Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

05-12-2016

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 345) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - październik 2016 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - październik 2016 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2016 rok

Wykonanie za
(10/2016)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

11 836 919,00

1 025 375,55

9 422 021,54

79,60%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 977 652,00

266 432,86

2 239 250,59

75,20%

2

leki stosowane w chemioterapii

655 043,00

60 043,01

487 085,16

74,36%

3

Refundacja, w tym:

8 204 224,00

698 899,68

6 695 685,79

81,61%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 173 733,00

697 644,68

6 678 876,91

81,71%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

19 388,00

749,12

9 686,26

49,96%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

11 103,00

505,88

7 122,62

64,15%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
 
Wszystkie aktualności