Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

04-11-2015

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – grudzień 2014 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2014 rok

Wykonanie za
(12/2014)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

10 901 083,00

1 023 603,02

10 317 315,94

94,64%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 360 910,00

255 088,27

2 258 062,53

95,64%

2

leki stosowane w chemioterapii

545 894,00

65 676,74

508 109,16

93,08%

3

Refundacja, w tym:

7 994 279,00

702 838,01

7 551 144,25

94,46%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

7 948 749,00

700 631,56

7 533 100,10

94,77%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

34 724,00

1 757,16

13 644,10

39,29%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

10 806,00

449,29

4 400,05

40,72%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 
źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy

 

Wszystkie aktualności