Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący szkoleń organizowanych przez dostawców oprogramowania

26-01-2018

Do Narodowego Funduszu Zdrowia docierają sygnały, że podczas szkoleń dla świadczeniodawców organizowanych przez dostawców oprogramowania, przekazywane są informacje nie zawsze zgodne z prawdą i obowiązującymi przepisami np.:

  • nie wpisuje się pacjenta do kolejki, który był już na rehabilitacji w ciągu ostatnich 730 dni,
  • powinno się prowadzić terminarz, gdyż on też jest przesyłany do NFZ razem z listą oczekujących,
  • wolno wpisać do kolejki tylko jedno skierowanie na fizjoterapię,
  • nie ma potrzeby wpisywania pacjenta do kolejki, jeśli czas oczekiwania nie przekracza 7 dni.

W związku z powyższym Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że zasady prowadzenia list oczekujących oraz sprawozdawczości w tym zakresie zostały określone w:

  • ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.),
  • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 192, z późn. zm.),
  • rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661).

W przypadku wątpliwości świadczeniodawca może wystąpić do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwego ze względu na miejsce udzielania świadczeń, z prośbą o wyjaśnienie.

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności