Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Data publikacji strony internetowej: 2015-03-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-17.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Standardy dostępności

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Strona  wykorzystuje „nawigację okruszkową” (breadcrumbs) , dzięki której można łatwo powrócić do strony wyższego rzędu.
 • Elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) mają wyraźne obramowanie (fokus).
 • Używamy czytelnie opisanych formularzy.
 • Dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Osoby słabiej widzące mogą łatwo przełączyć widok ekranu za pomocą ikony (czarna literka A na żółtym tle) umieszczonej na górze ekranu.
 • Dbamy o odpowiedni rozmiar tekstu na stronie internetowej. Osoby słabiej widzące mogą łatwo przełączyć wielkość liter za pomocą ikon (A, A+, A++) umieszczonej na górze ekranu.
 • Stosujemy zasady prostego języka.
 • Infografiki i inne obrazy uzupełniamy tekstem alternatywnym.
 • Obrazy o funkcji tylko pomocniczej, które nie niosą dodatkowej informacji, mają pusty znacznik „alt”.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa:

Paweł Grzybowski,
e-mail: 
tel.: 22 572 60 14 (od 8:00 do 16:00 w dni robocze)

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Masz prawo do:

 • wystąpienia o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Co powinno zawierać żądanie:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • dogodny sposób przedstawienia informacji.

NFZ powinien zrealizować żądanie do 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli nie jest to możliwe, poinformujemy Cię o możliwym terminie realizacji. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy otrzymasz odmowę realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, możesz złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres siedziby:
Narodowy Fundusz Zdrowia,
ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

Do budynku prowadzą cztery wejścia:

 • dwa od ul. Niepodległości (wejścia od parkingu) oznaczone literą A i D
 • dwa od ul. Rakowieckiej oznaczone literą B i C.

Dla gości przeznaczone są wejścia A i B.

Narodowy Fundusz Zdrowia pracuje nad udostępnieniem przestrzeni swojej siedziby dla osób z niepełnosprawnością. W szczególności zrealizowane są działania:

 • Przy schodach do wejścia A i B i D znajdują się podjazdy dla wózków.
 • Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia A i B. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
 • W budynku są windy.
 • Do części korytarza prowadzą podjazdy i schody, które można pokonać za pomocą platformy przy schodach.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, przy pochylni po prawej stronie od wejścia B.
 • Przy wejściu A wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W siedzibie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłosić w kancelarii znajdującej się przy wejściu B.
 • W siedzibie są pętle indukcyjne.

Nad wejściami A i B nie ma umieszczonych głośników systemu Totupoint naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze i piętrach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

Sala Obsługi Klientów we Wrocławiu, ul. gen. Romualda Traugutta 55, 50-416 Wrocław

 • Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie
 • Na wprost wejścia znajduje się biletomat oraz stanowiska: informacji, punktu podawczego i ochrony
 • Po prawej stronie od wejścia znajduje się tyflomapa
 • Na sali jest ścieżka naprowadzająca, która prowadzi od wejścia do stanowiska bezpośredniej obsługi dla osób ze szczególnymi potrzebami i toalety dla osób z niepełnosprawnością
 • W budynku są dwa znaczniki Totupoint naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i niedowidzące do wejścia do budynku oraz tyflomapy
 • Na sali są dwie pętle indukcyjne – na stanowisku informacji oraz stanowisku bezpośredniej obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami
 • Na sali są osoby, które znają język migowy
 • Na sali znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością, pokój dla opiekuna z dzieckiem oraz pokój do rozmów z klientami potrzebującymi zapewnienia większej intymności
 • Na sali znajduje się kącik małego klienta
 • Na sali zastosowano kontrastowe oznaczenia
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością

Delegatura w Jeleniej Górze, ul. Wolności 18, 58-500 Jelenia Góra

 • Miejsce parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Obsługa klientów na parterze
 • Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • Dla osób niesłyszących możliwość obsługi w języku migowym
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • Winda w budynku
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • W budynku jest pętla indukcyjna

Delegatura w Legnicy, ul. Jana Pawła II 7, 59-220 Legnica

 • Miejsce parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Do części korytarza prowadzą schody z platformą
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Obsługa klientów na parterze
 • Winda w budynku
 • Dla osób niesłyszących możliwość obsługi w języku migowym
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • W budynku jest pętla indukcyjna

Delegatura w Wałbrzychu, ul. Kościuszki 1-3, 58-300 Wałbrzych

 • Miejsce parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Automatycznie otwierane drzwi wejściowe
 • Obsługa klientów na parterze
 • Plansze informacyjne na korytarzach
 • Stanowisko do obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Kącik małego klienta
 • Pokój dla opiekuna z dzieckiem
 • W budynku jest pętla indukcyjna

Punkt Obsługi Klientów w Głogowie, ul. Kotlarska 15, 67-200 Głogów

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • Dzwonek przy drzwiach wejściowych
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • W sali zastosowano kontrastowe oznaczenia
 • Dla osób niesłyszących możliwość obsługi w języku migowym
 • Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • W budynku jest pętla indukcyjna
 • Kącik małego klienta

Punkt Obsługi Klientów w Kłodzku, ul. Objazdowa 11, 57-300 Kłodzko

 • Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • Dzwonek przy drzwiach wejściowych
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • W sali zastosowano kontrastowe oznaczenia
 • Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością
 • Kącik małego klienta
 • Pokój dla opiekuna z dzieckiem
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • W budynku jest pętla indukcyjna

Sala Obsługi Klientów w Bydgoszczy, ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Mapa tyflograficzna
 • Ścieżka doprowadzająca
 • Przycisk automatycznie otwierający drzwi
 • Obniżone blaty stanowisk obsługowych na wysokość 75 cm
 • Możliwość wejścia z psem przewodnikiem
 • Kącik małego klienta
 • Pokój dla opiekuna z dzieckiem

Delegatura w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Rampa z windą dla wózka inwalidzkiego
 • Możliwość wejścia z psem przewodnikiem
 • Kącik małego klienta
 • Miejsce wyznaczone dla matki karmiącej oraz przewijak dla niemowląt

Delegatura we Włocławku, ul. Jana Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Możliwość wejścia z psem przewodnikiem
 • Kącik małego klienta
 • Pokój dla opiekuna z dzieckiem

Sala Obsługi Klientów w Lublinie, ul. Nadstawna 2-4, 20-120 Lublin

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Winda w budynku
 • Szerokie drzwi
 • Sala obsługi klientów przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • Stanowisko przystosowane do obsługi osób na wózkach
 • Wyraźne oznaczenia i informacje
 • Dla osób niesłyszących możliwość obsługi w języku migowym
 • Pomoc koordynatora sali
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Kącik małego klienta
 • Pokój dla opiekuna z dzieckiem
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Delegatura  w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c, 21-500 Biała Podlaska

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Szerokie drzwi
 • Szerokie korytarze
 • Wyraźne oznaczenia i informacje
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Dla osób niesłyszących możliwość obsługi w języku migowym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Winda w budynku
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Wyraźne oznaczenia i informacje
 • Dla osób niesłyszących możliwość obsługi w języku migowym
 • Szerokie korytarze
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Winda w budynku
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Wyraźne oznaczenia i informacje
 • Dla osób niesłyszących możliwość obsługi w języku migowym
 • Szerokie korytarze
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Pokój dla opiekuna z dzieckiem
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Sala Obsługi Klientów w Zielonej Górze, ul. Podgórna 9B, 65-057 Zielona Góra

 • Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością
 • Podjazd dla wózków
 • Ścieżka kierunkowa i oznaczenia ostrzegawcze
 • Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • Szerokie, automatycznie otwierane drzwi
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Recepcja blisko wejścia, przystosowana dla osób na wózkach (obniżone blaty)
 • Pomoc koordynatora sali obsługi klienta przy wejściu
 • Miejsce chwilowego wypoczynku
 • System kolejkowy z przywoływaniem głosowym oraz wyświetlaniem numerów kolejkowych
 • Winda w budynku z oznakowaniem Braille’a
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Pokój dla opiekuna z dzieckiem
 • Kącik małego klienta
 • Salka do rozmów indywidualnych
 • Możliwość obsługi w języku migowym

Delegatura Gorzów Wielkopolski, ul. Pionierów 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Pomoc pracownika sali obsługi klienta przy wejściu
 • Podjazd dla wózków
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Winda w budynku
 • Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • Salka do rozmów indywidualnych
 • Miejsce chwilowego wypoczynku

Sala Obsługi Klientów w Łodzi, ul. Targowa 35, 90-043 Łódź

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Automatyczne drzwi wejściowe do budynku
 • Szerokie bezprogowe wejście na Salę Obsługi Klientów
 • Stanowisko z regulowaną wysokością blatu
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Kącik małego klienta
 • Pokój dla opiekuna z dzieckiem
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Pokój cichej obsługi
 • Pęta indukcyjna
 • Przywoływanie głosowe oraz wyświetlane kolejne numery kolejkowe
 • Pomoc koordynatora sali
 • Informacja głosowa biletomatu oraz recepcji
 • Dostępny dystrybutor z wodą

Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15 (wejście od ul. Szkolnej), 97-300 Piotrków Trybunalski

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Szerokie, bezprogowe wejście z poziomu ulicy
 • Winda z oznakowaniem Braile’a oraz systemem informacji głosowej
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Pokój cichej obsługi
 • Pomoc koordynatora sali

Delegatura w Sieradzu, ul. Jana Pawła II 3, 98-200 Sieradz

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Automatycznie otwierane drzwi do budynku
 • Winda w budynku dostosowana dla osób z niepełnosprawnością
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Pomoc koordynatora sali
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Delegatura w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Szerokie, bezprogowe wejście
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Pomoc koordynatora sali
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Sala Obsługi Klientów w Krakowie, ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Barierki schodowe
 • Dzwonki przy drzwiach wejściowych
 • Automatycznie rozsuwane drzwi wejściowe
 • Stanowisko do obsługi z regulowaną wysokością blatu
 • Pętla indukcyjna dla niedosłyszących
 • Przywoływanie głosowe oraz wyświetlane kolejne numery kolejkowe
 • Szerokie korytarze
 • Wyraźne oznaczenia i informacje umieszczone na wysokości wzroku
 • Pomoc koordynatora sali
 • Wyciszona Sala Obsługi
 • Wyraźnie oddzielone przestrzenie
 • Dla osób niesłyszących możliwość obsługi w języku migowym
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Kącik małego klienta
 • Pokój dla opiekuna z dzieckiem

Delegatura w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Dzwonek przy drzwiach wejściowych
 • Wyraźne oznaczenia i informacje
 • Dla osób niesłyszących możliwość obsługi w języku migowym
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Delegatura w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza 22, 34-400 Nowy Targ

 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Barierki schodowe
 • Winda w budynku
 • Dzwonek przy wejściu na schody
 • Automatycznie rozsuwane drzwi wejściowe
 • Duża poczekalnia
 • Wyraźne oznaczenia i informacje
 • Pomoc koordynatora sali
 • Dla osób niesłyszących możliwość obsługi w języku migowym
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Delegatura w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Barierki schodowe
 • Dzwonek przy drzwiach wejściowych
 • Automatycznie rozsuwane drzwi wejściowe
 • Szerokie korytarze
 • Wyraźne oznaczenia i informacje
 • Dla osób niesłyszących możliwość obsługi w języku migowym
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Punkt Obsługi Klientów w Olkuszu, ul. Bylicy 1, 32-300 Olkusz

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Barierki schodowe
 • Wyraźne oznaczenia i informacje umieszczone na wysokości wzroku
 • Indywidualna, dostosowana do potrzeb pomoc pracownika TPOK
 • Dla osób niesłyszących możliwość obsługi w języku migowym
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Punkt Obsługi Klientów w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Wyraźne oznaczenia i informacje umieszczone na wysokości wzroku
 • Indywidualna, dostosowana do potrzeb pomoc pracownika TPOK
 • Dla osób niesłyszących możliwość obsługi w języku migowym
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Punkt Obsługi Klientów w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Wyraźne oznaczenia i informacje umieszczone na wysokości wzroku
 • Indywidualna, dostosowana do potrzeb pomoc pracownika TPOK
 • Dla osób niesłyszących możliwość obsługi w języku migowym
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Punkt Obsługi Klientów w Myślenicach, ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Szerokie korytarze
 • Wyraźne oznaczenia i informacje umieszczone na wysokości wzroku
 • Indywidualna, dostosowana do potrzeb pomoc pracownika TPOK
 • Dla osób niesłyszących możliwość obsługi w języku migowym
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Punkt Obsługi Klientów w  Chrzanowie, ul. Sokoła 19, 32-500 Chrzanów

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Winda w budynku
 • Barierki schodowe
 • Płaskie powierzchnie bez progów
 • Wyraźne oznaczenia i informacje umieszczone na wysokości wzroku
 • Indywidualna, dostosowana do potrzeb pomoc pracownika TPOK
 • Dla osób niesłyszących możliwość obsługi w języku migowym
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Punkt Obsługi Klientów w Limanowej, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Barierki schodowe
 • Automatycznie rozsuwane drzwi wejściowe
 • Szerokie korytarze
 • Wyraźne oznaczenia i informacje umieszczone na wysokości wzroku
 • Indywidualna, dostosowana do potrzeb pomoc pracownika TPOK
 • Dla osób niesłyszących możliwość obsługi w języku migowym
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Punkt Obsługi Klientów w Suchej  Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Winda w budynku
 • Barierki schodowe
 • Automatycznie rozsuwane drzwi wejściowe
 • Szerokie korytarze
 • Wyraźne oznaczenia i informacje umieszczone na wysokości wzroku
 • Indywidualna, dostosowana do potrzeb pomoc pracownika TPOK
 • Dla osób niesłyszących możliwość obsługi w języku migowym
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Punkt Obsługi Klientów w Brzesku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, 32-800 Brzesko

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Barierki schodowe
 • Automatycznie rozsuwane drzwi
 • Wyraźne oznaczenia i informacje umieszczone na wysokości wzroku
 • Indywidualna, dostosowana do potrzeb pomoc pracownika TPOK
 • Dla osób niesłyszących możliwość obsługi w języku migowym
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Sala Obsługi Klientów w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Pętla indukcyjna dla niedosłyszących
 • Tłumacz języka migowego on-line
 • Stanowiska dla pacjentów na wózkach
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Kącik małego klienta
 • Pokój dla opiekuna z dzieckiem
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Delegatura w Radomiu, ul. Piastowska 4, 26-617 Radom

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Automatycznie rozsuwane drzwi
 • Pętla indukcyjna dla niedosłyszących
 • Tłumacz języka migowego on-line
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Kącik małego klienta
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Delegatura w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Winda w budynku
 • Automatycznie rozsuwane drzwi
 • Pętla indukcyjna dla niedosłyszących
 • Tłumacz języka migowego on-line
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Kącik małego klienta
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Delegatura w Płocku, ul. gen. Zygmunta Padlewskiego 18c, 09-402 Płock

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Winda w budynku
 • Płaskie powierzchnie bez progów
 • Tłumacz języka migowego on-line
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Kącik małego klienta
 • Pętla indukcyjna dla niedosłyszących
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Delegatura w Siedlcach, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 08-110 Siedlce

 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Pętla indukcyjna dla niedosłyszących
 • Tłumacz języka migowego on-line
 • Kącik małego klienta
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Delegatura w Ostrołęce, ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 06- 400 Ostrołęka

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Pętla indukcyjna dla niedosłyszących
 • Tłumacz języka migowego on-line
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Sala Obsługi Klientów w Opolu, ul. Ozimska 72A, 45-310 Opole

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością oraz dla rodzin z dziećmi i dla kobiet w ciąży
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami
 • Znaczniki Totupoint naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i niedowidzące z estakady do wejścia A do budynku
 • Pętle indukcyjne przenośne – dostępne na stanowiskach obsługi klientów
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Pokój dla opiekuna z dzieckiem

Punkt Obsługi Klientów w Nysie, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Wejście po pochylni i windą
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami
 • Pętla indukcyjna przenośna – dostępna na stanowiskach obsługi klientów
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Sala Obsługi Klientów w Rzeszowie, ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Automatycznie otwierane drzwi
 • Podnośnik
 • Pętla indukcyjna dla niedosłyszących
 • Informacja głosowa biletomatu oraz recepcji
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Stanowiska przystosowane do obsługi osób na wózkach
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Kącik małego klienta
 • Pokój dla opiekuna z dzieckiem

Punkt Obsługi Klientów w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5/141, 38-400 Krosno

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Automatycznie otwierane drzwi
 • Winda w budynku
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Podjazd dla niepełnosprawnych
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Stanowisko przeznaczone do obsługi osób z niepełnosprawnością
 • Pętla indukcyjna

Punkt Obsługi Klientów w Mielcu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 10,39-300 Mielec

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Punkt obsługi klientów na parterze
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Stanowisko przeznaczone do obsługi osób z niepełnosprawnością
 • Pętla indukcyjna

Punkt Obsługi Klientów w Przemyślu, ul. Sportowa 6, 37-700 Przemyśl

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Winda w budynku
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Stanowisko przeznaczone do obsługi osób z niepełnosprawnością
 • Pętla indukcyjna

Punkt Obsługi Klientów w Sanoku, ul. Lipińskiego 10, 38-500 Sanok

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Punkt obsługi klientów na parterze
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Stanowisko przeznaczone do obsługi osób z niepełnosprawnością
 • Pętla indukcyjna

Punkt Obsługi Klientów w Stalowej Woli, ul. 1 Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Winda w budynku
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Automatycznie otwierane drzwi wejściowe
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Stanowisko przeznaczone do obsługi osób z niepełnosprawnością
 • Pętla indukcyjna

Punkt Obsługi Klientów w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4/709-710, 39-400 Tarnobrzeg

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Winda w budynku
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Stanowisko przeznaczone do obsługi osób z niepełnosprawnością
 • Pętla indukcyjna

Punkt Obsługi Klientów Jarosławiu, ul. Przemyska 15/2, 37-500 Jarosław

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Punkt obsługi klientów na parterze
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Stanowisko przeznaczone do obsługi osób z niepełnosprawnością
 • Pętla indukcyjna

Punkt Obsługi Klientów w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Winda w budynku
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Automatycznie otwierane drzwi wejściowe
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Stanowisko przeznaczone do obsługi osób z niepełnosprawnością
 • Pętla indukcyjna

Punkt Obsługi Klientów w Jaśle, ul. Mickiewicza 4, 38-200 Jasło

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Dźwig zewnętrzny
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Stanowisko przeznaczone do obsługi osób z niepełnosprawnością
 • Pętla indukcyjna

Sala Obsługi Klientów w Białymstoku, ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Dzwonek przywoławczy przed wejściem
 • Koordynator sali przy wejściu
 • Stanowiska przystosowane do obsługi osób na wózkach
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Pętla indukcyjna oraz usługa tłumacza języka migowego online
 • Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem

Delegatura w Łomży, al. Józefa Piłsudskiego 11a, 18-400 Łomża

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Stanowiska przystosowane do obsługi osób na wózkach
 • Pętla indukcyjna oraz usługa tłumacza języka migowego online
 • Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem

Delegatura w Suwałkach, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 5c, 16-400 Suwałki

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Wejście z poziomu ulicy
 • Stanowiska przystosowane do obsługi osób na wózkach
 • Dzwonek przywoławczy przed wejściem
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Pętla indukcyjna oraz usługa tłumacza języka migowego online
 • Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem

Delegatura w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 26, 17-300 Siemiatycze

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Stanowiska przystosowane do obsługi osób na wózkach
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Pętla indukcyjna oraz usługa tłumacza języka migowego online
 • Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem

Sala Obsługi Klientów w Gdańsku, ul. Podwale Staromiejskie 69, 80-844 Gdańsk

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Dzwonek przywoławczy przed wejściem
 • Pętla indukcyjna dla niedosłyszących
 • Stanowiska dla pacjentów na wózkach
 • Pomoc koordynatora sali
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Delegatura w Słupsku, ul. Ks. Józefa Poniatowskiego, 4, 76-200 Słupsk

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Dzwonek przywoławczy przed wejściem
 • Pętla indukcyjna dla niedosłyszących
 • Dla osób niesłyszących możliwość obsługi w języku migowym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Punkt Obsługi Klientów w Gdyni, ul. Śląska 53, 81-304 Gdynia

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Dzwonek przywoławczy przed wejściem
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Szerokie, bezprogowe wejście
 • Pętla indukcyjna dla niedosłyszących
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Punkt Obsługi Klientów w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Winda dla osób z niepełnosprawnością
 • Przyciski w windzie oznaczone alfabetem Braille’a
 • Szerokie, bezprogowe wejście
 • Pętla indukcyjna dla niedosłyszących
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Sala Obsługi Klientów w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Podnośnik platformowy przy wejściach
 • Drzwi otwierane automatycznie
 • Zapewnienie komunikacji poziomej i pionowej
 • Winda w budynku
 • Pomoc koordynatora sali
 • Dla osób niesłyszących możliwość obsługi w języku migowym
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Kącik małego klienta

Delegatura w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24,  43-316 Bielsko-Biała

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Winda w budynku
 • Zapewnienie komunikacji poziomej i pionowej
 • Pomoc koordynatora sali
 • Dla osób niesłyszących możliwość obsługi w języku migowym
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Delegatura w Częstochowie, ul. Czartoryskiego 28, 42-200 Częstochowa

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Winda w budynku
 • Zapewnienie komunikacji poziomej i pionowej
 • Pomoc koordynatora sali
 • Dla osób niesłyszących możliwość obsługi w języku migowym
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Delegatura w Rybniku, ul. 3 Maja 29, 44-200 Rybnik

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Winda w budynku
 • Zapewnienie komunikacji poziomej i pionowej
 • Pomoc koordynatora sali
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Punkt Obsługi Klientów w Cieszynie, ul. Bobrecka 27, 43-400 Cieszyn

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Pomoc koordynatora sali
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Winda w budynku (wąska, wymiary kabiny: 123x95 cm, szerokości drzwi: 70 cm)

Punkt Obsługi Klientów w Tychach, ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 42, 43-100 Tychy

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Winda w budynku
 • Zapewnienie komunikacji poziomej i pionowej
 • Pomoc koordynatora sali
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Punkt Obsługi Klientów w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5A, 42-100 Kłobuck

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Winda w budynku (wąska, wymiary kabiny: 110x110 cm, szerokości drzwi: 70 cm)
 • Pomoc koordynatora sali
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Punkt Obsługi Klientów w Myszkowie, ul. gen. Tadeusza Kościuszki 26, 42-300 Myszków

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Zapewnienie komunikacji poziomej i pionowej
 • Pomoc koordynatora sali
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Punkt Obsługi Klientów w Dąbrowie Górniczej, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Winda w budynku
 • Zapewnienie komunikacji poziomej i pionowej
 • Pomoc koordynatora sali
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Punkt Obsługi Klientów w Raciborzu, Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Winda w budynku
 • Zapewnienie komunikacji poziomej i pionowej
 • Pomoc koordynatora sali
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Punkt Obsługi Klientów w Chorzowie, ul. Katowicka 105, 41-500 Chorzów

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Pomoc koordynatora sali
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Punkt Obsługi Klientów w Żywcu, Al. Marszałka Piłsudskiego 50, 34-300 Żywiec

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Winda w budynku, wejście do windy z poziomu ulicy
 • Zapewnienie komunikacji poziomej i pionowej
 • Pomoc koordynatora sali
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Punkt Obsługi Klientów w Lublińcu, ul. Króla Jana III Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Winda w budynku
 • Podnośnik platformowy przy wejściu
 • Zapewnienie komunikacji poziomej i pionowej
 • Pomoc koordynatora sali
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Punkt Obsługi Klientów w Zawierciu, ul. Towarowa 22, 42-400 Zawiercie

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Winda w budynku
 • Zapewnienie komunikacji poziomej i pionowej
 • Pomoc koordynatora sali
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Delegatura w Piekarach Śląskich, ul. Kościuszki 22, 41-940 Piekary Śląskie

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Wejście z poziomu ulicy
 • Drzwi otwierane automatycznie
 • Zapewnienie komunikacji poziomej i pionowej
 • Pomoc koordynatora sali
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Punkt Obsługi Klientów w Bytomiu, ul. Wrocławska 32/34, 41-902 Bytom

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Zapewnienie komunikacji poziomej i pionowej
 • Pomoc koordynatora sali
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Punkt Obsługi Klientów w Sosnowcu, ul. Modrzejowska 32A, 41-200 Sosnowiec

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Winda w budynku
 • Dla osób niesłyszących możliwość obsługi w języku migowym
 • Zapewnienie komunikacji poziomej i pionowej
 • Pomoc koordynatora sali
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Punkt Obsługi Klientów w Tarnowskich Górach, ul. Piastowska 1, 42-600 Tarnowskie Góry

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością w odległości około 200 m
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Schodołaz
 • Zapewnienie komunikacji poziomej i pionowej
 • Pomoc koordynatora sali
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Punkt Obsługi Klientów w Gliwicach, ul. Wincentego Pola 7, 44-100 Gliwice

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Wejście z poziomy ulicy
 • Zapewnienie komunikacji poziomej i pionowej
 • Pomoc koordynatora sali
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Punkt Obsługi Klientów w Zabrzu, ul. Ślęczka 20, 41-800 Zabrze

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Wejście z poziomy ulicy
 • Zapewnienie komunikacji poziomej i pionowej
 • Pomoc koordynatora sali
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Punkt Obsługi Klientów w Jastrzębiu Zdroju, ul. Harcerska 9, 44-135 Jastrzębie Zdrój

 • Miejsce parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Zapewnienie komunikacji poziomej i pionowej
 • Pomoc koordynatora Sali
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Winda zewnętrzna z poziomu ulicy

Punkt Obsługi Klientów w Rudzie Śląskiej, ul Niedurnego 34, 41-709 Ruda Śląska

 • Miejsce parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Winda w budynku z poziomu chodnika
 • Brak barier architektonicznych na wejściu i w budynku
 • Pomoc koordynatora
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Stanowisko z dostępem do tłumacza języka migowego online
 • Pomieszczenie do rozmów z klientami do obsługi spraw wymagających intymności oraz do obsługi osób w spektrum autyzmu

Sala Obsługi Klientów w Kielcach, ul. IX Wieków Kielc 2a,  25-516 Kielce

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Wejście z poziomu ulicy
 • Pomoc koordynatora sali
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością z systemem przywoływania pomocy
 • Kącik małego klienta
 • Stanowisko dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • Pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących
 • Biletomat z przywoływaniem głosowym
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Punkt Obsługi Klientów w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Os. Słoneczne 43, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Lokalizacja na parterze
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Barierki
 • Bezpośrednia pomoc pracownika POK
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Punkt Obsługi Klientów w Sandomierzu, ul. Adama Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Lokalizacja  na parterze
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Barierki
 • Bezpośrednia pomoc pracownika POK
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Sala Obsługi Klientów w Olszynie, ul. Głowackiego 14, 10-448 Olsztyn

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Pętla indukcyjna dla niedosłyszących
 • Stanowisko dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością z systemem przywoływania pomocy
 • Kącik małego klienta
 • Pokój dla opiekuna z dzieckiem
 • Pomoc koordynatora sali
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Stanowisko z regulowana wysokością blatu
 • Winda w budynku
 • Automatycznie rozsuwane drzwi
 • Biletomat z przywoływaniem głosowym

Delegatura w Ełku, ul. Fryderyka Chopina 15, 19-300 Ełk

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Dzwonek do przywołania przy drzwiach do SOK
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością z systemem przywoływania pomocy
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Stanowisko dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Delegatura w Elblągu, ul. Gen. Józefa Bema 18, 82-300 Elbląg

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością z systemem przywoływania pomocy
 • Stanowisko dla osób z niepełnosprawnością
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Punkt Obsługi Klientów w Iławie, ul. Kazimierza Jagiellończyka 16, 14-200 Iława

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Stanowisko dla osób z niepełnosprawnością
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Punkt Obsługi Klientów w Giżycku, ul. Dąbrowskiego 14, 11-500 Giżycko

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Wejście z poziomu ulicy

Sala Obsługi Klientów w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Automatycznie rozsuwane drzwi
 • Dużo miejsca w poczekalni, szerokie korytarze
 • Zaawansowany system kolejkowy, obok komunikatów głosowych, na ekranie powiększoną czcionką wyświetlane są komunikaty wizualne
 • Tablice kierunkowe
 • Stanowisko podawcze z obniżonym blatem
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Pomoc koordynatora sali
 • Kącik małego klienta
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Punkt Obsługi Klientów w Poznaniu, ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Szerokie, bezprogowe wejście z poziomu ulicy
 • Automatycznie rozsuwane drzwi
 • Dużo miejsca w poczekalni, szerokie korytarze
 • Oznaczenie SOK widoczne z daleka, z dużą czcionką na kontrastowym tle
 • Koordynator sali przy wejściu
 • Dla osób niesłyszących możliwość obsługi w języku migowym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Pokój dla opiekuna z dzieckiem
 • Kącik małego klienta
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Delegatura w Lesznie, ul. Kościuszki 4, 64-100 Leszno

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Kącik małego klienta
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Delegatura w Kaliszu, ul. Skarszewska 42a, 62-800 Kalisz

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Wejście z przyziemia
 • Automatycznie otwierane drzwi
 • Stanowisko z obniżonym blatem
 • Pętla indukcyjna dla niedosłyszących
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Kącik małego klienta
 • Pokój dla opiekuna z dzieckiem
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Delegatura w Pile, ul. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Delegatura w Koninie, ul. Szpitalna 43, 62-500 Konin

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Wejście z poziomu ulicy
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Kącik małego klienta
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Punkt Obsługi Klientów w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Platforma dla osób z niepełnosprawnością
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Punkt Obsługi Klientów w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Kącik małego klienta
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Sala Obsługi Klientów w Szczecinie, ul. Arkońska 45, 71-450 Szczecin

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów – wysoki parter
 • Dzwonek przy drzwiach wejściowych oraz przy wyjściu z windy
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Szerokie, bezprogowe wejście
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • W poczekalni krzesło dla osób z wagą powyżej 150 kg
 • Winda z oznakowaniem Braille'a
 • System kolejkowy z przywoływaniem głosowym  oraz wyświetlaczem  numerów kolejkowych
 • Dla osób niesłyszących możliwość obsługi w języku migowym
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Pętla indukcyjna oraz usługa tłumacza języka migowego online
 • Pokój do rozmów z klientami w sprawach wymagających zapewnienia poufności

Delegatura w Koszalinie, ul. Wł. Andersa 34, 75-626 Koszalin

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Szerokie, bezprogowe wejście do sali obsługi
 • Duża poczekalnia, szerokie korytarze
 • System kolejkowy z przywoływaniem głosowym oraz wyświetlaczem numerów kolejkowych
 • Pokój: dla opiekuna z dzieckiem oraz do rozmów z klientami w sprawach wymagających zapewnienia intymności
 • W poczekalni stanowisko z obniżonym blatem
 • W poczekalni krzesło dla osób z wagą powyżej 150 kg
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Winda z oznakowaniem Braille'a
 • Automatycznie rozsuwane drzwi wejściowe
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Pętla indukcyjna oraz usługa tłumacza języka migowego online dla osób głuchych lub słabosłyszących

Punkt Obsługi Klientów w Szczecinie, ul. Citroena 2, 70-769 Szczecin

 • Miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością
 • Sala obsługi klientów na parterze
 • Podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • W poczekalni krzesło dla osób z wagą powyżej 150 kg
 • System kolejkowy z przywoływaniem głosowym  oraz wyświetlaczem  numerów kolejkowych
 • Szerokie,  bezprogowe wejście
 • Automatycznie rozsuwane drzwi wejściowe
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
 • Kącik małego klienta
 • Pokój dla opiekuna z dzieckiem
 • Dla osób niesłyszących możliwość obsługi w języku migowym
 • Pętla indukcyjna oraz usługa tłumacza języka migowego online

 

Aplikacje mobilne

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/