O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Inspektor Kontroli w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli XII w Katowicach w Departamencie Kontroli / stomatolog, umowa o pracę

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

GŁÓWNE ZADANIA:

 • przeprowadzanie lub współuczestniczenie w dokonaniu analizy przedkontrolnej, w tym gromadzenie materiałów i informacji niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia kontroli;
 • opracowywanie lub współuczestniczenie w opracowywaniu projektu programu kontroli lub tematyki kontroli;
 • przeprowadzanie kontroli oraz czynności sprawdzających zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi w NFZ zasadami, programem kontroli lub tematyką kontroli;
 • dokonywanie ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli w sposób obiektywny i rzetelny oraz na podstawie dowodów zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w dziale III A oraz w art. 192 a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1398 z późn. zm.);
 • prowadzenie akt kontroli i akt sprawy;
 • odpowiednie zabezpieczanie materiałów dowodowych zebranych w toku kontroli;
 • współpraca z innymi kontrolerami oraz osobami, o których mowa art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, realizującymi kontrolę, z kierownikiem zespołu kontrolującego, kierownikiem właściwego miejscowo Terenowego Wydziału Kontroli lub innej komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze Departamentu Kontroli;
 • sporządzanie wymaganych dokumentów z przeprowadzonej kontroli, w szczególności dokumentów w toku czynności kontrolnych;
 • sporządzanie i podpisywanie wystąpień pokontrolnych;
 • sporządzanie projektów wezwania do zapłaty skutków finansowych kontroli, o ile zostały one określone;
 • monitorowanie wpływu do NFZ informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz ich realizację i terminowość wykonania;
 • dokonywanie analizy i opracowywanie projekt zmienionego wystąpienia pokontrolnego lub stanowiska w sprawie zastrzeżeń, w związku z wniesionymi do Prezesa NFZ zastrzeżeniami do wystąpienia pokontrolnego;
 • prowadzenie korespondencji związanej z postępowaniami kontrolnymi w tym przetwarzanie w  EZD;
 • wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie przełożonych.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe medyczne - stomatolog;
 • minimum 3 lata pracy zawodowej.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm);
 • znajomość problematyki związanej z metodyką prowadzenia kontroli realizacji umów (Zarządzenie Nr 58/2019/DK Prezesa NFZ z dnia 4 czerwca 2019 r. (ze zm.) w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia);
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w ochronie zdrowia;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • biegła znajomość obsługi pakietu MS Office (MS Excel, MS Word);
 • umiejętność obsługi urządzeń elektronicznych;
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • orientacja na osiąganie celu kontroli;
 • odporność na stres;
 • umiejętność planowania i organizowania.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 27.01.2022 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub przesłać na adres:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30

z dopiskiem: oferta pracy DK/21/241

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 22.11.2021 15:00
Aktualizacja informacji: 12.01.2022 13:29
Źródło: Biuro Spraw Pracowniczych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty