Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiego OW NFZ

Programy Polityki Zdrowotnej

Informacja na temat oceny wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2020

06-11-2019

Na podstawie §5 ust 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 9) Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – Pani Małgorzata Kiebzak informuje, że żaden wniosek o dofinansowanie programu polityki zdrowotnej na 2020 rok nie został zaakceptowany do dofinansowania.

Zgodnie z art. 48d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1373 z późn. zm) Fundusz może przekazać środki na dofinasowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d. ww. ustawy.

Podmiot publikujący: Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
Autor informacji: Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału NFZ
Publikujący informację: Mateusz Wcisło
Publikacja informacji: 06.11.2019 10:17
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności