O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania w Wielkopolskim OW NFZ

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko specjalisty w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

dot. naboru NFZ15-WSP.110.30.2023 (nr ogłoszenia Poznań/23/35), ogłoszonego dnia 8 listopada 2023 r.

Lp.

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

1.

Obremski Artur

Koziegłowy

2.

Pawlak Adrian

Poznań

GŁÓWNE ZADANIA:

 • nadzór i koordynacja nad tworzeniem planów postępowania z ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa informacji, a także systematyczna ocena stopnia realizacji zadań wskazanych w planach postępowania z ryzykiem,
 • współudział w tworzeniu oraz aktualizacja Polityki Bezpieczeństwa i dokumentów stanowiących jej rozwinięcie (procedury, instrukcje, przewodniki),
 • udział w analizie BIA oraz w audytach zgodności z wymaganiami normy ISO27001,
 • udział we wdrażaniu, dokumentowaniu i utrzymywaniu w aktualności planów ciągłości działania,
 • zarządzanie ryzykiem utraty ciągłości działania,
 • nadzór i koordynacja procesu testowania planów ciągłości działania,
 • terminowe udzielanie odpowiedzi na wnioski i pisma organów uprawnionych (np. policja, prokuratury, etc.) o udostępnienie danych osobowych,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie obiegu wniosków o udostępnienie danych osobowych wpływających do Oddziału,
 • zapewnienie realizacji obowiązków operatora infrastruktury krytycznej na poziomie Oddziału,
 • zapewnienie realizacji obowiązków operatora usługi kluczowej (UKSC) we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania,
 • udział w realizacji zadań wynikających z modułów zadaniowych przewidzianych dla stopni alarmowych CRP,
 • współpraca w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego z organizacjami zewnętrznymi (CSIRT.GOV.pl, ABW, NASK, MZ, MON),
 • współpraca z właściwymi komórkami Oddziału i Centrali Funduszu w zakresie realizowanych zadań.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe, preferowane kierunki informatyczne i techniczne,   
 • lata pracy zawodowej: min. 3.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie charakteru pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór, w tym w przedmiocie planów ciągłości działania, pełnienia funkcji operatora usługi kluczowej i infrastruktury krytycznej oraz realizacji zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa, w szczególności wynikających z modułów zadaniowych przewidzianych dla stopni alarmowych CRP,
 • odbycie specjalistycznych szkoleń z zakresu pełnienia funkcji operatora usługi kluczowej i infrastruktury krytycznej, analizy BIA i realizacji zadań dla stopni alarmowych CRP,
 • znajomość zasad funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.), szczególnie: Dział I, V oraz VIII,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 913 ze zm.),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2632 ze zm.),
 • znajomość przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. z 2010 r. nr 83, poz. 542),
 • znajomość zasad ochrony danych osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych),
 • znajomość normy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001),
 • biegła obsługa pakietu Microsoft Office,
 • umiejętność współpracy w zespole oraz dobra organizacja pracy i samodzielność, pozwalające na terminową realizację powierzonych zadań,
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętność zarządzania sobą w czasie,
 • zdolności organizacyjne,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: julita.redlak-szukalska@nfz-poznan.pl / nr telefonu: 61 850 60 29.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 22 listopada 2023 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w budynku Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158  (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać na adres:

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

z dopiskiem: oferta pracy Poznań/23/35

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Julita Szukalska-Redlak
Publikujący informację: Sebastian Krystek
Publikacja informacji: 08.11.2023 14:50
Aktualizacja informacji: 28.11.2023 15:58
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty