Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

06-11-2019

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 784) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – wrzesień 2019 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w tyś.

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2019 rok

Wykonanie za
(09/2019)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

13 577 480,00

1 075 595,50

9 673 895,24

71,25%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 985 961,00

323 044,69

2 719 293,18

68,22%

2

leki stosowane w chemioterapii

739 419,00

56 991,25

497 726,75

67,31%

3

Refundacja, w tym:

8 833 043,00

695 559,56

6 456 875,31

73,10%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 793 710,00

693 429,15

6 434 791,83

73,17%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

22 811,00

761,90

8 925,25

39,13%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

16 522,00

1 368,51

13 158,23

79,64%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

19 057,00

0,00

0,00

-

 
źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy


Wszystkie aktualności