O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Młodszy Specjalista w Dziale Zarządzania Procesem Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli III w Lublinie w Departamencie Kontroli /umowa na zastępstwo

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne:

 • Marta Podoba, Lublin
 • Monika Sadowska-Dąbek, Kębłów

 


GŁÓWNE ZADANIA:

 • obsługa prowadzonych postępowań kontrolnych, w tym w szczególności monitorowanie wykonania planu kontroli w części dotyczącej zadań wydziału; przygotowywanie przy współpracy z pracownikami DRK III programów i tematyk kontroli oraz przygotowanie organizacyjne kontroli; bieżące uzupełnianie rejestrów prowadzonych w DK na poziomie inf. TWK III;
 • przygotowywanie zestawień analitycznych i sprawozdawczych w zakresie realizacji zadań przez TWK III;
 • obsługa korespondencji oraz obsługa kadrowa w zakresie zadań TWK III;
 • obsługa aplikacji informatycznych w zakresie wykonywanych zadań;
 • bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Wydziału w zakresie prowadzonych postępowań kontrolnych.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe i minimum rok pracy zawodowej lub
 • wykształcenie średnie i minimum 4 lata pracy zawodowej;

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • znajomość zasad funkcjonowania powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i systemu opieki zdrowotnej:  ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem Działu III;
 • znajomość problematyki związanej z metodyką prowadzenia kontroli realizacji umów: zarządzenie Nr 58/2019/DK Prezesa NFZ z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (z późn. zm.);
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (MS Excel, MS Word);
 • umiejętność poprawnego redagowania korespondencji urzędowej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • predyspozycje psychofizyczne do pracy kontrolnej;
 • komunikatywność, dobra organizacja pracy własnej;
 • odpowiedzialność;
 • decyzyjność;
 • dyspozycyjność;
 • rzetelność, uczciwość, samodzielność.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 13.12.2021 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub przesłać na adres:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30

z dopiskiem: oferta pracy DK/21/246

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 26.11.2021 13:25
Aktualizacja informacji: 17.12.2021 11:28
Źródło: Biuro Spraw Pracowniczych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty