O NFZ

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o rekrutacji DyrOW/19/259 - w toku

03-12-2019

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne:

  • Michał Dzięgielewski, Niemcza

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń


Działając na podstawie art. 107a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Dyrektorem Oddziału”.

1. Nazwa i adres Urzędu: Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala, zwany dalej „Funduszem”, ul. Grójecka 186,02-390 Warszawa.

2. Miejsce wykonywania pracy: siedziba Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie.

3. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Kandydat przystępujący do naboru na stanowisko Dyrektora Oddziału winien spełniać następujące warunki, tj. być osobą, która:

1) posiada wykształcenie wyższe,

2) posiada wiedzę i doświadczenie, dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie;

4) powinna legitymować się minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym, w tym na stanowisku kierowniczym 3 lata – preferowane w sektorze ochrony zdrowia.

Zgodnie z art. 107 ust. 6 ustawy Dyrektor Oddziału nie może być jednocześnie:

1) Prezesem Funduszu albo jego zastępcą;

2) głównym księgowym Funduszu;

3) pracownikiem centrali Funduszu;

4) świadczeniodawcą

5) właścicielem lub pracownikiem apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne;

6) posiadaczem akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty będące świadczeniodawcami oraz podmiotami, o których mowa w pkt 5;

7) osobą, o której mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2-9 ustawy, tj.:

a) właścicielem, pracownikiem aptek związanych z Funduszem umową na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, właścicielem lub pracownikiem świadczeniodawcy, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów lub osobą współpracującą z tymi podmiotami;

b) członkiem organów lub pracownikiem podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej z wyłączeniem urzędu obsługującego organ sprawujący nadzór nad Funduszem;

c) członkiem organów lub pracownikiem jednostek samorządu terytorialnego;

d) członkiem organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381 i 730),

e) właścicielem akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w lit. a;

f) właścicielem w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w lit. e;

g) posłem, posłem do Parlamentu Europejskiego albo senatorem;

h) członkiem Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Ponadto zgodnie z art. 107 ust. 7 ustawy Dyrektor Oddziału nie może wykonywać działalności gospodarczej.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zgodnie z art. 107 ust. 5 ustawy do zakresu obowiązków Dyrektora Oddziału należy w szczególności:

1) efektywne i bezpieczne gospodarowanie środkami finansowymi oddziału wojewódzkiego Funduszu;

2) przygotowanie i przedstawianie radzie oddziału wojewódzkiego Funduszu corocznych prognoz przychodów i kosztów;

3) przygotowanie i przedstawienie radzie oddziału wojewódzkiego Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu na rok następny;

 3a) sporządzanie planu zakupu świadczeń;

4) sporządzanie projektu planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu;

5) realizacja planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu i planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu;

6) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu za dany rok;

7) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu;

8) przeprowadzanie postępowań o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych;

9) dokonywanie wyboru realizatorów programów polityki zdrowotnej, w tym w imieniu danego ministra;

10) zawieranie i rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych i programów lekowych określonych w przepisach ustawy o refundacji, oraz zawieranie i rozliczanie umów o realizację programów zdrowotnych i programów pilotażowych;

11) realizacja zadania, o którym mowa w art. 108 ustawy;

12) monitorowanie

a) ordynacji lekarskich,

b) realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

c) realizacji prawa do świadczeń dla ubezpieczonych, o których mowa w art. 5 pkt 44a i 44b ustawy;

13) monitorowanie celowości, udzielanych w ramach umów, świadczeń opieki zdrowotnej;

14) pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy w stosunku do osób zatrudnionych w oddziale wojewódzkim Funduszu;

15) wydawanie indywidualnych decyzji w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego;

16) udzielanie, na żądanie Prezesa Funduszu lub rady oddziału wojewódzkiego Funduszu, informacji o bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego;

17) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie;

18) przeprowadzanie postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieranie, rozliczanie i kontrola realizacji tych umów, na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

19) zawieranie umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 68 ustawy;

20) zawieranie umów, o których mowa w art. 41 ustawy o refundacji, monitorowanie ich realizacji oraz ich rozliczanie;

21) wydawanie decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 50 ust. 18 ustawy;

22) kwalifikacja świadczeniodawców do systemu zabezpieczenia;

23) monitorowanie prowadzonych przez świadczeniodawców na obszarze właściwości danego oddziału wojewódzkiego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup refundowanych ze środków publicznych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w celu oceny zasadności zastosowania środków ochrony prawnej, o których mowa w art.102 ust. 5a, oraz przekazywanie Prezesowi Funduszu informacji w tym zakresie.

5. Wymagane dokumenty:

1) cv;

2) list motywacyjny;

3) kwestionariusz osobowy kandydata;

4) kopie dokumentów potwierdzające wymagane w ogłoszeniu wykształcenie;

5) kopie dokumentów potwierdzające co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w tym 3- letnie na stanowisku kierowniczym, w szczególności świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu;

6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

9) oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznych lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

10) oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 w zw. z art. 4 pkt 29 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.;

11) poświadczenie bezpieczeństwa związanego z dostępem do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „Tajne” lub w przypadku jego braku - oświadczenie kandydata o dobrowolnym poddaniu się procedurze sprawdzającej umożliwiającej nadanie takiego poświadczenia.

12) podpisane oświadczenia o treści:

-  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego DyrOW/19/259 zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych –RODO)”

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu, niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji.”

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail, niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji.”

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów.”

UWAGA! Dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.

-  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Centralę NFZ w przyszłości.”

UWAGA! Dołączenie zgody jest dobrowolne.

6. Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności. Dodatkowym atutem będą studia podyplomowe w zakresie zarządzania, zdrowia publicznego, ubezpieczeń zdrowotnych.

7. Termin i miejsce składania dokumentów (ofert):

Elementy oferty kandydata, o których mowa w ust. 5 i 6 ogłoszenia, powinny stanowić odrębne dokumenty. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty, o których mowa w ust. 5 i 6 ogłoszenia, należy składać w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia albo przesyłać (decyduje data wpływu do Centrali NFZ) pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria

z dopiskiem:

„NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA MAZOWIECKIEGO ODDZIAU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA – DyrOW/19/259”

Termin składania dokumentów upływa w dniu  17 grudnia 2019 r.  Oferty przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę podczas procedury kwalifikacyjnej.

Oferty kandydatów, które nie będą zawierać dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6 ogłoszenia, nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 5 ogłoszenia, będzie skutkował tym, iż takie oferty nie będą spełniać wymagań formalnych.

8. Informacja o metodach i technikach naboru:

Przyjmuje się, że technika naboru będzie polegała na:

1) formalnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6 ogłoszenia;

2) analizie merytorycznej dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6 ogłoszenia;

3) rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatami, w trakcie której odbędzie się sprawdzenie wiedzy kandydatów z tematyki dotyczącej zakresu spraw należących do właściwości Funduszu oraz sprawdzenie kompetencji kierowniczych.

Zastrzega się możliwość podjęcia przez komisję decyzji o zweryfikowaniu wiedzy kandydatów także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte), a rozmowa kwalifikacyjna, o której mowa w pkt 3 zostanie przeprowadzona z 4 kandydatami, którzy z części pisemnej uzyskają najwyższą punktację.

9. Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie dokumentów – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Wymagane dokumenty, tj.: cv, list motywacyjny oraz kwestionariusz osobowy kandydata, a także oświadczenia określone w ust. 5 ogłoszenia, należy własnoręcznie podpisać. W przypadku składania oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, należy je umieścić w zamkniętej i opisanej kopercie dołączonej do pozostałych dokumentów określonych w ust. 5 i 6 ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: 22-572-60-83

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141; tj. Dz. U. 2019 poz. 1040) Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Centrali NFZ:

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 03.12.2019 00:00
Aktualizacja informacji: 20.01.2020 14:04
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności