O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy referent w Dziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Ratownictwa Medycznego w Wydziale ds. Służb Mundurowych

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko starszego referenta w Dziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Ratownictwa Medycznego w Wydziale ds. Służb Mundurowych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

Lp.

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

1.

Bórkowska Magda

Poznań

2.

Chrzanowska - Kasprzyk Marika

Poznań

3.

Czerniak Dominika

Zagórów

4.

Dyczko Jan

Murowana Goślina

5.

Fryśna Agnieszka

Leszno

6.

Kosmaczewska Aleksandra

Pobiedziska

7.

Łuczak Natalia

Poznań

8.

Mikołajczak Monika

Poznań

9.

Miszczyszyn Sylwia

Dąbrówka

10.

Orszulak Katarzyna

Poznań

11.

Owczarczak Izabela

Konin

12.

Piątkowska Ewa

Buk

13.

Płotkowiak Monika

Poznań

14.

Remlein Filip

Luboń

15.

Royer Rene

Poznań

16.

Solecka Julia

Poznań

17.

Walczak Kamila

Września

18.

Wasielewska Karolina

Poznań

19.

Waszczuk Weronika

Poznań

20.

Wojciechowska Sylwia

Poznań

 

GŁÓWNE ZADANIA:

 • rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie właściwości Działu
 • opracowywanie sprawozdań, analiz i wniosków oraz monitoring realizacji i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie właściwości rzeczowej Działu
 • współudział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w sprawie zawierania umów
  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie właściwości Działu oraz wspólnie z Wydziałem Świadczeń Opieki Zdrowotnej
 • sporządzanie elektronicznych wersji umów, aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z właściwością rzeczową Działu, w zakresie określonym w odrębnej procedurze funkcjonującej w Oddziale, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi
 • udzielanie informacji świadczeniobiorcom oraz świadczeniodawcom w zakresie właściwości rzeczowej Działu
 • przygotowywanie odpowiedzi na indywidualne wystąpienia świadczeniodawców dotyczące rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie właściwości Działu
 • prowadzenie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyki i jej rejestru wraz z merytoryczną oceną dokumentów wprowadzanych do tej bazy, w tym kontrola rachunkowa poprawności rozliczania faktur za wyroby medyczne niezawarte w kosztach leczenia za pomocą endoprotez, w systemie informatycznym Oddziału, w zakresie CBE
 • opracowywanie wniosków i przygotowywanie projektów decyzji dotyczących bezpłatnego zaopatrzenia w leki dla osób, o których mowa w art. 46 ust.1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz prowadzenie ich rejestru
 • przygotowywanie i opracowywanie pełnej dokumentacji dla Prezesa NFZ w przypadku odwołań od decyzji, o których mowa powyżej
 • sporządzanie sprawozdań o kosztach refundacji leków ordynowanych żołnierzom i funkcjonariuszom w służbie kandydackiej oraz innych sprawozdań obowiązujących w Funduszu
 • monitoring ordynacji lekarskich, podejmowanych w stosunku do lekarzy zatrudnionych u świadczeniodawcy będącego zakładem opieki zdrowotnej tworzonym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości.
 • współpraca w zakresie kompetencji z odpowiednimi, ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, komórkami organizacyjnymi Oddziału oraz Centrali Funduszu w tym z Departamentem do Spraw Służb Mundurowych.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: średnie, preferowane wyższe, preferowane kierunki: medyczne, administracja, zdrowie publiczne
 • lata pracy zawodowej: minimum 3 – dotyczy osób z wykształceniem średnim

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie zbliżonym do dziedziny lub charakteru pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,
 • znajomość zasad funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.): Dział I, Dział II – Rozdział 3, Dział V, Dział VI
 • biegła obsługa pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Power Point),  
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej – dotyczy osób z wykształceniem średnim,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

Zapraszamy

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: julita.redlak-szukalska@nfz-poznan.pl / nr telefonu: 61 850 60 29 lub nr telefonu 61 850 61 76

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 23 sierpnia 2023 r.                                        w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w budynku Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158  (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać na adres:

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

z dopiskiem: oferta pracy Poznań/23/26

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: WOW NFZ
Autor informacji: Katarzyna Sieracka
Publikujący informację: Mikołaj Woźniak
Publikacja informacji: 09.08.2023 15:50
Aktualizacja informacji: 29.08.2023 14:12
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty