O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy Specjalista w Wydziale Księgowości w Biurze Księgowości

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne:

 • Urszula Szydło, Warszawa

 


GŁÓWNE ZADANIA:

 • prowadzenie kontroli formalno – rachunkowej dowodów księgowych dotyczących Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych dotyczących Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz prowadzenie dokumentacji księgowej zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • sporządzanie dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych stanowiących podstawę zapisów księgowych;
 • prowadzenie ewidencji analitycznej o wysokości otrzymanych składek z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego od ZUS i KRUS oraz współpraca z tymi instytucjami w zakresie finansowania ubezpieczeń zdrowotnych;
 • prowadzenie ewidencji szczegółowej rozrachunków z pracownikami, poszczególnych tytułów publiczno – prawnych oraz dostawcami niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Funduszu, towarów i usług powszechnych;
 • dokonywanie przed zamknięciem ksiąg rachunkowych w Centrali NFZ za okres sprawozdawczy weryfikacji zapisów na poszczególnych kontach księgowych;
 • zapewnienie terminowego ściągania należności (windykacja należności) oraz monitorowanie stanu rozrachunków z pracownikami z tytułu udzielonych zaliczek, pożyczek z ZFŚS, itp.
 • inwentaryzacja wybranych składników aktywów i pasywów Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • opłacanie zobowiązań w zakresie rozliczeń dokonywanych przez Centralę NFZ;
 • sporządzanie obowiązujących miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych za Centralę NFZ;
 • opracowywanie projektów pism, dotyczących spraw finansowo – księgowych;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali NFZ oraz OW NFZ w zakresie spraw ekonomiczno – finansowych i księgowych.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe lub średnie
 • Lata pracy zawodowej:
 • minimum 6 lat w przypadku posiadania wykształcenia średniego,
 • minimum 4 lata w przypadku posiadania wykształcenia wyższego.

Uwaga – doświadczenie zawodowe należy potwierdzić zgodnie z opisanymi niżej wymaganymi dokumentami.

 • Doświadczenie na stanowisku pracy związanym z prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
 • Znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • biegła obsługa programów Microsoft Office oraz systemów finansowo-księgowych;
 • umiejętność współpracy z przełożonym oraz w zespole;
 • komunikatywność, otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, wysoka kultura osobista;
 • umiejętność wyznaczania priorytetów i organizacji pracy własnej, samodzielność, odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • gotowość do podjęcia nowych wyzwań oraz umiejętność pracy pod presją czasu;
 • identyfikacja z firmą.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: .

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 14.12.2021 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres:

ul. Rakowiecka 26/30

02-528, Warszawa

z dopiskiem: oferta pracy BK/21/250

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 30.11.2021 15:20
Aktualizacja informacji: 16.12.2021 13:43
Źródło: Biuro Spraw Pracowniczych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty