O NFZ

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - BIKS/06/30 - zakończone

12-06-2006

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

- współtworzenie strategii komunikacji,
- współpraca z mediami w zakresie bieżącej informacji, w porozumieniu z rzecznikiem prasowym,
- organizowanie konferencji prasowych i spotkań prasowych,
- przygotowanie i redagowanie komunikatów prasowych i innych materiałów informacyjnych dla rzecznika prasowego,
- analiza monitoringu informacji środków społecznego przekazu,
- współpraca z komórkami organizacyjnymi NFZ w zakresie przygotowywania informacji dla mediów,
- archiwizacja tematyczna informacji medialnych dotyczących NFZ,

Wykształcenie: wyższe

Wymagania konieczne:

- minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe,
- minimum 3 letnia praktyka w kontaktach z dziennikarzami/mediami,
- znajomość rynków mediów,
- doświadczenie w zakresie public relations,
- zdolności organizacyjne,
- umiejętność analizy i syntezy informacji,
- komunikatywność,

Wymagania pożądane:

- szkolenie z zakresu prawa prasowego,
- szkolenie z zakresu public relations,
- odporność na stres,
- kreatywność.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. 210 poz. 2135).

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami;
2) właścicielami zakładów opieki zdrowotnej będących świadczeniodawcami, o których mowa w art. 5 pkt 41 lit. a, ich pracownikami, pracownikami podmiotów współpracujących ze świadczeniodawcami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy, bez zgody Prezesa Funduszu;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
- list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
- kopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 26 czerwca 2006 na adres:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186,
Biuro Organizacyjne, pokój 2.01
z dopiskiem : oferta pracy - BK/06/30
Informacje telefoniczne pod nr 572-62-96.

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.


źródło - Biuro Organizacyjne
Dodany: 12.06.2006 r. Piotr Kalinowski
Ostatnio zapisany: 29.08.2006 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności