kto - zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - jest uprawniony do wniesienia zażalenia na czynności dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ?
 • Co to jest próg istotności?
 • Na czym polega analiza nieprawidłowości w toku kontroli?
 • Co to jest analiza przedkontrolna?
 • Co zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zawiera wystąpienie pokontrolne?
 • W jakim dokumencie określone są zasady ustalania wysokości kar umownych nakładanych na świadczeniodawców i apteki w przypadku negatywnego wyniku kontroli?
 • Czy do działalności kontrolnej Narodowego Funduszu Zdrowia mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego?
 • Co to jest analiza ryzyka?
 • Co to jest planowa kontrola koordynowana?
 • Przez kogo zatwierdzany jest plan finansowy NFZ?
 • Czy do działalności NFZ znajdują zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych?
 • Czy pracownicy oraz osoby sprawujące funkcje organów NFZ ponoszą odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

Departament Służb Mundurowych

 • Gdzie kierowane są zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz zgłoszenia o wyrejestrowaniu z ubezpieczenia zdrowotnego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz członków ich rodzin?
 • W jakim zakresie przysługuje weteranowi poszkodowanemu prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością?
 • Jakimi platformami informatycznymi zarządza NFZ?
 • Którzy świadczeniobiorcy nie ponoszą kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym?
 • Co zalicza się do indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, rozpatrywanych przez dyrektora oddziału Funduszu?
 • W jakich kryteriach dokonuje się oceny oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej?
 • Jakie są sposoby rozliczania świadczeń?
 • W jakich przepisach prawa i dokumentach uregulowane są zadania Zastępcy Prezesa NFZ oraz komórek organizacyjnych ds. służb mundurowych?
 • Kto ma prawo kontrolować świadczeniodawców udzielających świadczeń w ramach umów z Narodowym Funduszu Zdrowia?
 • Z kim i na podstawie, jakich przepisów prawa Prezes NFZ ma obowiązek konsultować projekty swoich zarządzeń, dotyczące  świadczeń opieki zdrowotnej?
 • Jakie informacje powinno zawierać ogłoszenie dyrektora o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych  w trybie konkursu ofert? Jaki przepis reguluje powyższe kwestie?
 • Jakie tryby postępowania w sprawie zawarcia umów przewiduje ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?
 • Jakie zadania Narodowego Fundusz Zdrowia wynikają z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym?
 • Jaką formę organizacyjną ma Narodowy Fundusz Zdrowia?
 • Czy do zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach publicznych?

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń