O NFZ

Centrala NFZ - oferty pracy

Ogłoszenie o zatrudnieniu - GPF/07/82- zakończone

26-06-2007

X Ogłoszenie o zatrudnieniu - GPF/07/82- w toku

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty w Gabinecie Prezesa Funduszu - GPF/07/82

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 1. koordynacja prac oraz udział w sporządzaniu rocznych i okresowych sprawozdań z działalności NFZ,
 2. udział w pracach analitycznych i koncepcyjnych w zakresie zmian organizacyjnych i metodycznych usprawniających działalność NFZ,
 3. udział w pracach nad wprowadzaniem oraz aktualizacją procedur,
 4. udział w pracach nad dostosowywaniem funkcjonalności Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NFZ do realizacji obowiązku sprawozdawczego Funduszu wobec Ministra Zdrowia i innych uprawnionych instytucji,
 5. prowadzenie korespondencji w ramach prac nad projektami procedur oraz sporządzaniem sprawozdań z działalności NFZ,
 6. współdziałanie z Ministerstwem Zdrowia i innymi urzędami administracji rządowej oraz samorządowej w zakresie realizowanych zadań.

Wykształcenie: wyższe

Opis wykształcenia: ekonomiczne, informatyczne nauki ścisłe

Wymagania konieczne:

 1. minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe,
 2. znajomość organizacji ochrony zdrowia w Polsce, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. Zm.) ,
 3. znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym NFZ oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw (Dz.U. Nr 111, poz. 756),
 4. zdolność logicznego i analitycznego myślenia,
 5. bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office, w szczególności programu Excel,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. dobra organizacja pracy,
 8. odpowiedzialność,
 9. dyspozycyjność.

Wymagania pożądane:

 1. znajomość zagadnień i metodologii z zakresu zarządzania,
 2. znajomość programu Visio,
 3. doświadczenie w administracji publicznej.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. 210 poz. 2135).

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami;
2) właścicielami zakładów opieki zdrowotnej będących świadczeniodawcami, o których mowa w art. 5 pkt 41 lit. a, ich pracownikami, pracownikami podmiotów współpracujących ze świadczeniodawcami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy, bez zgody Prezesa Funduszu;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli; "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 • kopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 9 lipca 2007 r. na adres:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa
ul. Grójecka 186

Biuro Organizacyjne, pokój 2-23

z dopiskiem: oferta pracy - GPF/07/82

Informacje telefoniczne pod nr 0-22 572-60-51

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali NFZ).
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń
Dodany: 26.06.2007 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 2.03.2010 r. Magdalena Stawar
Wszystkie aktualności