O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

starszy referent / młodszy specjalista w Dziale Kontraktowania Świadczeń w Psychiatrii, Rehabilitacji i ŚOK w I Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej (umowa o pracę / 1 pełny etat)

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Informacja o wynikach rekrutacji nr Katowice/23/47

Na stanowisku starszego referenta w Dziale Kontraktowania Świadczeń w Psychiatrii, Rehabilitacji i ŚOK w I Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej została zatrudniona pani Karolina Konieczna, Katowice.
Kandydatka wykazała się wystarczającą wiedzą i spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Rekrutacja nr Katowice/23/47 została zakończona.


GŁÓWNE ZADANIA:

 • przygotowywanie i współprowadzenie postępowań konkursowych na zawarcie umów w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie,
 • przygotowywanie analiz wskazujących poziom realizacji obowiązujących umów oraz zapotrzebowania na nowe świadczenia,
 • analiza i weryfikacja wniosków dotyczących zmiany warunków udzielania świadczeń zapisanych w umowach w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w szczególności dotyczących: zmiany miejsca wykonywania świadczeń będących przedmiotem umowy, zmiany w składzie personelu udzielającego świadczeń oraz harmonogramów udzielania świadczeń,
 • obsługa wniosków od świadczeniodawców w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, np. zmiany miejsca wykonywania świadczeń,
 • prowadzenie monitoringu poziomu realizacji świadczeń zgodnie z zasadami i wytycznymi opracowanymi przez Centralę,
 • udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień świadczeniodawcom w sprawach związanych z realizacją zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ( w formie pisemnej i ustnej),
 • bieżąca współpraca ze świadczeniodawcami, pisemna i telefoniczna.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne (należy udokumentować):

 • wykształcenie: wyższe lub średnie,
 • lata pracy zawodowej:
  • na stanowisko starszego referenta przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany, przy wykształceniu średnim wymagane są minimum 3 lata stażu pracy,
  • na stanowisko młodszego specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest minimum 1 rok stażu pracy, przy wykształceniu średnim wymagane są minimum 4 lata stażu pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.) - Dział V i Dział VI,
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 787 ze zm.),
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia:
  • w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. z 2019 r., poz. 1285 ze zm.),
  • w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. z 2021 r., poz. 265 z późn.zm.),
  • w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 357 ze zm.),
 • wiedza i doświadczenie w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (w szczególności pakietu Microsoft Office),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność poprawnego formułowania pism,
 • doświadczenie w pracy biurowej i administracyjnej, umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • samodzielność, sumienność i dokładność.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e-mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 03.10.2023 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (przy pomocy zewnętrznej skrzynki korespondencyjnej dostępnej przy wejściu do budynku) lub przesłać na adres:

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

40-844 Katowice, ul. Kossutha 13

z dopiskiem: oferta pracy Katowice/23/47

(decyduje data wpływu oferty do Oddziału)

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Śląski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Śląskiego OW NFZ
Publikujący informację: Rafał Razik
Publikacja informacji: 19.09.2023 15:45
Aktualizacja informacji: 23.11.2023 13:05
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty