O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Zastępca Prezesa ds. Służb Mundurowych Narodowego Funduszu Zdrowia

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne:

 • Arkadiusz Kosowski, Łódź

OGŁOSZENIE
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Działając na podstawie art. 103a ust 2 w zw. art. 102a ust. 2-9  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 2561 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Mundurowych Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Zastępcą Prezesa”.

 1. Nazwa i adres Urzędu: Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala, zwany dalej „Funduszem”, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala, zwany dalej „Funduszem”, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa.
 3. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Kandydat przystępujący do naboru na stanowisko Zastępcy Prezesa winien spełniać następujące warunki określone w art. 102a ust. 1 pkt 2-6 i w art. 103 ust. 4a ustawy, tj. być  osobą, która:

 1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne;
 2. posiada wiedzę dającą rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków zastępcy Prezesa;
 3. jest obywatelem polskim;
 4. korzysta z pełni praw publicznych;
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, ani nie była ich współpracownikiem;
 7. posiada kompetencje kierownicze;
 8. posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

Ponadto zgodnie z art. 103 ust. 6 ustawy Zastępca Prezesa nie może być jednocześnie:

 1. członkiem Rady Funduszu i rady oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 2. świadczeniodawcą;
 3. właścicielem lub pracownikiem apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne
 4. posiadaczem akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty będące świadczeniodawcami oraz podmiotami, o których mowa w pkt 4;
 5. osobą, o której mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2-8 ustawy.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy szczegółowy zakres obowiązków Zastępców Prezesa określa statut Funduszu (dostępny pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/bip/podstawy-prawne/). Należy przy tym wskazać, iż zgodnie z § 3 ust. 1 ww. statutu Funduszu, do zakresu obowiązków zastępców Prezesa Funduszu należy zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji zadań określonych dla podległych im komórek organizacyjnych centrali Funduszu, a w szczególności:

 1. proponowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu;
 2. planowanie i organizowanie realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych  centrali Funduszu;
 3. koordynacja działalności podległych komórek organizacyjnych;
 4. rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw przez podległe komórki organizacyjne;
 5. reprezentowanie na zewnątrz Funduszu:
  1. w sprawach należących do zakresu działania podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu,
  2. w zakresie zastrzeżonym dla Prezesa Funduszu, za zgodą albo na polecenie Prezesa  Funduszu
 6. podpisywanie, w granicach swych uprawnień, korespondencji wynikającej z zakresu działania podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu;
 7. parafowanie projektów pism zastrzeżonych do podpisu Prezesa Funduszu, przygotowanych przez podległe im komórki organizacyjne centrali Funduszu;
 8. występowanie do Prezesa Funduszu z wnioskami w sprawach personalnych pracowników podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu;
 9. przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących prac podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu w zakresie i terminach określonych przez Prezesa Funduszu;
 10. wykonywanie innych poleceń Prezesa Funduszu;
 11. nadzorowanie i koordynowanie działań komórek organizacyjnych do spraw służb mundurowych;
 12. nadzorowanie i koordynowanie działań związanych z realizacją prawa do świadczeń dla ubezpieczonych, o których mowa w art. 5 pkt 44a i 44b;
 13. rozpatrywanie indywidualnych spraw związanych z realizacją prawa do świadczeń dla ubezpieczonych, o których mowa w art. 5 pkt 44a i 44b;
 14. koordynacja współpracy z Ministrem obrony Narodowej, Ministrem Sprawiedliwości i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. cv;
 2. list motywacyjny;
 3. kwestionariusz osobowy kandydata;
 4. kopie dokumentów potwierdzające wymagane w ogłoszeniu wykształcenie;
 5. kopie dokumentów potwierdzające co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe w tym 3-letnie na stanowisku kierowniczym;
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 10. oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznych lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 11. oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 w zw. z art. 4 pkt 29 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.;
 12. poświadczenie bezpieczeństwa związanego z dostępem do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „Poufne” lub w przypadku jego braku - oświadczenie kandydata o dobrowolnym poddaniu się procedurze sprawdzającej umożliwiającej nadanie takiego poświadczenia;
 13. podpisane oświadczenia o treści:
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku dołączonego do oferty pracy nr ZP/23/03”

UWAGA! Dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.

 • „Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się i przyjmuję do wiadomości Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie danych osobowych w celach związanych z procesem rekrutacyjnym nr ZP/23/03”

      Informacje dla osób niepełnosprawnych:

 • kandydaci z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą dołączyć do oferty kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

UWAGA! W przypadku dołączenia dokumentu z orzeczeniem o niepełnosprawności, konieczne jest podpisanie poniższego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego nr ZP/23/03”.

 1. Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności. Dodatkowym atutem będą studia podyplomowe w zakresie zarządzania, zdrowia publicznego, ubezpieczeń zdrowotnych.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów (ofert):

Elementy oferty kandydata, o których mowa w ust. 5 i 6 ogłoszenia, powinny stanowić odrębne dokumenty. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty, o których mowa w ust. 5 i 6 ogłoszenia, należy składać w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia albo przesyłać (decyduje data wpływu do Centrali NFZ) pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30, Kancelaria

z dopiskiem:

NABÓR NA STANOWISKO ZASTĘPCY PREZESA DO SPRAW SŁUŻB MUNDUROWYCH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

NR ZP/23/03

Termin składania dokumentów upływa 13 marca 2023 r.

Oferty przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę podczas procedury kwalifikacyjnej.

Oferty kandydatów, które nie będą zawierać dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6 ogłoszenia, nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 5 ogłoszenia, będzie skutkował tym, iż takie oferty nie będą spełniać wymagań formalnych.

 1. Informacja o metodach i technikach naboru:

Przyjmuje się, że technika naboru będzie polegała na:

 1. formalnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6 ogłoszenia;
 2. analizie merytorycznej dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6 ogłoszenia;
 3. rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatami, w trakcie której odbędzie się sprawdzenie wiedzy kandydatów z tematyki dotyczącej zakresu spraw należących do właściwości Funduszu oraz sprawdzenie kompetencji kierowniczych.

Zastrzega się możliwość podjęcia przez komisję decyzji o zweryfikowaniu wiedzy kandydatów także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte), a rozmowa kwalifikacyjna, o której mowa w pkt 3 zostanie przeprowadzona z 4 kandydatami, którzy z części pisemnej uzyskają najwyższą punktację.

 1. Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Wymagane dokumenty, tj.: cv, list motywacyjny oraz kwestionariusz osobowy kandydata, a także oświadczenia określone w ust. 5 ogłoszenia, należy własnoręcznie podpisać. W przypadku składania oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, należy je umieścić w zamkniętej i opisanej kopercie dołączonej do pozostałych dokumentów określonych w ust. 5 i 6 ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: 22 572 60 87

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30,

- za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP,

- e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl.

Prezes NFZ wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres siedziby administratora: j.w.

- za pomocą platformy ePUAP: j.w.

- e-mailem:

Postępowanie rekrutacyjne w Narodowym Funduszu Zdrowia prowadzone jest zgodnie z art. 107a-107g ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pani/Pana dane osobowe w przypadku przekazania wizerunku w ofercie pracy, będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 lit a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych -RODO).

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Po upływie terminu do składania dokumentów listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, zawierającą imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość), umieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Oddziału oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację o wyniku naboru umieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Oddziału oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja ta zawiera imię i nazwisko kandydata, jego miejsce zamieszkania (miejscowość), określenie stanowiska pracy oraz uzasadnienie dokonanego wyboru.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W zakresie wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do usunięcia danych osobowych. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podane przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy związane jest z dobrowolnym uczestnictwem w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych niż wynikających z przepisów prawa  powszechnie obowiązującego jest dobrowolne.

Przekazane przez Panią/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

Dane osobowe dotyczące postępowań rekrutacyjnych są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ oraz umieszczane na tablicach informacyjnych NFZ przez następujący okres: 

- lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zawierająca imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, podlega usunięciu z chwilą zamieszczenia informacji o zakończeniu rekrutacji i jest publikowana nie dłużej niż do 104 dni od dnia publikacji informacji w BIP;

- informacja o wyniku naboru, zawierająca imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego podlega usunięciu po upływie 30 dni od dnia publikacji w BIP

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Elżbieta Święcicka-Kijewska
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 01.03.2023 16:35
Aktualizacja informacji: 14.04.2023 08:00
Źródło: Biuro Spraw Pracowniczych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty