O NFZ

Praktyka i staż w Centrali NFZ

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje studentów i absolwentów szkół wyższych. Dajemy możliwość odbycia praktyki studenckiej lub stażu.

Miejsce odbywania praktyki studenckiej/stażu: Warszawa, Centrala NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia jest organizacją publiczną, nadzorowaną przez Ministra Zdrowia. Zarządzamy i odpowiadamy za środki finansowe przeznaczone na leczenie, pełnimy rolę płatnika publicznego, działamy na rzecz wszystkich Pacjentów. Odbywając w Funduszu praktykę studencką lub staż masz niepowtarzalną okazję zdobyć bezcenną wiedzę i doświadczenie.

Kogo szukamy:

 • preferujemy studentów i absolwentów: zdrowia publicznego, prawa, administracji, ekonomii;
 • osób ambitnych, nastawionych na wspólne osiąganie celów;
 • ludzi marzących o sukcesie;
 • osób o wysokim poziomie motywacji osobistej;
 • ludzi z inicjatywą i zapałem do pracy.

Wymagania konieczne:

 • zdolność do samodzielnego, analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność i kreatywność;
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej;
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel i PowerPoint);
 • kultura osobista.

Wymagania pożądane:

 • znajomość podstawowych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany formularz zgłoszenia na praktykę studencką/staż;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisane: list motywacyjny i CV;
 • skierowanie z uczelni do odbycia praktyki studenckiej/stażu w Centrali NFZ;
 • podpisane oświadczenia o treści:

-  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do odbycia praktyki studenckiej/stażu.”

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów.”
UWAGA! Dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu w związku z ubieganiem się i odbywaniem praktyki studenckiej/stażu.”

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu w związku z ubieganiem się i odbywaniem praktyki studenckiej/stażu”

oraz dokumenty, wymagane w chwili podpisania umowy o odbywaniu praktyki studenckiej/stażu:

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane ubezpieczenie NNW (w okresie odbywania praktyki studenckiej/stażu);
 • orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbycia praktyki studenckiej/stażu.

Informacje dodatkowe dotyczące praktyki studenckiej/stażu:

 • NFZ zastrzega sobie prawo wyboru kandydatów do odbycia praktyki studenckiej lub stażu;
 • praktyki studenckie i staże są bezpłatne;
 • proponowany minimalny okres odbywania praktyki studenckiej/stażu: 4 tygodnie;
 • praktyki studenckie i staż można odbywać przez cały rok;
 • przed rozpoczęciem praktyki studenckiej lub stażu strony podpisują stosowną umowę;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 572 60 87.

Osoby zainteresowane naszą propozycją  prosimy o przesyłanie lub składanie osobiste dokumentów w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub prosimy o przesłanie dokumentów pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

z dopiskiem: BKiS - PRAKTYKA STUDENCKA / STAŻ

Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26/30, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141; tj. Dz. U. 2018 poz. 917).

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Centrali NFZ: , tel. 22 572 63 83

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń