Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiego OW NFZ

Oferty pracy

Postępowanie nr 9/2018

22-05-2018

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce

 

 

 

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko od starszego referenta

do specjalisty w Dziale Uprawnień i Ewidencji Świadczeniobiorców

w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców i Służb Mundurowych

(umowa na czas określony – w celu zastępstwa)

Postępowanie nr 9/2018

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kielce

Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie postępowań wyjaśniających i postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji przez Dyrektora Oddziału w trybie art. 50 ust. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą.
 2. Przygotowywanie projektów decyzji wydawanych przez Dyrektora Oddziału w trybie art. 50 ust. 18 Ustawy.
 3. Przekazywanie informacji i dokumentów związanych z ostatecznymi decyzjami wydanymi w trybie art. 50 ust. 18 w/w ustawy, zgodnie z regulacjami ustalonymi przez Prezesa NFZ i Dyrektora NFZ.
 4. Rejestracja decyzji ostatecznych w KS-SiKCH i podstawy prawa osoby do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, celem właściwej generacji not księgowych.
 5. Przygotowywanie dokumentów celem przekazania do Prezesa NFZ odwołania od decyzji wydanej przez Dyrektora Oddziału.

Wykształcenie: wyższe – preferowane wyższe prawnicze.

Wymagania konieczne:      

 1. Na stanowisko starszego referenta przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany.
 2. Na stanowisko młodszego specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 1 rok stażu pracy.
 3. Na stanowisko specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 3-letni staż pracy.
 4. Bardzo dobra znajomość ustaw:
  - z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1938 z późn. zm.),
  - z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014 poz. 121 z późn. zm.),
  - z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.).
 5. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym głównie pakietu MS Office.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy z interesantem,
 • umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • komunikatywność, rzetelność, obowiązkowość,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • odporność na stres.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2017 poz.1170 ze zm.);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2) wykonywać działalności gospodarczej.

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego OW NFZ w zakładce rekrutacja w plikach do pobrania,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopie dyplomów), doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy lub zaświadczenia wystawione przez pracodawców) oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 • list motywacyjny i życiorys,
 • podpisane (własnoręcznie) oświadczenie o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z  2016 r. poz. 922 z późn.zm).’’

Zainteresowane osoby prosimy o:

 • przesłanie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

 • lub dostarczenie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

Kancelaria Ogólna - pokój 10.

wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY Z  NUMEREM POSTĘPOWANIA w terminie do 05.06.2018 r.

Informacja telefoniczna: 41 36 46 194

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie, jak również oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do ŚOW NFZ).
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Oferty kandydatów, których nie wybrano w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Oddziału zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.

Podmiot publikujący: Świętokrzyski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Świętokrzyskiego OW NFZ
Publikujący informację: Mateusz Wcisło
Publikacja informacji: 22.05.2018 14:16
Aktualizacja informacji: 06.09.2018 13:52
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności