Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

08-11-2016

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 345) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - wrzesień 2016 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - wrzesień 2016 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2016 rok

Wykonanie za
(09/2016)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

11 836 919,00

963 820,10

8 396 645,99

70,94%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 856 237,00

226 428,72

1 972 817,73

69,07%

2

leki stosowane w chemioterapii

611 049,00

48 903,01

427 042,15

69,89%

3

Refundacja, w tym:

8 202 791,00

688 488,37

5 996 786,11

73,11%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 172 653,00

686 673,45

5 981 232,23

73,19%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

19 185,00

879,08

8 937,14

46,58%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

10 953,00

935,84

6 616,74

60,41%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

166 842,00

0,00

0,00

-

źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności