Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiego OW NFZ

Programy Polityki Zdrowotnej

Komunikat w sprawie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

09-11-2018

Na podstawie §5 ust 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 9) Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – Pani Małgorzata Kiebzak informuje, że żaden wniosek o dofinasowanie programu polityki zdrowotnej na 2019 rok nie został zaakceptowany do dofinasowania.

Zgodnie z art. 48d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1510 z późn. zm) Fundusz może przekazać środki na dofinasowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d.

Podmiot publikujący: Świętokrzyski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Świętokrzyskiego OW NFZ
Publikujący informację: Mateusz Wcisło
Publikacja informacji: 09.11.2018 10:30
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności