Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

02-06-2016

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 345) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - kwiecień 2016 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - kwiecień 2016 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2016 rok

Wykonanie za
(04/2016)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

11 504 143,00

996 344,47

3 708 305,85

32,23%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 800 445,00

231 937,28

820 076,05

29,28%

2

leki stosowane w chemioterapii

593 981,00

48 230,13

174 269,62

29,34%

3

Refundacja, w tym:

8 057 031,00

716 177,06

2 713 960,18

33,68%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 030 375,00

714 481,19

2 707 721,42

33,72%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

19 369,00

1 313,72

4 003,52

20,67%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

7 287,00

382,15

2 235,24

30,67%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

52 686,00

0,00

0,00

-

 
źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy

 

Wszystkie aktualności