Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

15-10-2015

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 345) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - sierpień 2015 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2015 rok

Wykonanie za
(08/2015)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

10 901 083,00

832 407,32

7 066 946,95

64,83%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 512 880,00

196 640,28

1 471 532,71

58,56%

2

leki stosowane w chemioterapii

566 372,00

42 157,35

330 925,15

58,43%

3

Refundacja, w tym:

7 821 831,00

593 609,69

5 264 489,09

67,31%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

7 797 510,00

592 144,83

5 250 611,61

67,34%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

17 594,00

814,24

9 963,48

56,63%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

6 727,00

650,62

3 914,00

58,18%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 
źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy

 

 

Wszystkie aktualności