Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

02-08-2018

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1844 z późn. zm.) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - czerwiec 2018 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - czerwiec 2018 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2018 rok

Wykonanie za
(06/2018)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

12 447 771,00

1 036 958,65

6 062 035,47

48,70%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 344 420,00

269 398,19

1 491 240,98

44,59%

2

leki stosowane w chemioterapii

687 775,00

52 524,15

309 712,54

45,03%

3

Refundacja, w tym:

8 415 576,00

715 036,31

4 261 081,95

50,63%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 380 196,00

713 040,18

4 249 312,95

50,71%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

21 613,00

719,09

5 279,91

24,43%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

13 767,00

1 277,04

6 489,09

47,14%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności